מעלין בקודש גיליון א - סיון ה'תשנ"ט

לקריאת הגיליון המלא בפורמט PDF לחצו כאן.

להורדה לחצו כאן .


מערכת:
  • יוסף עופר
  • אמנון ראשי
  • הרב צבי שלוה


שמות המשתתפים בגיליון זה (לפי סדר א"ב):

אימס יצחק - בית חגי. אמדדי אליהו - כרמי צור. אריאל הרב ישראל - ירושלים. ברלין דניאל - כרמי צור. ברנדר דב - אלון שבות. גולדברג הרב זלמן נחמיה - ירושלים. גינזבורג גדליה - אלון שבות. וולף שלמה - קרית ארבע. מקובר הרב מנחם - בת עין. צחור צבי משה - קרית ארבע. קרומביין הרב אליקים - אלון שבות. רפפורט הרב שבתי א. הכהן - ירושלים. שביב הרב יהודה - אלון שבות. שלוה הרב צבי - כרמי צור. שפיגלמן הרב מאיר - אפרת. תורג'מן יעקב - קרית ארבע.


תוכן העניינים


הקדמה

"מעלין בקודש" הוא ביטאון הבא לעודד ולעורר את העיסוק בענייני המקדש וקודשיו ולהוות כלי ביטוי לעוסקים בתחומי סדר קודשים.

הביטאון יוצא בהוצאת כולל "בית הבחירה" ע"ש רעננערט בכרמי צור. בו לומדים מסכתות שנושאם העיקרי הוא עבודת המקדש.

"מעלין בקודש" - כדברי המשנה במנחות (י"א, ז): "שני שולחנות היו באולם מבפנים על פתח הבית, אחד של שיש ואחד של זהב. על של שיש נותנים לחם הפנים בכניסתו, ועל של זהב ביציאתו, שמעלין בקודש ולא מורידין". מחויבים אנו להתמיד ולהעלות ללמוד וללמד לחקור ולברר - "עד שתהא שלהבת עולה מאיליה".

לפני למעלה ממאה שנה, בעקבות התרחבות הפעולה היישובית של חובבי ציון בארץ ישראל, עורר בעל ה'חפץ חיים' ללמוד סדר קודשים. הוא ראה צורך להתכונן לעבודה בבית המקדש, וראה בלימוד מסכתות אלו "לימוד שיש בו תורה עבודה ותקוות ישועה גם יחד".

מאז זכינו ב"ה לתקומת מדינת ישראל ושחרור הר-הבית אך העיקר עדיין חסר מן הספר: ראש פסגת מאווינו, בית המקדש, חרב בעוונותינו.

"גדול תלמוד שמביא לידי מעשה" - לימדנו הרב קוק. העיסוק בנושאים אלו מסוגל לקרב ביאת הגואל במהרה בימינו אמן.

בפתח העלון הבאנו מדברי רבני הדורות הקודמים ורבני דורנו הקוראים ללמוד את ענייני המקדש.

אנו מודים לרבנים החשובים שניאותו לתרום מפרי עטם לביטאון.

גם תלמידי הכולל מסרו לפרסום מה שנתחדש להם השנה בעת לימוד מסכת תמיד.

אנו מודים לכל המסייעים בעצה, במעשה ובממון,

ומקווים שיהיו אמרינו לרצון לפני אדון כול.

המערכת