אם נפסל אחד מהכלים שבבית המקדש, האם יידחו גם שאר הכלים, על פי הנאמר בתוספתא "השולחן והמנורה והמזבחות מעכבין זה את זה"?

קרא עוד

עיונים בדין האוכל חלב בזמן הזה

קרא עוד