מעלין בקודש גיליון מה - אדר ה'תשפ"ג

תוכן העניינים 

5
הקדמה

דרישת המקדש

9אורי זרםמשנת רובו מן הדרום
29הרב עידוא אלבהקביעת גבולות החיל על פי מסורת אבן השתייה
47הרב זרח כהןחנוכת הבית השלישי בטהרה
57הרב יצחק לויממדינה למקדש: בין פסח לשבועות ובין יום העצמאות ליום שחרור ירושלים
69הרב נתן קוטלרהמשמעות הרוחנית של גניזת הארון

המקדש וקודשיו

77אורי רוטנברגקדושת הגוף לבדק הבית ב"קורבנות החוץ"

המקדש והכהונה

123הרב יעקב ידידהכוהנים והלויים - בין רוממות לשליחות
151הרב שלמה זאב פיקמשה רבנו בתפקיד של כהונה

המועדים במקדש

161הרב אורי רדמןמצוות שחיטת הפסח - שיטת הרמב"ם
179הרב אושרי ורהפטיגאפיקומן

טהרות

191עז צוקרמןקבלת הדם בפרה אדומה
203הרב ד"ר מרדכי הלפריןטומאת ארץ העמים ברצועת הכותים בשומרון ומצוות יישוב הארץ