מעלין בקודש גיליון מד - אלול ה'תשפ"ב
מערכת:
  • הרב צבי שלוה
  • בעז אופן
  • הרב הראל דביר


תוכן העניינים

 

מחברי המאמרים בגיליון זה:

הרב ישראל אריאל – ראש 'מכון המקדש', ירושלים

הרב טוביה שלמה בר-אילן – ישיבת הגולן

אלעד ינאי – הכולל הגבוה, ישיבת הר עציון, אלון שבות

הרב הראל דביר – נריה

הרב זרח כהן – כולל 'בית הבחירה', כרמי צור

הרב חננאל עמר – ראש כולל 'בית מדרש גבוה לכהנים', ביתר עילית

הרב נתן קוטלר – מכון מאיר

הרב זלמן מנחם קורן – מחה"ס 'חצרות בית ה'', 'ועשו לי מקדש'; ור"מ בכולל 'בית הבחירה' כרמי צור

מתן קזימירסקי – הכולל הגבוה, ישיבת הר עציון, אלון שבות

הרב צבי שלוה – ראש כולל 'בית הבחירה', כרמי צור

 

הקדמה

"כי אם אל המקום אשר יבחר ה' וגו' לשכנו תדרשו". בכל מקום קורא מקום המקדש מקום אשר יבחר ה', כי נתודע על ידי נביא שהוא מקום הנבחר, כמה שכתוב: "ויבא גד אל דוד וגו'". וכן אמר בהר המוריה "אשר נראה לדוד אביהו".
 ובכל זאת מצאנו שדוד דרש אחרי המקום, כמו שכתוב: "עד אמצא מקום לה'", ולא המתין עד שבא אליו נביא, ולמד ממה שכתוב "לשכנו תדרשו", שהדרישה היא מה שחוקר בעצמו למצוא את הדבר. וזהו שנאמר "דרוש – ומצוא", לימד להם שלא יגלה הסודו על ידי נביאיו להודיעם מקום הנבחררק אם ישתדלו בזה וידרשו אחריוואז יערה עליהם רוח ממרומים אחרי ההכנה הראויה
 (מלבי"ם, דברים יב, ה-ו)

בית המקדש הוא מקום חיבור עליונים ותחתונים, "אתר די ביה יחדון רוחין ונפשין".

כך בעבודתו – בית המקדש הוא מקום העלאת כוחות הנפש מצד אחד, ובמקביל הוא מקום השראת השכינה בעולם.

כך בבניינו – על בית המקדש נאמר שייבנה מן השמים, שנאמר "מקדש ה' כוננו ידיך" (על פי בראשית רבתי, ויצא); ומאידך נאמר בו שבנייתו תיעשה בידי אדם: "עורי צפון ובואי תימן'… לכשיתעורר מלך המשיח שהוא נתון בצפון, יבוא ויבנה את בית המקדש שהוא נתון בדרום" (במדבר רבה יג, ב).

וכך גם בהכנה לבניינו – דרישת המקום אשר יבחר ה' צריכה להיעשות מצדנו, כתנאי וכהכנה לגילוי האלוהי על ידי הנביא.

אברהם אבינו צווה לקחת את יצחק ולהעלותו "על אחד ההרים אשר אומר אליך". אברהם היה צריך לדרוש אחר המקום אשר יבחר ה', עד שזה התגלה לו בנבואה:

אמר לו הר שתראה עליו אור זורח וענן קשור שם היא השכינה והוא מקום העבודה.  (מדרש הגדול, בראשית כב, ב)

דוד המלך, שאמנם לא זכה לבנות את בית המקדש, זכה לעסוק בהכנה לבניינו ובמציאת המקום אשר יבחר ה' ובקניינו מארונה היבוסי, מתאר את הציפייה למציאת מקום המקדש:

שִׁיר הַמַּעֲלוֹת, זְכוֹר ה' לְדָוִד אֵת כָּל עֻנּוֹתוֹ: אֲשֶׁר נִשְׁבַּע לַה' נָדַר לַאֲבִיר יַעֲקֹב: אִם אָבֹא בְּאֹהֶל בֵּיתִי אִם אֶעֱלֶה עַל עֶרֶשׂ יְצוּעָי: אִם אֶתֵּן שְׁנַת לְעֵינָי לְעַפְעַפַּי תְּנוּמָה: עַד אֶמְצָא מָקוֹם לַה' מִשְׁכָּנוֹת לַאֲבִיר יַעֲקֹב:               (תהלים קלב)

תיאור מפורט של הדרישה והחיפוש על ידי דוד ובית דינו מופיע בגמרא:

דרש רבא, מאי דכתיב: "וילך דוד ושמואל וישבו בנויות ברמה", וכי מה ענין נויות אצל רמה? אלא, שהיו יושבין ברמה ועוסקין בנויו של עולם, אמרי, כתיב: "וקמת ועלית אל המקום", מלמד שבית המקדש גבוה מכל ארץ ישראל, וארץ ישראל גבוהה מכל ארצות. לא הוו ידעי דוכתיה היכא, אייתו ספר יהושע, בכולהו כתיב: "וירד... ועלה הגבול", "ותאר הגבול", בשבט בנימין "ועלה" כתיב 'וירד' לא כתיב, אמרי: שמע מינה הכא הוא מקומו...               (זבחים נד ע"ב)

 גם בבית שני הגמרא מתארת את חיפוש המקום על ידי עולי בבל:

בשלמא בית מינכרא צורתו, אלא מזבח מנא ידעי? אמר רבי אלעזר: ראו מזבח בנוי ומיכאל השר הגדול עומד ומקריב עליו...              (זבחים ס ע"א)

חיפוש המקום הוא נקודת הראשית, והבסיס לתשתית הקשר הנשגב והשראת השכינה שבמקדש.

דומה שהדבר כך גם בדורנו. דרישת המקום הולכת וגדילה, ובד בבד מתגברת ומתבררת הציפייה – "עד אמצא מקום לה'" – בכל המובנים.

לאחר חתימת הגיליון הקודם, זכינו להוציא לאור את הספר 'איה מקום כבודו' – איתור מקום המקדש בימינו, שבו מקובצים בירורים הלכתיים רבים המלווים את הדרישה למציאת המקום, ותפילתנו, שיהיה זה עוד נדבך חשוב בשלבי הדרישה והמציאה, במהרה בימינו, אמן.

עלֹה נעלה בקודש!
העורכים

 

בי"א בתמוז תשפ"ב, כחודשיים לפני חתימת הגיליון, התבקשה לישיבה של מעלה אמי מורתי [חיהשרה אופן הכ"מ בת ר' משה ויהודית ברוכי זצ"ל. אמי נולדה בבית חסידי שקבע את מושבו בגדרה עם עלייתו ארצה, ובו ינקה את הלהט, החום והכמיהה לכל דבר שבקדושה. אלו קיבלו משנה תוקף ופן מעשי יישומי בניחוח "תורה עם דרך ארץ", בקיבוץ חפץ חיים שבו גדלה, תחת הנהגתו של הרב קלמן כהנא זצ"ל.

כך עיצבה אמי את אישיותה כבעלת תפילה, בעלת כמיהה וציפייה לכל דבר שבקדושה, יחד עם אנרגיות עצומות של דרישת האמת ואהבת לימוד התורה, וכישרון מיוחד להיות משכיל אל דל במקוריות ובנדיבות.

כמיהתה לגאולה השלמה ולבניין המקדש הייתה בבחינת "ציפית לישועה" ו"דרוש ומצא" כאחד.

תהא נשמתה צרורה בצרור החיים

בעז אופןעורך