מעלין בקודש גיליון מד - אלול ה'תשפ"ב

תוכן העניינים 

5
הקדמה


דרישת המקדש
9הרב צבי שלוהתבנית הבית השלישי
27הרב זרח כהןחנוכת הבית השלישי
59הרב ישראל אריאלנטילת לולב בשבת ביו"ט ראשון כזכר למקדש
87הרב נתן קוטלרגורלו של ארון הברית


המקדש וכליו
111הרב חננאל עמרחידושים וחקרי דינים באיסור הנפת ברזל על גבי המזבח


טהרות
125מתן קזימירסקיהאוכל אוכלין טמאים
151אלעד ינאימחית בשר חי בשאת


תגובות

171

הרב טוביה שלמה בר-אילן
טומאה הותרה בציבור בבניית המקדש
(תגובה למאמרו של הרב זלמן קורן בגיליון מג)
173הרב זלמן מנחם קורןתשובה לתגובה


בשדה ספר

179

הרב הראל דביר
ובאת שמה – ריבונות וחידוש מקום תפילה בהר הבית בתורתו של הרב שאר ישוב כהן זצ"ל