עיונים בהלכות הנוגעות לחידוש עבודת המקדש והקרבנות, 
הרב הראל דביר (514 עמ')

בעז אופן


לפני כשנה זיכה אותנו הרב הראל דביר בספרו פסח לה' על הלכות קרבן פסח, וכעת זכינו לספר נוסף מפרי עטו – לקראת מקדש. תוכן הספר כשמו – עיונים בסוגיות הקשורות לעבודת הקרבנות בזמן הזה בהעדר מקדש, ובסוגיות הנוגעות לעצם החובה למלא את החסר ולבנותו - עוד לפני בוא המשיח וחזרת הנבואה והמלכות המלאה לישראל.

הספר מאגד בתוכו אופי סיכומי וחדשני כאחד; מחד, הוא מאסף ומסכם את הדיונים הרבים שכבר נאמרו בנידון במרוצת מאתיים השנים האחרונות, ויחד עם זאת, המחבר לא נמנע מלהביע את דעתו ולהביא ראיות וטענות חדשות, תוך שימוש במגוון רחב של מקורות.

הספר פותח בסוגיה הלכתית-מחשבתית – משמעות 'ביטול הקרבנות' לעתיד לבוא המוזכרת בחז"ל. לדעת המחבר, הדברים נאמרו אך ורק ביחס לקורבנות חטאת ואשם, הבאים על חטא, ואין להסיק מהם על ביטול מוחלט של הקרבנות בעתיד. ברוח זו הוא מסביר גם את דברי שלושה מגדולי ישראל שנטו, מי יותר ומי פחות, לדעה זו: הראי"ה קוק, הרב חיים דוד הלוי והרב יוסף משאש.

לאחר מכן מופיעים 19 פרקים הלכתיים, העוסקים בסוגיות הנוגעות לבניין המקדש וחידוש עבודת הקרבנות: בניית המזבח וחינוכו בטומאה, גובה המקדש והיחס בינו ובין מבנים גבוהים אחרים שבירושלים, תוקף איסור הבמות בזמן החורבן, תוקף איסור הכניסה למקום המקדש בטומאה בזמן החורבן, קדושת גגין ועליות, הקרבה בלא בית – רשות או חובה, הקרבה על מזבח שמידותיו קטנות בזמן חורבן הבית, החיוב בקרבנות המועדים הבאים על טומאת מקדש וקודשיו בהסתמך על הכלל ש"טומאה דחויה בציבור", עבודה בכוהני חזקה, חלות צרעת הראש בקרחות שבימינו, הצורך בראיית כוהן במראות צרעת מובהקים, ועוד.

בסיום הספר, צורף מפתח מקיף ל-61 סוגיות שנידונו בפוסקים בהקשר של חידוש עבודת הקרבנות בזמן הזה – סוגיות שהמחבר עסק במקצתן בספרו הנוכחי, ובספרו הקודם פסח לה'. עוד צורפה רשימה ביבליוגרפית של 14 ספרים ו-63 מאמרים של מחברים שונים, העוסקים בשאלת חידוש עבודת הקרבנות בזמן הזה - מאמרים שפורסמו בבמות שונות ומגוונות, ונאספו לראשונה לפונדק אחד.

לספר מצורפים מכתבי ברכה מהרב אשר וייס והרב אביגדֹר נבנצל (האחרון גם כתב הערות לאורך הספר). לאחד הסימנים צורף מכתב מאת הרב החפץ בעילום שמו, מחבר ספר 'אורחותיך למדני', המחדש חידוש גדול, ולפיו גם לדעה שטומאה דחויה בציבור ולא הותרה, כאשר אין פרה אדומה הטומאה הותרה בציבור.

הספר לקראת מקדש מצטרף לפרסומים נוספים בנושא, המתרבים בשנים האחרונות ומעידים על התגברות דרישת המקדש. ייתן ה' ובמהרה נזכה לבניין בית הבחירה, ולקיום כל המצוות התלויות בו כהלכתן.

הספר מתפרסם במלואו גם בגרסת מרשתת בכתובת המקוצרת: bit.ly/3hRrXIw  

ניתן להזמין עותק מודפס מהמחבר בטל': 052-6530940