לימוד ועיסוק בענייני המקדש

בכולל עוסקים בלימוד הלכות הנוגעות למקדש וקדשיו מתוך ציפייה לבניינו במהרה בימנו אמן!

דרך הלימוד הינה שילוב של לימוד בעיון  כמקובל בעולם הישיבות עם מגמה לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא.