הרב צבי שלוה - רמב"ם הלכות בית הבחירה פרק ה - מקום המזבח
ב שבט