הרב צבי שלוה - רמב"ם הלכות בית הבחירה פרק ג' - היחס בין כלי המקדש השונים
כח חשוון