הרב צבי שלוה - רמב"ם הלכות בית הבחירה פרק א 3, ב 1
כ"ד אלול