הרב צבי שלוה - רמב"ם הלכות בית הבחירה פרק א
ג' באלול התשע"ט