חפש  
 
אל המקדש - עמותת צור ישועתי
 
 
 
ערך 'קרבנות' הינו חלק ממפתח הערכים השלם לדברי קודשו של רבינו הרב יהודא אריה ליב זצוק"ל מגור בעל ה'שפת אמת'. מפתח זה עתיד בעז"ה לצאת לאור כהשלמה למפעל הוצאת ספרי ה'שפת אמת' לאור במהדורה חדשה על ידי המכון התורני 'אור עציון '.
ה'שפת אמת' עסק רבות בספריו בנושא בית מקדש, משכן וקרבנות. במפתח שלהלן ההפניות הן לנושאים הקשורים לקרבנות בלבד. להשלמת הנושא יש צורך לעיין בערכים הקרובים לנושא, כגון בית מקדש; כוהן; לוי; משכן; נגעים; טהרת המצורע; תפילה.
יהי רצון שנזכה במהרה לברך על המוגמר ושלא תצא מכשלה מתחת ידינו!
*   *   *
  ההפניות לעמוד ודבור המתחיל הן לפי ספרי ה'שפת אמת' שבהוצאת המכון התורני 'אור עציון ', החומשים סומנו לפי סדרם – א בראשית ב שמות וכן הלאה.
לדוגמה: "ג 178 בפס' " מפנה לספר ויקרא, עמ ' 178, ד"ה בפס'.
תתי הנושאים סודרו על פי הא'-ב' לתועלת ולנוחות המשתמש.
המפתח כולל את חמשת חומשי תורה, מלבד המועדים.
 
קרבנות, מטרתם פעולתם ותכליתם
ברור התחדשות
ג 178 בפס'
דבקות חיות בה'
ה 10 ידע
דבקות/המשכות/העלאה/קרוב לשורש/לעליונים
א 226 בפסוק; 327 בענין
ב 364 במדרש
ג 10 אא"ז (א); 27 במד'; 205 במד'
ד 99 במדרש (ב); 171 במדרש; 187 ויקח; 213 בפסוק; 225 בפס'; 266 את; 271 בפסוק (ב); 276 בפרשת; 291 צו; 293 בפרשת; 333 כתיב
דרך התיקון אחר החטא
ג 17 במד' ברכו; 22 בפס'; 26 ויקרא; 45 במד' זאת
הלימוד והתועלת למקריב
ג 31 זאת
הם/ענינם בחינת עשיה
ב 27 במדרש (א)
העלאת דצח"מ/עולמות/שמות
ג 16 ונפש
ד 267 באבות; 270 הנני; 295 המשך
התקרבות ודבקות בה'/ קרוב ה' לתחתונים
א 14 בספר
ג 9 אדם; 10 אא"ז (א); 34 וביער; 36 בפס'; 41 במד'; 42 בפר'; 45 במד' זאת; 178 במד'
ד 72 בענין; 267 באבות; 271 בפסוק (ב)
התקרבות מצד האדם/אתערותא דלתתא/בחינת לחם מן הארץ
ד 274 על; 276 בפרשת; 291 צו; 292 בפסוק
התקשרות מעשים לה'
ד 274 על
זכותן
ג 37 במצות
כפרה
ב 299 במדרש (ב)
ג 22 בפס'; 39 במד'; 44 אין; 44 במד'
לעורר אהבה
ג 44 במד'; 46 במד' על
מצדם התעלות הזמן למדרגת יום טוב/תיקון הזמנים
ד 274 על; 276 בפרשת
ה 49 במד'
עבודתם אינה בכח אנושי רק מצד תשוקה וסיעתא דשמיא
ד 276 בפרשת
עבודתם תלויה במדרגת עבודת ישראל
ד 276 בפרשת
עיקרם מחשבה ורצון
ג 16 בשם
על ידם קרוב וחיבור תחתונים לשורש/לעליונים
עיין לעיל בתוך דבקות/המשכות/העלאה/קרוב לשורש
עניינם בחינת חיי שעה/אפשרות בטולם
ב 298 במדרש
ד 108 במדרש
לשם ה'/לשם קרוב לה' ולא לשם קבלת שפע, עבודה צורך גבוה
ד 280 בפרשת; 284 בפסוק
פתיחת הפנימיות
ה 229 במד' (ג)
ריח ניחוח/וקבלת ברכה
א 195 ובחינת
ב 339 עוד
ד 72 בענין
שפע/המשכת שפע/על ידם השפע בזכות מעשינו
ב 339 עוד
ד 268 בשם; 280 בפרשת;   283 בפסוק; 292 בפסוק
 
קרבנות, ענינים שונים
באור "אדם כי יקריב מכם"
ג 9 אדם; 10 אא"ז (ב); 16 בשם; 25 במד' (ב)
באור "אחד המרבה ואחד הממעיט"
ג 10 אא"ז (א); 11 במשנה; 16 ונפש; 125 במד' כשושנה
באור "לחמי לאשי ריח נחוחי תשמרו"
ד 280 בפרשת; 283 בפסוק
הבאתם מבעלי חיים
התעלותם
ג 16 ונפש; 200 במד'
התר הקרבתם
ג 10 ברש"י
כיצד הבהמה במקום האדם
ג 10 ברש"י; 16 בשם
ד 130 בענין; 280 בפרשת
הקשר בין עבודת הקרבנות להר סיני/מתן תורה-ביאור "העשויה בהר סיני"
עיין בתוך סוגי הקרבנות ועבודתם-קרבן התמיד
ואהרן
ג 42 איתא; 44 אין; 205 במד'
ד 213 בפסוק
ומילה-המילה כקרבן
א 99 בפסוק (ב); 133 במדרש (א)
ומשה
באם היה העבודה ע"י משה/באם היינו נמשכים אחריו לא היה נפסק
ב 298 במדרש
סדרם לפני מותו
ד 292 בפסוק
ועקידת יצחק
א 138 בענין
ג 10 אא"ז (ב); 16 בשם
ותורה/ היחס בין ענין ופעולת קרבנות לתורה
ג 44 במד'; 45 במד' זאת
ד 276 בפרשת; 292 בפסוק
לימוד כמעשה/העוסק בתורת עולה כאילו הקריב עולה/קה"ת בענינם נחשב כהקרבה
ג 31 זאת; 36 בפס'
ד 52 באבות; 275 קבעו; 276 בפרשת; 315 בענין
ה 123 בפס'; 189 במד'
לשון תורת העולה תורת המנחה וכו'
ג 42 איתא; 42 בפר'; 45 במד' זאת
 
ותפילה/תפילות במקום
תמידין/'ונשלמה פרים שפתינו'
א 195 ובחינת
ג 16 בשם; 25 במדרש (א); 35 במד' על; 184 בפס' ונקדשתי
ד 88 במדרש; 136 במדרש; 218 במדרש (ב); 292 בפסוק; 302 במדרש (א); 315 בענין
ה 49 במד'; 55 בענין; 123 בפס'; 207 בענין; 229 במד' (ג)
הזכרתם בתפילה
ד 41 במד'
תיקונם ע"י תפילה
ד 315 בענין
ישראל לעומת בן נח
ג 41 במד'; 42 בפר'; 45 במד' זאת; 135 במד'
מצות ראיה ברגל כמו הקרבה
ג 178 בענין
פרשת תמידים ומוספים
סמיכותה לפרשת נדרים ושבועות
ד 315 בענין
קריאה בבין המצרים
ד 275 קבעו
קרבן הבל וקין
א 14 בספר
 
קרבנות, סוגי הקרבנות ועבודתם
בשבת ויום טוב/קרבן מוסף
עיין להלן קרבן מוסף
היחס בין הקרבן שמבע"ח למנחה ונסכים שבאין מכח תקון האדם
ד 133 במדרש
הקרבת ע' פרים לאומות בסוכות
ד 237 וירא; 249 איתא
זמן אכילתן
ג 125 במד' כשושנה
מנחה
ג 10 אא"ז (א); 16 ונפש; 37 במנחת; 193 בפר'
ד 130 בענין; 133 במדרש; 134 ובמדרש; 140 בפרשת
מדוע נצטוו בכניסה לארץ
עיין להלן בתוך נסכים
מנחת חביתין
ג 46 במד' זה
מתן דמים
ג 17 במד' גבורי
נסכים
ענינם/אמירת שירה על הנסכים/סמיכות נסכים למרגלים-מדוע נצטוו בכניסה לארץ
ד 130 בענין; 133 במדרש; 134 ובמדרש; 136 במדרש; 139 במדרש; 139 בספר; 140 בפרשת
סמיכה
ג 16 בשם
קטורת
ב 280 ובמדרש
ג 182 בענין (ב); 196 המשך
קרבן חטאת
ג 17 במד' גבורי
קרבן מוסף/היחס בין קרבן התמיד לקרבן מוסף(-באור לשון "על עולת התמיד")/ימי המעשה ושבת
א 327 בענין; 364 איתא; 426 בפסוק
ג 10 אא"ז (ב); 46 במד' זה
ד 74 המשך; 188 איתא; 266 את; 274 על; 276 בפרשת;   277 בפסוק (א);   283 בפסוק; 284 בפסוק; 291 צו; 295 המשך
ה 49 במד'
ענין הבאת שני כבשים
ד 295 המשך
ענין זמנו בחצות
ד 188 איתא
קרבן עולה
ג 16 ונפש; 17 במד' גבורי; 32 זאת (א); 43 במד'; 44 אין; 46 במד' על
קרבן פסח(ענינו/היחס בינו ליצי"מ)
ב 104 ברש"י; 105 בענין; 111 בענין
איסור כל בן נכר לא יאכל בו/מדוע המצרים לא השתתפו באכילתו
ב 108 במדרש
מצוה ראשונה
ב 97 בפסוק; 104 ברש"י; 111 בענין; 123 ובמצוה; 124 יצאו
נקרא חקה/היחס בין חקת הפסח לחקת הפרה
ב 120 במדרש
ענינו יחד עם מצות סיפור יצ"מ (תקון הפה)
ב 117 החודש
קרבן צבור
א 364 איתא
ד 194 במדרש
קרבן שלמים/שלמי ציבור
ג 34 וביער; 41 במד'; 42 בפר'; 45 במד' וזאת
ה 205 במד'
קרבן תודה
ג 40 במד'
קרבן תמיד
א 426 בפסוק
ב 288 בפסוק (ב); 364 במדרש
ג 16 בשם; 44 אין
ד 274 על; 276 בפרשת
ה 10 ידע; 49 במד'
ביאור "העשויה בהר סיני"/נתנו בקבלת תורה
(ביאור הקשר בין עניין הקרבן ופעולתו להר סיני/מתן תורה.
היכלת לעלות/להתקרב מצד מעלתנו בזמן מתן תורה)
ב 182 הקדמת; 314 בפסוק
ג 36 בפס'; 45 במד' זאת
ד 52 באבות ; 130 בענין; 267 באבות;   268 בשם; 270 בפסוק; 271 בפסוק (ב);   274 על ; 276 בפרשת;   277 בפסוק (א); 280 בפרשת; 291 צו;   292 בפסוק; 293 בפרשת; 295 המשך
ביטולו
ד 291 צו
הכנה ותשוקה (במשך כל היום) להקרבתו
ד 280 בפרשת
והיחס לקרבן מוסף
עיין בתוך קרבן מוסף
עניינו ותכליתו
עיין באופן כללי בתוך- מטרתם פעולתם ותכליתם
ענין בשחר ובבין הערבים
ד 188 איתא
קרבנות הנשיאים
א 364 איתא
ג 37 ובמד'; 46 במד' זה
שחוטי חוץ
ג 121 ובמד'
שחיטה בצפון
ג 10 אא"ז (ב); 16 בשם
שתי הלחם
ג 174 במד'; 186 בפר'; 193 בפס'
תרומת הדשן
ג 32 זאת (א); 32 זאת (ב); 33 מצות; 35 זאת; 37 במצות; 37 בפס'


*   תודתינו לנדיבי הלב והרוח ר' צבי רייזמן ורעייתו על התרומה להפצת והנחלת דברי קודשו של רבינו ה'שפת אמת'. יהי רצון שזכות רבינו תעמוד להם ולמשפחתם עד עולם!
לייבסיטי - בניית אתרים