חפש  
 
אל המקדש - עמותת צור ישועתי
 
 
 
בא לטהר - מסייעין אותו (יומא לח:).
בראש גיליון א' של 'מעלין בקודש', הוצבה מטרתו של הביטאון - "לעודד ולעורר את העיסוק בענייני המקדש וקודשיו". מטרה זו כוונה, באופן ישיר, לעיסוק בסדר קודשים. אולם היא כוללת, מקופיא, גם את השאיפה ללבן סוגיות בסדר טהרות, הן מפאת חשיבותן העצמית והן כמבוא אל הקודש - "טהרה מביאה לידי קדושה".
בשבעת הגיליונות שיצאו עד כה, הופיעו קרוב למאה מאמרים בנושאי המקדש וכליו, הכהנים ובגדיהם, הקרבנות והציפייה למקדש - נושאים השייכים 'לבשר וליין' של סדר קודשים. אך דומה שלא עסקנו מספיק בסדר טהרות - רק שני מאמרים עסקו בדינים אלו.
אנו יודעים שבלימוד קודשים יש ביטוי לציפייתנו לבניין המקדש ולחידוש העבודה בו. מעבר לכך, ללימוד קודשים יש אף מעלה של עבודה - "כל העוסק בתורת חטאת, כאילו הקריב חטאת" (מנחות קי.). אולם, בפועל מוטלים רוב דיני סדר קודשים על הכהנים בלבד.
דיני הטהרה, לעומת זאת, מוטלים על כל העולה להיראות את פני ה', והפן של 'יפוצו מעיינותיך חוצה' מקבל משנה תוקף ביחס לסדר זה. בכוונתנו לעסוק בגיליונות הבאים גם בסדר טהרות, ונשמח לקבל מאמרים בנושא - הן בהיבט הלמדני, והן בהיבטים ההלכתיים והמחשבתיים.
*   *   *
כדרכנו, נסקור בקצרה את המאמרים המופיעים בגיליון הנוכחי:
מדור הקרבנות פותח את הגיליון, ובו שלושה מאמרים. ראש להם, מאמרו של הרב עוזיאל כהן, הדן באכילת קטן בקודשי קודשים. הרב דן במטרות השונות של אכילת קודשים, וביכולת של הקטן להשתלב בהן.
המאמר השני שייך לרב דוד כהן, ועניינו - הסיבה בקרבן פסח. מפתיע לגלות שאין כמעט מקורות ישירים הדנים בחיוב הסיבה בזמן אכילת קרבן פסח (אם אכן קיים חיוב שכזה). מאמרו של הרב דוד כהן, נכתב בעקבות חליפת מכתבים מסועפת בין רבנים שונים. הרב דוד כהן עצמו, מצדד באפשרות שיש להסב גם בשעת אכילת קרבן פסח.
חותם את מדור הקרבנות מאמרו של פרופסור ישעיה נבנצל. מוקד דיונו הוא לחם הפנים, סביב מספר קושיות שעולות בדבר - הן בסוגיות במנחות, והן בפסקי הרמב"ם. הרב נבנצאל מחדש בהבנת הגמרא, ומתוך כך בא לפתרון הקושיות.
המדור הבא, מדור הכהנים, כולל שני מאמרים. בפתח המדור, מאמרו של הגאון הרב זלמן נחמיה גולדברג. הרב דן, בעמקות למדנית, באפשרות להקריב קרבנות על-ידי כהנים שאינם מיוחסים. דיון זה עלה על שולחנם של תלמידי החכמים בעקבות חליפת איגרות בין הרב קלישר, ר' עקיבא איגר והחת"ם סופר, בשאלת היכולת להקריב קרבנות בזמן הזה.
חותם את המדור מאמרו של ידעאל ולדמן, הדן ביחס שבין הכהנים והלויים. בדבריו הוא מציב מחיצה ברורה - הלויים הובדלו מתוך בני ישראל, ואילו הכהנים התקדשו. לפן הקדושה שיש בכהנים וחסר בלויים, יש השלכות מגוונות. הכותב בונה את מערכת ההשלכות הללו, הן בפסוקים והן בסוגיות הגמרא.
המדור השלישי בגיליון, מתכנה - המקדש וכליו. במדור זה שלושה מאמרים, שכותביהם השכילו לשלב בין עולם ההלכה ועולם המחשבה. בראש המדור, מאמרו של הרב מנחם מקובר בעניין הכיור . הרב מקובר דן בפרטים שונים הקשורים לציווי על הכיור, וחושף את היסודות הרעיוניים שמאחוריהם.
מחרה מחזיק אחריו מאמרו של דוד הלל וינר, המתמקד בפרשת ערכין. הכותב עוסק, בין השאר, בהשוואה שבין עולם הערכין לעולם הכללי של ההפלאה והנדרים, הן בהיבטים ההלכתיים והן בהיבטים המחשבתיים שלהם. חותם את המדור מאמרו של הרב יהודה שביב, מאמר שמיטיב להבליט את ממד הרצון הבחירי שבמצוות המשכן והמקדש.
את מדורי העיון והמחשבה מסיים המדור העוסק בטעמי הקרבנות. מדור זה מכיל שני מאמרים: הרב כרמיאל כהן, שהוציא לאחרונה (יחד עם ר' ברוך ברנר) את פירוש הרלב"ג לתחילת ספר ויקרא, מתמקד בתורת טעמי הקרבנות של הרלב"ג - עם התייחסות פרטנית לזריקת הדם על המזבח.
בעקבותיו, מופיע מאמרו רחב היריעה וההיקף של הרב משה אודס, אשר גם הוא עוסק בטעמי החטאת והאשם, תוך שהוא חורז דברי הלכה עם דברי מחשבה. מפאת קוצר היריעה, אנו מפרסמים בגיליון זה רק את חלקם הראשון של הדברים, כאשר בגיליון הבא בעז"ה נביא את חלקם השני.
מכאן - למדורים הקבועים של הגיליון. במדור 'על הפרק', מובא מכתב של הרב שלמה גורן זצ"ל, הרב הראשי הראשון לצה"ל והרב הראשי לישראל. הדברים נכתבו כתגובה לניסיון לעסוק עיסוק מעשי בענייני פרה אדומה. הרב גורן מבאר את המכשולים העומדים אל מול ניסיון זה, ומביע את התנגדותו כלפיו.
במדורו של הרב אליקים קרומביין , ביקורת ספרים, חל שינוי מבני קל. בפתח המדור סוקר הרב קרומביין את הספר 'דרישת ציון' של הרב קלישר. כדרכו של הרב קרומביין, זוהי סקירה מקיפה, המכניסה את הקורא לעולם הרעיונות המרכזי של הספר הנסקר. לצד סקירה מקיפה זו, מוסיף הרב קרומביין, מגיליון זה ואילך, סקירה קצרה של כמה ספרים, כאשר לכל אחד מהם מוקדשים מספר משפטים.
לבסוף, מדור התגובות. אהרן בק מגיב לדבריו של הרב שרלו מן הגיליון הקודם, ודן בעמקות וביסודיות במהות השאיפה לעבודת הקרבנות בזמן הזה.
חותם את המדור ואת הגיליון כולו מאמרו של האדמו"ר מליובאוויטש , הרב מנחם מנדל שניאורסון זצ"ל, שנשלח למערכת בידי הרב יוסף גינזבורג, רבו של היישוב עומר. הדברים נוגעים למאמרו של הרב ישראל אריאל, אשר התפרסם בגיליון ה' של 'מעלין בקודש', בעניין בגדי הלויים. בדבריו מתמקד הרבי מליובאוויטש באפוד הבד, המוזכר מספר פעמים בתנ"ך.
הרב צבי שלוה, הרב יהודה שביב, ד"ר יוסף עופר
לייבסיטי - בניית אתרים