חפש  
 
אל המקדש - עמותת צור ישועתי
 
 
 
אבקש רשות להעיר על גליון כסליו תשס"ב:
א. בעמוד 151 כתב הרב יונתן אדלר שלדעת הרמב"ם החיל הוא חומה בגובה עשר אמות, ולא שטח ברוחב עשר אמות. אבל זו גירסה מתוקנת ברמב"ם, ולא הגירסה המקורית. לפי הגירסה המקורית - שטח החיל ממזרח למערב עשר אמות, וכן נראה בפ"ה ה"ג מהלכות בית הבחירה ובפ"ו ה"א, ואילו חומת החיל היא הסורג שגובהו י' טפחים.
ב. בעמוד 156 דן הרב זלמן מנחם קורן בכך שהרדב"ז היה אדם אחראי וידע מה שמדבר. הדברים אמת ויציב, וחלילה לי מלחלוק על גדולת הרדב"ז, ועפר אני תחת עצמותיו הקדושות, ואף על פי כן לא אכחיד את מה ששמעתי מאדמו"ר הגרשז"א זללה"ה, שהרדב"ז האריך ימים מאוד, ובסוף ימיו כתב גם דברים תמוהים. והנה בתשובה תרצ"א בה קבע שאבן השתיה היא אלסכרא, קבע גם כן שהקודש הוא קפ"ז אמה על מ' אמה, והא ודאי ליתא, דקפ"ז אורך כל מחנה שכינה, אבל מ' אמה הוא רוחב ההיכל בלבד, בלי הכתלים והתאים והעזרה, ואם כן ודאי משבשתא היא.
ג. בעמוד 176 קבע הרב יצחק שילת דמחוסר כיפורים הנכנס למחנה שכינה חייב כרת, ואכן זו דעת הראב"ד, אך לא דעת הרמב"ם פ"ז מהלכות בית הבחירה הלכה י"ח ופ"ג מהלכות ביאת המקדש ה"ט. ונראה דלדעתו הוא תלוי בדיון בגמרא, כדכתב הכסף משנה.
ד. אך בעיקר הדיון, אם להתיר כניסה להר הבית כיום, ודאי עלינו לציית לכל הרבנים, מכל החוגים, שחתמו בתשכ"ז על איסור כניסה לכל הר הבית. אם נתחיל להתיר את הכניסה זה ח"ו מכשול לרבים שלא כולם בקיאים בדינים, וגם לא נוכל לפקח על כך שכל אשה תספור ז' נקיים ותביא אישור מהמקוה שאכן טבלה, והפנויות שלא רצוי שתטבולנה עלולות לצעוק על אפליה רח"ל.
ובמהרה בימינו נעלה ונשתחוה.
לייבסיטי - בניית אתרים