חפש  
 
אל המקדש - עמותת צור ישועתי
 
 
 


יומא דהילולא של רחל אמנו
ושבו בנים לגבולם תשס"ב
אברהם משה קראוס
אב"ד דק"ק וואנאש יע"א והגלילות פה לונדון יצ"ו
מע"כ הרבנים הגאונים חברי כולל "בית הבחירה" שליט"א כרמי צור ארה"ק תובב"א.
אחדשה"ט כראוי וכנכון.
בנועם קבלתי הני קובצים הנקראים בשם "מעלין בקודש", ביטאון לענייני המקדש וקודשיו אשר סגולת לימודיו ע"י בני יעקב בחיריו בהבנת הלכות בית המקדש וענייניו. וכבר אמרו גדולי ישראל וקדושיו שזכותו רב להביא לקיום הנבואה שעוד אקבץ לנקבציו וישדל ממשלתיו שאז נזכה לראות אהרן כהנא קדישא ובניו בביאת גואל צדק ממרומיו מתוך רחמיו וחסדיו והן הן גבורתיו ונוראתיו.
הנני, אבוא בהערה על מאמרו של הרה"ג ר' משה צוריאל שליט"א , מלפנים מנהל רוחני דישיבת שעלבים, בעניין מורא מקדש וישיבה בעזרה. והוא לו נדפס בקובץ ג' וזה החלי בעזר צורי וגואלי.
א. מביא חקירה האם איסור ישיבה בעזרה הוא מן התורה או מדרבנן עיי"ש, ובאמת כבר חקר המשנה למלך פ"ז מהלכות בית הבחירה ה"ו האם האיסור מן התורה או מדרבנן. ועיין בספר חוקת היום על מסכת יומא דף כ"ה שהקשה - שאם הטעם של איסור ישיבה בעזרה הוא מטעם "מורא מקדש", מהו הספק האם הוא מן התורה או מדרבנן? שהרי בקרא לא נכתב מהו אסור ומהו מותר, אלא חז"ל קבעו איזהו דברים אשר אינם לפי כבוד המקדש, וא"כ בודאי אסור מן התורה עיי"ש.
ב. מביא שם שכל ישיבה שהוא למען צרכי קודש מותרת עיי"ש. יש להעיר שמצינו ביומא דף ס"ט שאמרו שם במשה - וכהן גדול עומד ומקבל ומקשה הגמ' עומד מכלל שהוא יושב? והא אנן תנן - אין ישיבה בעזרה אלא למלכי בית דוד בלבד! ומתרצת הגמ' - שהיה בעזרת נשים. וכן עוד בגמ' שם דף כ"ה ע"א גבי זקן יושב במערבה, והאמר מר אין ישיבה וכו' עיי"ש, ואי כמ"ש שלמען צורכי קודש אין איסור ישיבה בעזרה הא מצינו דמשום חולשא דכה"ג עשו הרבה דברים שלא עשו כל השנה, ולמה לא מתרצת הגמ' דמשום חולשא דכה"ג התירו לו לישב בעזרה? אלא צריכים לומר שאפילו לצורך   גבוה לא התירו.
ג. בצעירותי רציתי לומר האי סברא שלצורך גבוה מותר לישב בעזרה ויתיישב הקושיא הידוע שמובא בשו"ת שואל ומשיב מהדורא א' חלק ב' סי' ע"ה שבשו"ע נפסק של יד מיושב לפי האיך היו יכולים הכהנים להניח תפלין של יד בעזרה עיי"ש. וחשבתי לתרץ שלצורך גבוה בודאי אין איסור ישיבה בעזרה, וע"ז השיב לי מו"ר הגרמ"מ שנעבלאג שליט"א גאב"ד דק"ק מחזיקי הדת מנשסתר בספרו שו"ת "שפתי עני" חלק ב' סי' ב' שאינו נכון, מטעם הסברא שכתבתי באות ב'.
ד. ואחרי כתבי כל זאת ראיתי דבר נחמד בספר "מלא הרועים" כללי הש"ס כלל "אין ישיבה בעזרה", שאיסור ישיבה בעזרה יהא תלוי בחקירה האם איסור ישיבה בעזרה הוא מן התורה או מדרבנן. שאם הוא מן התורה, אין שום היתר לשום דבר ותוס' ביומא דף כ"ה שמתיר ישיבה לצורך אכילת קדשים (שהוא המקור לדברי "הערוך השלחן העתיד" המתיר ישיבה בעזרה לצורך העבודה) יסבור שהוא רק אסור מדרבנן ולכן התירו רבנן כמה דברי, עיי"ש דבריו הנחמדים.
בצאתי מן הכתב אבוא לבקש מחילה על הטירחה שהנני גורם לכם, ואני תפלה שנזכה לראות הבית בבניינו במהרה.
כעתירות הגושה"ט ושת"ה
 הק' אברהם משה קראוס
אבדק"ק וואנאש יע"א והגלילות
פה לונדון יצ"ו
לייבסיטי - בניית אתרים