חפש  
 
אל המקדש - עמותת צור ישועתי
 
 
 
הדר העולם / הרב אליקים קרומביין
הדר העולם , מאמרים בעניני ארץ ישראל, ירושלים, בית המקדש, קודש הקודשים וארון הברית לאור התנ"ך, דברי חז"ל והמפרשים. מאת הרב איתן שנדורפי. ירושלים תשנ"ח, ספריית בית-אל.  
הרב איתן שנדורפי, ר"מ בישיבת מרכז הרב, מגיש ספר שיחד עם רמתו הלמדנית הגבוהה, פונה לציבור רחב למדי. מבחינה חיצונית, מתבטאת פנייה זו בכריכה המושכת את העין, אבל העיקר הוא, כמובן, התוכן.
הספר מתחלק לחמישה נושאים: ארץ ישראל, ירושלים, בית המקדש, קודש הקודשים, ארון הברית. שלושת הנושאים הראשונים, לפחות, הם מן המסועפים שבספרותנו התורנית, וניתן לדון בהם מזוויות שונות. ואולם ברוב המאמרים מתבלטת בחירתו של המחבר בכיוון חקירה מסוים ומיוחד.
אם מותר לכנות שם לסוג זה של כתיבה, נציע לקוראו 'מחקר תורני-היסטורי'. הסוגיות הִנן פרשיות תנ"כיות הנוגעות לשלבי התהוות הקשרים שבין עם ישראל לבין חמשת העניינים הנ"ל, שביחד מהווים קרקע-קיומו של העם במובן הממשי והסמלי כאחד. החקירה והלימוד בעניינים אלה עוזרים לנו להבין את הקשרים, כל אחד לעצמו וכן ביחס לאחרים.
שיטת מחקרו של הספר היא דיון במקורות התורה שבכתב ושבעל פה, בצורה שאינה שונה מהמקובל במשא-ומתן הלכתי. ואולם כאן גדול חלקם של מקורות שאין מרבים לדון בהם בבית המדרש - פרשני תנ"ך, מדרשי אגדה ומפרשיהם, וכן סוגיות אגדה תלמודיות. ידי המחבר רב לו במקורות אלה, וקיומם של מספר כה רב של ראשונים ואחרונים שעסקו בסוגיות אלו הוא גילוי שעשוי להפתיע חובשי-ספסלים מן השורה (כפי שהיה במקרה שלי).
מלבד השליטה המרשימה במקורות, מצטיינים המאמרים בארגונם ובבהירותם. הישג זה אינו עניין של מה בכך. חלק גדול מן הפרשיות הנידונות הן מן המרכזיות שבמקרא, שזכו לאזכור חוזר ונשנה בפסוקים ובמדרשים. מכאן גם הבעייתיות - ההתייחסויות השונות לאירועים אלה אינן עקביות, על פניהן. העיון המדוקדק בחומר המקורות מוליד קשיים רבים, והאתגר הראשוני אינו דווקא הצעת פתרונות, אלא קבלת תמונה ברורה על מערך הבעיות. במשימה זו עמד המחבר בכבוד קודם כל בלימודו האישי שלו, ולאחר מכן ביכולתו לשתף את המעיין בתוצאות. דרכו היא לאסוף את הנתונים בהקפדה, לרשום מהם את המסקנות הנוגעות לענייננו, ולמיין עבור הקורא את השאלות העולות מתוכן. בהמשך מביא המחבר שיטות שונות בנושא, כאשר התמונה השלמה של הבעיות שהוצגה מראש משמשת כמדד ליתרונותיה של כל גישה נתונה.
למרות המקורות הרבים, ניתן לומר שהנושאים הנידונים בספר לא משכו את עיקר תשומת לבם של גדולי התורה במשך הדורות. דווקא מצב זה משאיר יותר מקום לדורנו, שבו העניינים מקבלים נופך עכשווי, להתגדר. ואכן, זכה הרב שנדורפי גם לחדש. החידושים שלו הם לא רק ביישוב קושיות, כמקובל, אלא גם בעצם העמידה על בעיות. הרב שנדורפי שב ובוחן בהגינות אובייקטיבית את הגישות שהוא מביא, מגדולי הראשונים ועד אחרוני זמננו, ומנסה ליישב את הקשיים שבהן בעזרת בקיאות ויצירתיות. כל השקלא-וטריא המושקע הזה נושא מסר רוחני וחינוכי. לאמור: העניינים האלה חשובים הם. ההיסטוריה שלנו אינה רק חומר לדרוש, אלא נושא הטעון לימוד וליבון מעמיקים.
במה עוסקים המאמרים? נציג כאן הדגמה חלקית מעניינו העיקרי של הספר, שהוא כאמור, התהוות קשרים היסטוריים. בעניין ארץ ישראל, המוקד הוא ברית בין הבתרים וברית המילה. באשר לירושלים, השאלות נוגעות לקדמות מעמדה המיוחד של העיר - מתי אוזכרה לראשונה? מתי התגלתה כמקום המקדש? מתי נכבשה? ובכל   אלה - מדוע אז, ולא לפני כן? במידה והיו עיכובים מלאכותיים, כיצד להסביר אותם? לדוגמה, אם כיבוש ירושלים התעכב בגלל הבטחותיו של אברהם אבינו לפלשתים או לבני חת, כיצד יש להעריך את פעולות אלו של אברהם? להצדיק, להבין או לבקר? השאלות האלו נידונות במאמרים שונים, אך כפי שמתברר מתוך הרשימה שניתנה כאן, מצטרפים המאמרים הבודדים לכדי יצירת מסכתות שלמות בעלות קשרים פנימיים ענפים.
לצד הדגש ההסטורי, חלק מן המאמרים הם בעלי אופי הלכתי מובהק יותר - כגון הדיון בגובהו של בית המקדש, ומקום עמידתו של הארון בקודש הקודשים.
לבירורים האלה ישנה משמעות הגותית ואקטואלית רבה, והמחבר נוגע בכך מפעם לפעם. מצד אחד, קדמות הקשרים שלנו עם ארצנו ועם מקדשנו עולה מהספר כיסוד מוצק. ומאידך, גם לימוד העיכובים ההיסטוריים שבמימוש הקשרים האלה יכול לתת כוח מיוחד בדור זה, הנבוך בסיבוכים שלו. ועל כן, יש להדגיש את חשיבות הספר לא רק עבור הלומד המתעניין בצורה ישירה בבירורים האלה, אלא גם עבור אלה המחפשים את הבחינה המחשבתית והערכית שבארץ ובמקדש. וכמובן, גם לומדי תנ"ך ומלמדיו ירוויחו מעיון בספר בקשר לעניינים המעסיקים אותם. אלה כאלה ימצאו כאן את החומר הרב מובהר ומסודר כשולחן ערוך. יישר כוחו של המחבר וחילו לאורייתא.
לייבסיטי - בניית אתרים