חפש  
 
אל המקדש - עמותת צור ישועתי
 
 
 
הקדמה
אנו שמחים להגיש לפניכם את הגיליון הרביעי של מעלין בקודש. גיליון זה יוצא לאור בחודש כסלו, החודש שבו יצאו החשמונאים מבית צור לטהר את המקדש ולחדש בו את העבודה (מקבים א, פרק ד'). אנו, בכולל "בית הבחירה" שבכרמי צור הסמוכה לבית צור, שואפים להמשיך את דרכם על ידי לימוד הלכות עבודת המקדש והפצת תודעת המקדש, תוך ציפייה לבניינו במהרה בימינו.
להלן סקירה קצרה של המאמרים המופיעים בגיליון זה. העלון נפתח בשני מאמרים העוסקים בקדושה ובמקדש. המאמר הראשון, של הרב אהרן ליכטנשטיין, עוסק בתופעה של יציאה לחולין על ידי מעילה. המאמר מציע הבנות שונות באופי התהליך של יציאה לחולין, תוך כדי התייחסות למשתנים שונים (סוגים שונים של הקדש, ערוצי מעילה וכדומה). המאמר העוקב , של הרב ישראל אריאל, ממוקד בחידוש הנוגע לתפקידם של הכוהנים. הרב אריאל טוען (ומוכיח באריכות על ידי מקורות מגוונים) שחובת התפילה היא חובה מהותית כחלק מעבודתם של הכהנים, ויש לה משמעות מיוחדת במקדש.
המדור השני יורד לדיון בסוגיות מקומיות יותר הקשורות לדיני הקרבנות. הרב איתן שנדורפי דן בקרבן תודה, ובעיקר באישים המתחייבים בהבאתו. לאחר מכן מופיע מאמרו של שמעוני גרטי העוסק בעורות קדשים, ומגמתו העיקרית היא להראות שדין הזכייה של הכהנים בעור נבדל באופיו בקרבנות השונים: דין אחד בעולה, ודין שונה בשאר קודשי קודשים. חותמים את המדור שני מאמרים העוסקים בקרבנות העוף - הראשון הוא מאמרו של הרב מנחם מקובר, המשלב סיכום הלכתי של דיני קרבנות העוף עם הקנאת משמעות מחשבתית לפרטי הדינים הללו. השני הוא מאמרו של ד"ר זהר עמר , הפונה אל קו התפר שבין הריאליה ההלכתית ופרשנות הסוגיות.
המדור השלישי - "על הפרק", דן בשאלות הלכתיות קונקרטיות. השאלה המרכזית הנידונה בו היא שאלת ההיתר והאיסור שבעלייה להר הבית בימינו. אחת הבעיות העיקריות של העלייה להר הבית, קשורה לשאלות של זיהוי, שמהן נגזרים התחומים המותרים והאסורים בכניסה.
פותח את המדור מאמרו של ר' יונתן אדלר, הסבור שאין לסמוך על הזיהוי של ה'צכרה' עם אבן השתייה. למאמר זה מגיב הרב זלמן מנחם קורן, תוך ניתוח השיטות השונות בעניין - הן במחקר והן בהלכה. תגובה זו זוכה לתגובה נגדית של הפותח. הדיון שלו נוגע הן בשאלה הנקודתית של זיהוי ה'צכרה', והן בשאלות עקרוניות יותר של דרכי פסיקה כלליות. את המדור חותם מאמרו של הרב יצחק שילת . מאמר זה נכתב במקורו כתגובה לחוברת 'בית ה' נלך', שפרסם הרב ישראל אריאל. דברי הרב שילת מוסבים אף הם על שאלת היכולת להיכנס להר הבית בימינו, ועל כן צירפנו אותם למדור זה.
כמסורת הגליונות הקודמים, מופיע אף בגיליון זה המדור "בשדה ספר". הרב אליקים קרומביין סוקר בו את הספר "הדר עולם" מאת הרב איתן שנדורפי. במדור החותם את הגיליון - שתי תגובות: האחת היא תגובה של הרב חיים סבתו למאמרו של הרב משה אודס. הרב סבתו מעיר על גרסה בדברי הרמב"ם בהלכותיו. תגובה שנייה היא תגובתו של הרב אברהם משה קראוס , שמתייחס לאיסור הישיבה בעזרה בעקבות מאמרו של הרב משה צוריאל.
נחתום את דברי ההקדמה בציון העובדה המבורכת, שגיליון ד' יוצא חצי שנה בלבד אחרי הגיליון שקדם לו. שינוי זה בא בעקבות העלייה בהתעניינות ב"מעלין בקודש", שבאה לידי ביטוי במאמרים הנשלחים למערכת, בתגובות השונות שקיבלנו ובחתימה על מינויים לביטאון. נקווה שמגמה זו תמשיך ותתגבר, בבחינת "מעלין בקודש ואין מורידין".
הרב צבי שלוה, הרב יהודה שביב, ד"ר יוסף עופר
לייבסיטי - בניית אתרים