חפש  
 
אל המקדש - עמותת צור ישועתי
 
 
 
ביקורת ספרים / הרב אליקים קרומביין
קנ"ג עיונים על זבחים ומנחות
הרב משה יוסף בוצ'קובסקי, ידי משה - זבחים ומנחות, בני ברק תשנ"ו, קפח עמ' ומפתחות.
ספר זה חובק את מסכת זבחים כולה ואת תחילתה של מסכת מנחות (עד דף כב). כמה סגולות הופכות אותו לספר חשוב ומועיל ללומד הרציני.
ראשית יש לציין את היקפו. מסכת זבחים מטופלת בקנ"ג סימנים, הווי אומר שבממוצע זוכה כל דף במסכת ליותר מדיון אחד (זהו, כמובן, רק ממוצע, וישנם דפים במסכת שאינם מיוצגים כאן).
אולם יתרה מזאת: מטרת המחבר היא להגדיר את הנושאים היסודיים שבמסכת, ועל כן הזרקור מופנה בו למרכז העניינים ולא לשוליים. תכונה זו מגדילה את ערכו של הספר כליווי ללימוד הרצוף.
תכונה נוספת המאפיינת את הספר היא הבאת דברי האחרונים וניתוחם. המחבר רגיל לשאת ולתת בעקבות הפרשנות הקיימת בענייני קודשים, והוא מביא מדברי ר' חיים מבריסק, בנו הגרי"ז, חזון איש, שפת אמת ועוד. בכך מופנית תשומת לבו של הלומד למקורות חשובים שייתכן שלא היה מודע להם, וכן ניתנת לו ההזדמנות להשוות את הבנתו לזו של המחבר. בדרך כלל רצוי לראות את הדברים במקור ולא להסתמך על המובאות בספר, שאינן מתיימרות להיות מלאות ומדויקות.
סגולה אחרונה שיש לציין בספר שלפנינו היא המקוריות. המחבר אינו חושש להעלות הבנות חדשות ומעניינות, שבהחלט מפרות את הלימוד, גם אם יש מקום לדון אחריהן. ניתן דוגמה אחת (סימן יא): הגמרא אומרת "מה לשלמים שכן טעונים נסכים! עולה תוכיח" (זבחים ה':). הדברים תמוהים ביותר, כפי שציין ר' עקיבא איגר על המקום, שכן גם עולה טעונה נסכים. המחבר מציע הבדל בין עולה לשלמים: המחייב של נסכי שלמים הוא "שם שלמים", דהיינו ששלמים הם סוג קרבן המחייב נסכים, בעוד שעולה אינה מחייבת נסכים כעולה, אלא משום שכל קרבן המובא כנדר או כנדבה טעון נסכים. הבדל זה מבסס המחבר על הבחנה אחרת, גם היא חדשה, שמטרת נסכים היא "ריח ניחוח", ודבר זה נחוץ רק בשלמים, שכן בעולה כבר נאמר "ריח ניחוח" בתורה ביחס לקרבן עצמו.
במקביל לכרך הנוכחי פרסם המחבר את "ידי משה" על ספרי עבודה וקרבנות במשנה תורה (יצא לאור: בני ברק תשנ"ו), הדומה במתכונתו ובהיקפו לספר שסקרנו כאן. נציין כאן ספר מועיל נוסף שהוציא המחבר לאור בעבר - עבודה מקיפה וחלוצית על מסכת מכשירין בשם "הלכות טומאת אוכלין" (יצא לאור: בני ברק תש"ם).
לייבסיטי - בניית אתרים