חפש  
 
אל המקדש - עמותת צור ישועתי
 
 
 
לַשמִעַ בקול תודה ולספר כל נפלאותיך   (תהלים כ"ו, ז).
'לשמיע בקול תודה' - אלו הקרבנות; 'ולספר כל נפלאותיך' - א"ר אבין זה הלל. (ילקוט שמעוני תהלים רמז תש"ג)
נפתח בהלל ותודה לקב"ה שזיכנו להגיש בפני הקוראים את הגיליון העשירי העוסק, כקודמיו, בקרבנות ובמקדש. ואולם אף דבר נוסף בו על קודמיו, והוא - המפתח לעשרת הגיליונות של "מעלין בקודש" שהופיעו עד כה.
מה בין ביטאון לבין ספר?
"ביטאון" - כלי ביטוי הוא, מבטא הוא את דעתם של הכותבים - הגיגיהם ופרי עיונם. קורא הביטאון ישמח להיות מופתע בכל גיליון משמות הכותבים, ממגוון הנושאים ומהמאמרים השונים בסגנונם.
"ספר" - נושא מוגדר לו, ושם מחברו מתנוסס על הכריכה. הקורא יודע את אשר הוא מבקש, ומכוון עצמו בהתאם לכך לספר שרצוי לו.
המפתח מעניק לקורא את יתרונות הספר בביטאון.
בעשרת הגיליונות של "מעלין בקודש" 133 מאמרים, קרוב ל-2,000 עמודים. המעיין במפתח המצורף לגיליון זה, יוכל למצוא בו את מבוקשו בנושאים כגון: דרישת המקדש, הקרבנות, כלי המקדש. בשלושת הגיליונות האחרונים נוסף לכך גם עיסוק בהלכות טהרות.
אנו תפילה שהמפתח יסייע לכל דורשי ה' שהציפיה להשבת השכינה לציון ממלאת את ישותם ומשפיעה על תחומי לימודם, למצוא את אשר חשקה נפשם בגיליונות "מעלין בקודש".
*   *   *
כדרכנו, נסקור בקצרה את המאמרים המופיעים בגיליון הנוכחי:
המדור הפותח גיליון זה עוסק במקדש ובציפיה אליו. שני המאמרים הראשונים במדור מבררים בהרחבה את מבנהו של הר הבית והמקדש. מאמרו של פרופסור ישעיה נבנצל עוסק במשניות במסכת מידות המתארות את מבנה המעלות השונות אשר היו במקדש, ועל פיהן מברר הוא את מבניהן המדויק.
אחד הגורמים המשמעותיים לקביעת מקום המקדש הוא גודלה של האמה. פרופסור דניאל מיכלסון דן בנושא זה לאור מקורות רבים ומגוונים: חלוקת הארץ בספר יחזקאל, תיאור מסעות ישראל במדבר ועוד. במשך המאמר מגיע המחבר למסקנות מפתיעות בנוגע לייחודן של המידות בנות ימינו.
במאמר השלישי במדור עוסק הלל בן שלמה באחת מהדרישות הקשות לביצוע בבניין המקדש; כידוע, אבני המזבח צריכות להיות שלמות מחד, ומאידך אסור להניף עליהן ברזל. כותב המאמר עוסק בפתרונות השונים להתמודדות עם שילוב שבין שתי דרישות אלו.
בעוד שעיקרו של המדור עוסק בדרך המעשית להקמת בית המקדש והקרבת הקרבנות, הרי שהרב משה מרגלית מתייחס, במאמר החותם את המדור , לשלב המקדים של קירוב תודעתי ונפשי לעולם של קרבנות ומקדש. בדבריו, המבוססים בעיקר על כתבי הראי"ה קוק, הוא עוסק במרכזיותו של המקדש עבור עם ישראל ובדרכים להבנה ראויה של עולם הקרבנות.
ומהעיסוק בהלכות "מקדש" עובר העלון לעסוק ב"קודשיו". בדומה למדור הראשון, גם במדור זה מודגש הצד המעשי. מאמרו של אריה כהן מברר מבחינה מדעית יישומית כיצד יש להכין את לחם הפנים בבית המקדש בצורה הטובה ביותר.
לאחר העיסוק בלחם הפנים, עובר מאמרו של הרב שלום אוחנה לדון בהכנת הסולת למנחות במקדש. בדבריו הוא מברר את הדרך שבה נעשה תהליך ההכנה, לאור דברי הגמרא והראשונים.
ומעולם המנחות לעולם הקרבנות - שמעוני גרטי מתייחס במאמרו לדין אדם שהקדיש חלק מבהמה. במאמר הוא מתמקד בשאלת הגמרא בנוגע להקדשת חלק מעוף, ומסביר את יסוד החילוק בין בהמה לעוף בעניין זה.
חובב יחיאלי עוסק במאמרו באחד מהתהליכים המרתקים בסדר היום במקדש, הפיס. עיקרו של המאמר הוא ניתוח המשניות במסכת תמיד המתארות את סדרם של ארבעת הפייסות. מסקנת המאמר היא כי לפייסות לא היה תפקיד אופרטיבי בלבד, כי אם משמעות חשובה לבניית סדר היום במקדש וכן ליצירת אוירה שוויונית בין הכוהנים.
המדור נחתם במאמרו הלמדני של אליעזר הלפרין העוסק באשם מצורע. דין מיוחד לאשם מצורע הוא נתינת השמן על בהונות המצורע. המאמר סובב סביב השאלה האם דין זה הוא חלק ממצוות הקרבן או שהוא חובה נפרדת המתלווה לקרבן מצורע.
כמו בגיליון הקודם של 'מעלין בקודש', את מדורי העיון מסיים המדור העוסק בטהרות. בגיליון זה מוקדש המדור כולו ל מאמרו רחב ההיקף של הרב עזריה אריאל הדן בטומאת כלי זכוכית. המאמר בא להוכיח כי טומאת כלי זכוכית דומה ביסודה לטומאת כלי מתכת, זאת בניגוד להבנה המקובלת, שטומאה זו דומה לטומאת כלי חרס. להבנה מחודשת זו ישנן כמובן נפקא מינות רבות, כאשר העיקרית שביניהן היא שלכלי זכוכית יש טהרה בטבילה במקווה בדומה לכלי מתכת.
ומכאן - למדורים הקבועים של הגיליון. המדור 'שדה ספר' כולל בגיליון זה מפתח לספר שפת אמת על התורה בנושא הקרבנות. זהו חלק מהמפעל החשוב שנעשה במכון התורני שעל יד ישיבת אור-עציון, העוסק בימים אלה בהכנת מפתח כולל ומקיף לשפת אמת על התורה.
בהמשך המדור מופיע פרק ביקורת הספרים מאת שמעוני גרטי . בגיליון זה עוסקת הביקורת בספר חידושיו של בעל ה'שפת אמת' על סדר קדשים, שיצא לאור לפני מספר שנים, ובחשיבותו לשם לימוד סדר זה. בנוסף לכך ישנה התייחסות למספר ספרים חדשים העוסקים בנושא הקודשים, שיצאו לאור לאחרונה.
ולסיום - מדור התגובות. בגיליון הקודם עסק מאמרו של הרב דני וולף בשאלה ההלכתית האקטואלית של טיסת כוהנים מעל בתי קברות. בגיליון זה מובאת תגובתו של הרב זלמן קורן, אשר מתמקדת בעיקר בטענתו של הרב וולף כי למטוס יש מעמד של אוהל זרוק. כהמשך לתגובה מובאת גם תשובתו של הרב וולף.
בחלקו השני של המדור מובאת תגובתו של פרופסור אשר ז' קאופמן למאמרו של ידידיה כהנא בגיליון הקודם בנושא מיקום המזבח. טענתו העיקרית של המחבר היא כי בנושא זה יש לתת משקל מכריע לשיטתו של ר' אליעזר בן יעקב, אשר מהווה בר-סמכא בנוגע לצורת המקדש.
כאמור, בסוף הגיליון נדפס אינדקס של עשרת הגיליונות הראשונים של 'מעלין בקודש', מתוך תקווה כי הדבר ישפר בצורה משמעותית את הנגישות לביטאון.
ויהי רצון שנזכה לבניין בית המקדש במהרה!
המערכת
לייבסיטי - בניית אתרים