חפש  
 
אל המקדש - עמותת צור ישועתי
 
 
 

רשימת העלונים

גליון א' - סיוון תשנ"ט גליון ט"ז - אלול תשס"ח
גליון ב' - סיוון תש"ס גליון י"ז - אדר תשס"ט
גליון ג'  - סיוון תשס"א גליון י"ח - אלול תשס"ט
גליון ד' - כסלו תשס"ב גליון י"ט - אדר תש"ע
גליון ה' - אב תשס"ב גליון כ' - אלול תש"ע
גליון ו' - שבט תשס"ג גליון כ"א - אדר ב' תשע"א
גליון ז' - אב תשס"ג גליון כ"ב - אלול תשע"א
גליון ח' - אדר תשס"ד גליון כ"ג - אדר תשע"ב
גליון ט' - חשון תשס"ה גליון כ"ד - אלול תשע"ב
גליון י' - תמוז תשס"ה גליון כ"ה - אדר תשע"ג
גליון י"א - אדר תשס"ו גליון כ"ו - אלול תשע"ג
גליון י"ב - אלול תשס"ו גליון כ"ז - אדר ב' תשע"ד
גליון י"ג - אדר תשס"ז גליון כ"ח - אלול תשע"ד
גליון י"ד - אלול תשס"ז גליון כ"ט - אדר תשע"ה
גליון ט"ו - אדר ב' תשס"ח  
 

מפתח נושאים

אבנט: ראה - בגדי הכוהנים והלוויים - אבנט

אוהלות: ראה - טומאה וטהרה - אוהלות
אולם: ראה - מבנה המקדש - אולם
איסורים במקדש: ראה - עבודת המקדש
אכילת קרבנות: ראה - קרבנות - עבודת הקרבנות - אכילה
אמה טרקסין: ראה - מבנה המקדש - פרוכת ואמה טרקסין

אפוד / אפוד בד: ראה - בגדי הכוהנים והלוויים - אפוד / אפוד בד

אפיקומן: ראה - זמנים - פסח
ארבעת המינים: ראה - זמנים - סוכות
ארון: ראה - כלי המקדש - ארון

ארץ ישראל

     קדושת ירושלים וארץ ישראל                                                   דנציגר אורי                               יב
          אכן 'בשמים היא' - בהלכות מקדש וקודשיו                               גוטל הרב נריה                          טז
          הכל מעלין לירושלים                                                              שנוולד הרב אליעזר חיים           כא
 
אשם: ראה - קרבנות - אשם

בגדי הכוהנים והלוויים

       "אין עניות במקום עשירות" מול "התורה חסה
             על ממונם של ישראל" - דיון בערכים מנוגדים                         גינזבורג גדליה                            א
       הנאה מבגדי כהונה                                                                 וולף שלמה                                א
       בגדי שרד - לכוהנים וללויים                                                    אריאל הרב ישראל                       ה
          אין עניות במקום עשירות                                                       ורהפטיג אושרי                          יד
          בעקבות תולעת השני הארץ-ישראלית                                       קרומביין הרב אליקים                טו
          והלבנון - זה בית המקדש                                                       שלוה הרב צבי                          טז
          כיסוי ראש במקדש                                                                 אמתי הרב יצחק                        יח
          הציווי על בגדי כהונה - כפילות ומשמעותה                               יחיאלי הרב חובב                        כ
          אריגה ותפירה במחט בבגדי כהונה                                           אריאל הרב ישראל                     כה
            "מעשה אורג" - ללא תפירה                                                  אליאש עמיחי ואריאל חנן          כה
               תפירת בגדי כהונה - תגובה לתגובה                                     אריאל הרב ישראל                     כה
          הנגינה במקדש                                                                      בורשטן אברהם                        כט

    אבנט

          כלאיים בבגדי כהונה                                                               לוצקי מיכאל                              יג

    אפוד

       האפוד - סינר או מעיל?                                                          אריאל הרב ישראל                       ו
          כלאיים בבגדי כהונה                                                               לוצקי מיכאל                              יג
       חושן המשפט - עיון תוכני וטכני                                             הרשקוביץ הרב יצחק                 יד

    אפוד בד

       בגדי שרד - לכוהנים וללויים                                                    אריאל הרב ישראל                       ה
       בעניין ה'אפוד בד'                                                                 שניאורסון הרב מנחם מנדל          ז
          הנגינה במקדש                                                                      בורשטן אברהם                        כט

    חושן

       האפוד - סינר או מעיל?                                                          אריאל הרב ישראל                       ו
          כלאיים בבגדי כהונה                                                               לוצקי מיכאל                              יג
       חושן המשפט - עיון תוכני וטכני                                             הרשקוביץ הרב יצחק                 יד
       ואתה תחזה                                                                           קרומביין הרב אליקים                טז
       כתיבת ישרון במקרא ובאבני החושן                                         אמיתי הרב איתיאל                     יט
          אבני החושן – גלויות או מוסתרות?                                         אריאל הרב עזריה                      כח
          בגדי הכוהן הגדול בעבודת יום הכיפורים                                   זתיו הרב אברהם                       כח

    מעיל

       כוהנים בתפילתם במקדש - התפילה במקדש כאחת ממצוות
            כהונה                                                                                אריאל הרב ישראל                       ד

    ציץ

          דין היסח הדעת בציץ                                                              וינר הרב הלל דוד                       יא
          חקיקת האותיות בציץ                                                             בן שלמה הרב הלל                    טז
          פיתוחי חותם                                                                        אליצור הרב איתי                       טז
             ציץ כהלכתו: תגובה בעניין חקיקת האותיות בציץ                    בן שלמה הרב הלל                     יז
 
ביכורים: ראה - מתנות כהונה ולווייה - ביכורים
ביקור: ראה - עבודת הקרבנות - ביקור

בית כנסת

          זכר למקדש                                                                           רדמן הרב אורי                           יג
          עלייה לרגל - ברגל                                                                  לנדאו הרב בנימין                      יט
            עלייה לרגל - ברכב!                                                            בן שלמה הרב הלל                    כד
               ואף על פי כן, עלייה לרגל - ברגל!                                      לנדאו הרב בנימין                      כד
 
בית ראשון / שני / שלישי: ראה - המקדש לדורותיו
בכור: ראה - קרבנות - בכור

במות

       הצדדים האנושיים והא-לוהיים במזבח הנחושת                          אודס הרב משה                           ג
          תגובה לרב משה אודס                                                         סבתו הרב חיים                           ד
          מצוות בניין בית המקדש                                                        גולן רע                                    יב
     קדושת ירושלים וארץ ישראל                                                   דנציגר אורי                               יב
       המזבחות שבנו האבות                                                           שריר אברהם ישראל                  טז
          במה גדולה ודיניה                                                                  אפשטיין הרב יעקב                    כג
          במה נתקדש המקדָש?                                                            קמפינסקי הרב מנחם                 כד
 

בניין המקדש

       במצוות בניין בית המקדש                                                      גולדברג הרב זלמן נחמיה            א
       מי יבנה את בית המקדש השלישי - שאלה                                  רון אברהם                                 ב
          מי יבנה את בית המקדש השלישי - תשובה                             אליהו הרב מרדכי                        ב
            מקדש - לא בשמים!                                                       אריאל הרב ישראל                       ג
       הקדש בזמן הזה                                                                    אנגל הרב פינחס                         ב
          תגובה לפינחס אנגל                                                             ליאור הרב דב                             ב
       פרה אדומה ובניין המקדש - מעגל קסמים?                               קאופמן פרופ' אשר ז.                 ב
         מצוות פרה אדומה והכנותיה בימינו                                      אלבום הרב שמשון                     ג
            בעניין ראיית פתח ההיכל בזמן הזיית דם פרה אדומה            קאופמן פרופ' אשר ז.                 ט
       נבואה שעריך - הערות על שערי מקדש יחזקאל                          רוזנסון ד"ר ישראל                      ג
       הצדדים האנושיים והא-לוהיים במזבח הנחושת                          אודס הרב משה                           ג
          תגובה לרב משה אודס                                                         סבתו הרב חיים                           ד
       מקדש - ראשית ותכלית                                                           שביב הרב יהודה                         ז
       פרה אדומה בזמן הזה                                                            גורן הרב שלמה                          ז
       בעניין צמחיית הכותל המערבי                                                 גורן הרב שלמה                         ח
       תרומת נוכרים למקדש וכליו                                                    אריאל הרב ישראל                      ט
          לימוד סדר קודשים במהלך הדורות                                           שלוה הרב צבי                          יב
          י"ט הערות על פרק א' מהלכות בית הבחירה                              קטן הרב יואל                           יב
          שינויים במקדש ובכליו במהלך הדורות                                     אריאל הרב ישראל                      יב
          מצוות בניין בית המקדש                                                        גולן רע                                    יב
          חסרון המקדש                                                                      לוי הרב יצחק                           טז
          תורת מעשה הבניין                                                                רוזנפלד הרב יאיר                       יז
          האמנם "הכל בכתב"?                                                             אליצור הרב איתי                       כא
            אכן "הכל בכתב"!                                                               שלוה הרב צבי                          כב
          אתם ידַי!                                                                              פורת הרב חנן                           כג
          עיקרו של מזבח                                                                    הירש הרב שלמה                       כג
            עיקרו של מזבח                                                                  דביר הראל                               כה
          עלייה לרגל - ברכב!                                                               בן שלמה הרב הלל                    כד
          מצוות בניין בית הבחירה לשיטת הרמב"ם                                 אליאש עמיחי                           כה
          כסף למקדש – מנלן?                                                             שלוה הרב צבי                          כז
 
בעל קרי: ראה - טומאה וטהרה - בעל קרי

ברכת כוהנים

       כוהנים בתפילתם במקדש - התפילה במקדש כאחת ממצוות
            כהונה                                                                                אריאל הרב ישראל                       ד
       זכר למקדש - דרשה ודרישה לציון                                            זולדן הרב יהודה                         ו
           ברכת ההודאה בתפילת הכוהנים במקדש - מניין?                       בק הרב אהרן                            יא
           פסול ערל בקודשים ובטומאה                                                 פיק הרב שלמה זאב                  כט
 

גאולה

          אתם ידַי!                                                                              פורת הרב חנן                           כג
          הציפייה לבניין המקדש וביטוייה ההלכתיים                               גמליאל אסף                              כז
          גלות כלי המקדש וגאולתם כסמל לישראל                                  אוחיון אברהם                          כח
 
גבעון: ראה - המקדש לדורותיו - נוב וגבעון

גויים

       תרומת נוכרים למקדש וכליו                                                    אריאל הרב ישראל                      ט
       שילוח טמאים וקדושת המחנה                                                שפיגלמן הרבמאיר                     ט
     קדושת ירושלים וארץ ישראל                                                   דנציגר אורי                               יב
          טהרתו של פך השמן                                                              בנר הרב אוריאל                        יח
 

גיטין

          חקיקת האותיות בציץ                                                             בן שלמה הרב הלל                    טז
          פיתוחי חותם                                                                        אליצור הרב איתי                       טז
             ציץ כהלכתו: תגובה בעניין חקיקת האותיות בציץ                    בן שלמה הרב הלל                     יז
 

גרים: ראה גם - קרבנות - גר

       דרגות הלכתיות בטהרה                                                           שפיגלמן הרב מאיר                     א
       טבול יום ומחוסר כיפורים                                                      ליכטנשטיין הרב אהרן                ח
       שילוח טמאים וקדושת המחנה                                                שפיגלמן הרבמאיר                     ט
 

דיחוי בקדשים ובמצוות

       דיחוי בדברים המתעכבים שלא מחמת עצמם                             שפירא הרב אברהם א. כהנא         ב
          דיחוי בקרבנות ודיחוי במצוות                                                בנר הרב אוריאל                        יט
          דיחוי בקודשים ובמצוות - בחפץ או בדעת האדם                       כהן הרב משה                           כד
          דיחוי בקודשים - תהליך או מציאות                                          סתיו הרב אברהם                       כד
          מצוות הדלקת המנורה במקדש                                                לאו הרב דוד ברוך                     כח
 

דרישת מקדש

       המרחק המקרב - ליחסנו להר המוריה                                       מרגלית הרב ערן משה                 ב
       "רצו עבדיך את מקדשך" - שירים                                             ח"ש                                          ג
       תגובה לאשר ז. קאופמן                                                          קורן הרב זלמן מנחם                  ה
       זכר למקדש - דרשה ודרישה לציון                                            זולדן הרב יהודה                         ו
       הציפייה למקדש בימינו                                                          הכהן הרב רא"ם                          ו
       הציפייה לחידוש הקרבנות                                                       שרלו הרב יובל                           ו
         איזהו מקומן של זבחים?                                                     בק הרב אהרן                              ז
       קירוב לעולם של מקדש וקרבנות                                             מרגלית הרב ערן משה                  י
          לימוד סדר קודשים במהלך הדורות                                           שלוה הרב צבי                          יב
          לימוד תורת הבית                                                                   שניאורסון הרב מנחם מנדל        יב
          זכר למקדש                                                                           רדמן הרב אורי                           יג
          אכן 'בשמים היא' - בהלכות מקדש וקודשיו                               גוטל הרב נריה                          טז
          חסרון המקדש                                                                      לוי הרב יצחק                           טז
   מקדש, חידוש והתחדשות                                                       שליט ד"ר דניאל                        יח
   'ספר ירושלים הבנויה' - תכנית אב לעיר ואם                              עציון יהודה                              כג
          "ונשלמה פרים" – המחויב קרבן בזמן הזה                               אוחנה הרב שלום                      כו
          הציפייה לבניין המקדש וביטוייה ההלכתיים                               גמליאל אסף                              כז
         
הולכה: ראה - עבודת הקרבנות - הולכה
היכל: ראה - מבנה המקדש - קודש

המקדש לדורותיו: ראה גם - במות

   מקדש, חידוש והתחדשות                                                       שליט ד"ר דניאל                        יח

    לפני המשכן

       הצדדים האנושיים והא-לוהיים במזבח הנחושת                          אודס הרב משה                           ג
          תגובה לרב משה אודס                                                         סבתו הרב חיים                           ד
       המזבחות שבנו האבות                                                           שריר אברהם ישראל                  טז
          חסרון המקדש                                                                      לוי הרב יצחק                           טז
          מקראי קודש - בין קדושה לברית                                             שריר הרב אברהם ישראל            כד

    משכן: ראה גם - קרבנות - מילואים

       מזבח האדמה ומזבח האבנים - הלכה ומחשבה                          מקובר הרב מנחם                       ב
       כיסויי כלי המשכן - המשותף והמיוחד                                      שנדורפי הרב איתן                       ג
       הצדדים האנושיים והא-לוהיים במזבח הנחושת                          אודס הרב משה                           ג
          תגובה לרב משה אודס                                                         סבתו הרב חיים                           ד
       בגדי שרד - לכוהנים וללויים                                                    אריאל הרב ישראל                       ה
       מהותו של מקדש                                                                   שביב הרב יהודה                         ו
       מקדש - ראשית ותכלית                                                           שביב הרב יהודה                         ז
       שיטת הרמב"ם במקום המזבח                                                כהנא ידידיה                               ט
          ברכת ההודאה בתפילת הכוהנים במקדש - מניין?                       בק הרב אהרן                            יא
          י"ט הערות על פרק א' מהלכות בית הבחירה                              קטן הרב יואל                           יב
          מיקום הכלים במקדש והמעבר ביניהם                                      טל אור ד"ר עלי                         יח
          מה ליולדת, למצורע ולזב ולחנוכת המשכן?                              שריר אברהם ישראל                   יח
          הציווי על בגדי כהונה - כפילות ומשמעותה                               יחיאלי הרב חובב                        כ
          הארון והמזבח - המקדש בתפיסת הרמב"ן והרמב"ם                  קמפינסקי הרב מנחם                 כג
          במה נתקדש המקדָש?                                                            קמפינסקי הרב מנחם                 כד
          כסף למקדש – מנלן?                                                             שלוה הרב צבי                          כז
          גלות כלי המקדש וגאולתם כסמל לישראל                                  אוחיון אברהם                          כח
          קודש הקודשים                                                                     נבון הרב גד                             כט

    מזבח הר עיבל

       הצדדים האנושיים והא-לוהיים במזבח הנחושת                          אודס הרב משה                           ג
          תגובה לרב משה אודס                                                         סבתו הרב חיים                           ד
       כוהנים בתפילתם במקדש - התפילה במקדש כאחת ממצוות
            כהונה                                                                                אריאל הרב ישראל                       ד
       המזבחות שבנו האבות                                                           שריר אברהם ישראל                  טז
          אבנים שלמות לבניין המזבח                                                   פרידמן הרב יהושע                    יח
            אבנים שלמות הן אבנים חלקות                                             בן שלמה הרב הלל                    יח
               תגובה לתגובה                                                                 פרידמן הרב יהושע                    יח
            אבנים שלמות לבניית המזבח                                                אליאש עמיחי                           יט
          על מזבח הר עיבל, בנייתו וגניזתו בשלמות                               קורן הרב זלמן מנחם                 יט
            אבני המזבח בהר עיבל הועברו אל הגלגל                               בן שלמה הרב הלל                      כ

    נוב וגבעון

       בניין אריאל - בסוד יחד שבטי ישראל                                       עציון יהודה                               ב
       נוב וגבעון - משכן או מקדש                                                  שניידר ישראל יהודה                    ג
          נוב וגבעון - מקדש או משכן?                                                שנדורפי הרב איתן                      יז
          במה נתקדש המקדָש?                                                            קמפינסקי הרב מנחם                 כד

    בית המקדש הראשון

       מזבח האדמה ומזבח האבנים - הלכה ומחשבה                          מקובר הרב מנחם                       ב
       בניין אריאל - בסוד יחד שבטי ישראל                                       עציון יהודה                               ב
       כוהנים בתפילתם במקדש - התפילה במקדש כאחת ממצוות
            כהונה                                                                                אריאל הרב ישראל                       ד
       הכיור ומצוות קידוש ידיים ורגליים - מחשבה ומעשה                 מקובר הרב מנחם                       ז
          לימוד סדר קודשים במהלך הדורות                                           שלוה הרב צבי                          יב
          שינויים במקדש ובכליו במהלך הדורות                                     אריאל הרב ישראל                      יב
          אבן השתייה ומקום הארון                                                      וינר הרב הלל דוד                       יג
            מקום הארון בקודש הקודשים                                               תלמידי ישיבת בית שמש            יט
                תשובה                                                                           וינר הרב הלל דוד                      יט
          האולם ופתחיו                                                                       קורן הרב זלמן מנחם                טו
          מקום מזבח העולה בעזרה                                                      פרידמן הרב יהושע                   טו
            הערת המערכת                                                                    אריאל חנן                                טו
               תגובת המחבר                                                                 פרידמן הרב יהושע                   טו
            תגובה למאמרו של הרב יהושע פרידמן                                  קורן הרב זלמן מנחם                טז
          מיקום הכלים במקדש והמעבר ביניהם                                      טל אור ד"ר עלי                         יח
          גובה הבית הראשון                                                                בן שלמה הרב הלל                    יט
          שינוי מידות המזבח                                                               בן שלמה הרב הלל                    כא
          מסעות השכינה והסנהדרין                                                      אוחיון אברהם                           כו
          כסף למקדש – מנלן?                                                             שלוה הרב צבי                          כז
          גלות כלי המקדש וגאולתם כסמל לישראל                                  אוחיון אברהם                          כח
          קודש הקודשים                                                                     נבון הרב גד                             כט

    בית המקדש השני

       במצוות בניין בית המקדש                                                      גולדברג הרב זלמן נחמיה            א
       ביטול עבודת המקדש לקריאת מגילה                                        זולדן הרב יהודה                         ג
       נבואה שעריך - הערות על שערי מקדש יחזקאל                          רוזנסון ד"ר ישראל                      ג
       הצדדים האנושיים והא-לוהיים במזבח הנחושת                          אודס הרב משה                           ג
          תגובה לרב משה אודס                                                         סבתו הרב חיים                           ד
       כוהנים בתפילתם במקדש - התפילה במקדש כאחת ממצוות
            כהונה                                                                                אריאל הרב ישראל                       ד
       הציפייה למקדש בימינו                                                          הכהן הרב רא"ם                          ו
       תרומת נוכרים למקדש וכליו                                                    אריאל הרב ישראל                      ט
          איור משולב המראה את מקדש יחזקאל והמקדש השני                קאופמן פרופ' אשר ז.                יא
          קרבן פסח שחל בשבת                                                           זולדן הרב יהודה                        יא
          לימוד סדר קודשים במהלך הדורות                                           שלוה הרב צבי                          יב
          שינויים במקדש ובכליו במהלך הדורות                                     אריאל הרב ישראל                      יב
          החיל                                                                                    קורן הרב זלמן מנחם                 יד
          קשירת חבל ברגלו של כוהן גדול                                              שלוה הרב צבי                           יד
             מיתת הכוהנים הגדולים בימי בית שני                                     לנדאו הרב בנימין                     טו
          האולם ופתחיו                                                                       קורן הרב זלמן מנחם                טו
          מקום מזבח העולה בעזרה                                                      פרידמן הרב יהושע                   טו
            הערת המערכת                                                                    אריאל חנן                                טו
               תגובת המחבר                                                                 פרידמן הרב יהושע                   טו
            תגובה למאמרו של הרב יהושע פרידמן                                  קורן הרב זלמן מנחם                טז
          חסרון המקדש                                                                      לוי הרב יצחק                           טז
          לחם הפנים - היבטים היסטוריים וריאליים                                  עמר פרופ' זהר                          יז
          מיקום הכלים במקדש והמעבר ביניהם                                      טל אור ד"ר עלי                         יח
          טהרתו של פך השמן                                                              בנר הרב אוריאל                        יח
          גובה הבית הראשון                                                                בן שלמה הרב הלל                    יט
          שינוי מידות המזבח                                                               בן שלמה הרב הלל                    כא
          עיון מחודש באיור שולחן לחם הפנים שבמטבעות מתתיה אנטיגונוס
                                                                                                    עמר פרופ' זהר                         כא
             איורי לחם הפנים במטבעות מתתיה אנטיגונוס, עיון נוסף         נבנצל פרופ' ישעיה                    כג
          הפרוכת עוביה טפח - ומשקלה?                                              נבנצל פרופ' ישעיה                   כא
          זמן אכילת הפסח בליל הסדר                                                   זולדן הרב יהודה                       כא
          ההיבט הכלכלי של קרבנות הציבור במקדש                               עמר פרופ' זהר                         כב
   ההיבט הכלכלי של קרבנות היחיד והיערכותה של ירושלים
      כעיר מקדש                                                                        עמר פרופ' זהר                          כג
          מסעות השכינה והסנהדרין                                                      אוחיון אברהם                           כו
          גבולות החיל – עיון מחודש                                                    קורן הרב זלמן מנחם                 כז
            מידות החיל                                                                        אריאל הרב עזריה                      כח
               תמונת התחום המקודש השני על פי יוסף, בהשוואה למשנה
                  (תגובה לתגובה)                                                           קורן הרב זלמן מנחם                כח
            צורת חומת החיל הצפונית והדרומית                                     דביר הראל                               כט
          כסף למקדש – מנלן?                                                             שלוה הרב צבי                          כז
          מצוות הדלקת המנורה במקדש                                                לאו הרב דוד ברוך                     כח
          אבני החושן – גלויות או מוסתרות?                                         אריאל הרב עזריה                      כח
          גלות כלי המקדש וגאולתם כסמל לישראל                                  אוחיון אברהם                          כח
          לשון הזהורית על פתח ההיכל כסמל לאומי                                קאופמן פרופ' אשר זליג            כח
          הבירה                                                                                  קורן הרב זלמן מנחם                כט
          קודש הקודשים                                                                     נבון הרב גד                             כט

    מקדש יחזקאל

       נבואה שעריך - הערות על שערי מקדש יחזקאל                          רוזנסון ד"ר ישראל                      ג
       פירוש ר' יוסף חיון לספר יחזקאל                                            שביב הרב יהודה                        ה
          איור משולב המראה את מקדש יחזקאל והמקדש השני                קאופמן פרופ' אשר ז.                יא       
          האולם ופתחיו                                                                       קורן הרב זלמן מנחם                טו
          מסעות השכינה והסנהדרין                                                      אוחיון אברהם                           כו
     בית המקדש השלישי: ראה - בניין המקדש
 

הספדים

          ניצוצות בודדים על ידיד נפשי ר' יצחק אימס ורעייתו, הי"ד          גינזבורג גדליה                          כא
          מעט מזיכרונותיי על חנן פורת ז"ל                                           גינזבורג גדליה                           כג
          על אבא, הרב משה כהן זצ"ל, הכ"מ                                         כהן אלעד                                 כג                                                                        
 
העלאה: ראה - עבודת הקרבנות - הקטרה

הקדש

       "אין עניות במקום עשירות" מול
            "התורה חסה על ממונם של ישראל" - דיון בערכים מנוגדים      גינזבורג גדליה                            א
       הנאה מבגדי כהונה                                                                 וולף שלמה                                א
       הקדש בזמן הזה                                                                    אנגל הרב פינחס                         ב
          תגובה לפינחס אנגל                                                             ליאור הרב דב                             ב
       יציאה לחולין ע"י מעילה                                                         ליכטנשטיין הרב אהרן                 ד
       קדושת הגוף וייעוד למזבח                                                     שמעוני שמואל                          ה
       דין נזיקין בהקדשות                                                               ליכטנשטיין הרב אהרן                 ו
       קדושת אדם בפרשת ערכין                                                      וינר הרב דוד הלל                        ז
          קדושת אדם בפרשת ערכין - תגובה                                        ברקוביץ הרב מאיר                     ח
             תגובה לרב מאיר ברקוביץ - תגובה לתגובה                          וינר הרב דוד הלל                       ח
       מועל אחר מועל                                                                    לוצקי מיכאל                              ח
       הכנסת חולין לעזרה                                                               דרך יובל                                   ח
       בעניין צמחיית הכותל המערבי                                                 גורן הרב שלמה                         ח
       תרומת נוכרים למקדש וכליו                                                    אריאל הרב ישראל                      ט
       הקדשת חד-איבר                                                                   גרטי שמעוני                               י
     קדושת ירושלים וארץ ישראל                                                   דנציגר אורי                               יב
          אין עניות במקום עשירות                                                       ורהפטיג אושרי                          יד
          תכשיטים שהוכנו מאבני הר הבית                                            אריאל הרב יעקב                       כא
          קדושת עפר וממצאים ארכיאולוגיים מהר הבית                          אפשטיין הרב יעקב                    כו
          כסף למקדש – מנלן?                                                             שלוה הרב צבי                          כז
          הציפייה לבניין המקדש וביטוייה ההלכתיים                               גמליאל אסף                              כז
          משמעות הקדשת פה בבכור                                                    נחשון הרבנים אברהם ואלעזר     כז
 
הקהל
       זכר למקדש - דרשה ודרישה לציון                                            זולדן הרב יהודה                         ו
       בחצוצרות ובקול שופר במקדש                                              זולדן הרב יהודה                        ח
          זכר למקדש                                                                           רדמן הרב אורי                           יג
          חסרון המקדש                                                                      לוי הרב יצחק                           טז
 
הקטרה: ראה - עבודת הקרבנות - הקטרה
הר הבית: ראה גם - מבנה המקדש
       מעמד החיל ועזרת נשים בזמן הזה                                           רפפורט הרב שבתי א. הכהן         א
       אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני                                              עמיטל הרב יהודה                       ג
       גבולות הר הבית ומקומו וכיוונו של בית המקדש                       מיכלסון פרופ' דניאל                    י
             גבולות הר הבית ומקומו וכיוונו של בית המקדש (המשך)        מיכלסון פרופ' דניאל                  יא
          מצוות בניין בית המקדש                                                        גולן רע                                    יב
          החיל                                                                                    קורן הרב זלמן מנחם                 יד
          חסרון המקדש                                                                      לוי הרב יצחק                           טז
          למעמדו של הר הבית                                                             שלוה הרב צבי                            כ
          תכשיטים שהוכנו מאבני הר הבית                                            אריאל הרב יעקב                       כא
          קדושת עפר וממצאים ארכיאולוגיים מהר הבית                          אפשטיין הרב יעקב                    כו
          גבולות החיל – עיון מחודש                                                    קורן הרב זלמן מנחם                 כז
            מידות החיל                                                                        אריאל הרב עזריה                      כח
               תמונת התחום המקודש השני על פי יוסף, בהשוואה למשנה
                  (תגובה לתגובה)                                                           קורן הרב זלמן מנחם                כח
            צורת חומת החיל הצפונית והדרומית                                     דביר הראל                               כט
          הבירה                                                                                  קורן הרב זלמן מנחם                כט

    הכותל המערבי

       בעניין צמחיית הכותל המערבי                                                 גורן הרב שלמה                         ח
       מי יעלה בהר ה' - יום עיון בנושא זיקתנו להר הבית                    רוזנסון ד"ר ישראל                     ח
          חסרון המקדש                                                                      לוי הרב יצחק                           טז

    מחילות, גגים ועליות

       בעניין מחילה שנחשפה מתחת לשטח הר הבית                         גורן הרב שלמה                         ט
          ה'מחכמה' אינו קדוש בקדושת הר הבית                                   בן שלמה הרב הלל                    כח
          הבירה                                                                                  קורן הרב זלמן מנחם                כט
          כניסה למחילות הר הבית בטומאה                                            בן שלמה הרב הלל                    כט

    עלייה אליו

       דרגות הלכתיות בטהרה                                                           שפיגלמן הרב מאיר                     א
          שלטי הגיבורים - הוצאה חדשה                                               גינזבורג גדליה ואימס יצחק          ב
       המרחק המקרב - ליחסנו להר המוריה                                       מרגלית הרב ערן משה                 ב
       תגובה למתירי הכניסה להר הבית בזמן הזה                                אדלר יונתן                                 ד
          בעניין זיהוי הצכרה עם אבן השתייה - תגובה ליונתן אדלר         קורן הרב זלמן מנחם                  ד
             תגובה למכתבו של הרב זלמן קורן                                     אדלר יונתן                                 ד
       בית ה' נלך                                                                            שילת הרב יצחק                          ד
         תגובה למדור 'על הפרק' שבמעלין בקודש ד                           נבנצל הרב אביגדור                     ה
             תגובה לרב אביגדור נבנצל                                                 קורן הרב זלמן מנחם                  ה
       מי יעלה בהר ה' - יום עיון בנושא זיקתנו להר הבית                    כהן הרב שאר ישוב                    ח
       מי יעלה בהר ה' - יום עיון בנושא זיקתנו להר הבית                    רוזנסון ד"ר ישראל                     ח
       קומו ונעלה                                                                          קרומביין הרב אליקים                 ח
       בעניין מחילה שנחשפה מתחת לשטח הר הבית                         גורן הרב שלמה                         ט
          הרב וההר - פסיקותיו של הרב אלישיב זצ"ל לחייל בהר הבית       שביב הרב יהודה                       כד
          עליית זבה טבולת יום להר הבית                                               כץ הרב אריה                            כד
            טהרת נשים לכניסה להר הבית                                               בן שלמה הרב הלל                     כו
               עוד בעניין עליית זבה טבולת יום להר הבית                         כץ הרב אריה                             כו
          כניסה להר הבית עם כרטיס אשראי והמחאות                             רייסקין שלומי                          כה
          חיוב ספירת שבעה נקיים לצורך עלייה להר הבית                        בן שלמה הרב הלל                     כז
          כניסה למחילות הר הבית בטומאה                                            בן שלמה הרב הלל                    כט
 
זבים: ראה - טומאה וטהרה - זבים, קרבנות - זב

זכר למקדש / לחורבן

       זכר למקדש - דרשה ודרישה לציון                                            זולדן הרב יהודה                         ו
          זכר למקדש                                                                           רדמן הרב אורי                           יג
          חסרון המקדש                                                                      לוי הרב יצחק                           טז
מודים, כורעים ומשתחווים                                                     רוונה גבריאל יצחק                     יז
          איסורי החורבן                                                                      נבון דן                                      כ
 

זמנים                                            : ראה גם - עלייה לרגל                                                   

          חסרון המקדש                                                                      לוי הרב יצחק                           טז
          שתי פנים בקדושת המקדש                                                     נוישטטר ד"ר דוד ויעקב             יח
          מקראי קודש - בין קדושה לברית                                             שריר הרב אברהם ישראל            כד

    שבת

       האוכל חלב בזמן הזה                                                             גולדברג הרב זלמן נחמיה            ב
       תקפות המצוות במקדש                                                          שביב הרב יהודה                        ח
       בעניין קיום המצוות במקדש - תגובה לרב צבי שלוה                  לרנר אליעזר                              ט
          קרבן פסח שחל בשבת                                                           זולדן הרב יהודה                        יא
          חקיקת האותיות בציץ                                                             בן שלמה הרב הלל                    טז
          פיתוחי חותם                                                                        אליצור הרב איתי                       טז
             ציץ כהלכתו: תגובה בעניין חקיקת האותיות בציץ                    בן שלמה הרב הלל                     יז
          שתי פנים בקדושת המקדש                                                     נוישטטר ד"ר דוד ויעקב             יח
       תוקעין אף על פי שאין בית                                                     אליצור הרב איתי                       יח
          מקראי קודש - בין קדושה לברית                                             שריר הרב אברהם ישראל            כד
   הזמנים הראויים לעלייה לרגל ומשמעות ראיית פני ה'
     (עיון במשנת ה'שפת אמת')                                                 מרגלית הרב ערן משה                כז

    ראש חודש: ראה גם - קידוש החודש

   הזמנים הראויים לעלייה לרגל ומשמעות ראיית פני ה'
     (עיון במשנת ה'שפת אמת')                                                 מרגלית הרב ערן משה                כז

    ראש השנה

       "אין עניות במקום עשירות" מול "התורה חסה
             על ממונם של ישראל" - דיון בערכים מנוגדים                         גינזבורג גדליה                            א
       בחצוצרות ובקול שופר במקדש                                              זולדן הרב יהודה                        ח
          אין עניות במקום עשירות                                                       ורהפטיג אושרי                          יד
          חסרון המקדש                                                                      לוי הרב יצחק                           טז
       תוקעין אף על פי שאין בית                                                     אליצור הרב איתי                       יח
       תקיעת שופר וחצוצרות בראש השנה                                        רדמן הרב אורי                           כ
          מקראי קודש - בין קדושה לברית                                             שריר הרב אברהם ישראל            כד

    יום כיפור: ראה גם - קרבנות - שעיר המשתלח

       דרגות הלכתיות בטהרה                                                           שפיגלמן הרב מאיר                     א
       והשתחוו לה' בהר הקודש - למקומה של ההשתחוויה במקדש     אלדד גד                                     ה
       כפרת שעיר המשתלח                                                             כהן הרב דוד                              ה
       זכר למקדש - דרשה ודרישה לציון                                            זולדן הרב יהודה                         ו
       הציפייה למקדש בימינו                                                          הכהן הרב רא"ם                          ו
       תקפות המצוות במקדש                                                          שביב הרב יהודה                        ח
       כיוון שהגיע שעיר למדבר                                                       וסרמן הרב אברהם                     ט
          הכנות הכהן הגדול לכניסה אל הקודש - עיון במדרשי הלכה          שי אליהו                                  יא
          חקר ועיון בעבודת יום הכיפורים                                              קרומביין הרב אליקים                 יא
          שערי היכל                                                                            קרומביין הרב אליקים                 יב
          קשירת חבל ברגלו של כוהן גדול                                              שלוה הרב צבי                           יד
             מיתת הכוהנים הגדולים בימי בית שני                                     לנדאו הרב בנימין                     טו
          אין עניות במקום עשירות                                                       ורהפטיג אושרי                          יד
          חסרון המקדש                                                                      לוי הרב יצחק                           טז
          מיקום הכלים במקדש והמעבר ביניהם                                      טל אור ד"ר עלי                         יח
          מה ליולדת, למצורע ולזב ולחנוכת המשכן?                              שריר אברהם ישראל                   יח
          הערות על הלכות עבודת יום הכיפורים                                      כהן הרב דוד                             יח
          כפרת השעיר הפנימי                                                              סתיו הרב אברהם                        כ
          קריאת התורה ביום הכיפורים                                                   סתיו הרב אברהם                      כב
          מקראי קודש - בין קדושה לברית                                             שריר הרב אברהם ישראל            כד
          לשון של זהורית – קשירתה בראש השעיר כחלק ממהות
            עבודת השעיר                                                                     רדמן הרב אורי                          כו
          תפקיד הלשון של זהורית בעבודת יום הכיפורים                         סתיו הרב אברהם                       כו
          לשון הזהורית על פתח ההיכל כסמל לאומי                                קאופמן פרופ' אשר זליג            כח
          בגדי הכוהן הגדול בעבודת יום הכיפורים                                   זתיו הרב אברהם                       כח

    סוכות

       זכר למקדש - דרשה ודרישה לציון                                            זולדן הרב יהודה                         ו
       תקפות המצוות במקדש                                                          שביב הרב יהודה                        ח
       חטיפת מצוות במקדש                                                           רייסקין שלומי                           יג
          זכר למקדש                                                                           רדמן הרב אורי                           יג
          ניסוך המים - ממי מעיין דווקא?                                              דרך יובל                                  טז
             תגובה למאמרו של יובל דרך בעניין ניסוך המים                      בנר הרב אוריאל                         יז
          פרים בני שתיים                                                                     גרטי שמעוני                            טז
          חסרון המקדש                                                                      לוי הרב יצחק                           טז
       תוקעין אף על פי שאין בית                                                     אליצור הרב איתי                       יח
          למעמדו של הר הבית                                                             שלוה הרב צבי                            כ
          נטילת לולב במקדש                                                               רדמן הרב אורי                          כד
          מקראי קודש - בין קדושה לברית                                             שריר הרב אברהם ישראל            כד
   מצוות עליית רגלים במשנת ה'שפת אמת' (ב)                            מרגלית הרב ערן משה               כה
     הזמנים הראויים לעלייה לרגל ומשמעות ראיית פני ה'
        (עיון במשנת ה'שפת אמת')                                              מרגלית הרב ערן משה                כז
          הקדמת העולה לחטאת בחג הסוכות ומשמעותה                        בנר הרב אוריאל                        כו

    שמיני עצרת

   הזמנים הראויים לעלייה לרגל ומשמעות ראיית פני ה'
     (עיון במשנת ה'שפת אמת')                                                 מרגלית הרב ערן משה                כז

    חנוכה

       זכר למקדש - דרשה ודרישה לציון                                            זולדן הרב יהודה                         ו
          טהרתו של פך השמן                                                              בנר הרב אוריאל                        יח
          מצוות הדלקת המנורה במקדש                                                לאו הרב דוד ברוך                     כח

    פורים

       ביטול עבודת המקדש לקריאת מגילה                                        זולדן הרב יהודה                         ג
       תקפות המצוות במקדש                                                          שביב הרב יהודה                        ח

    פסח: ראה גם - קרבנות - מנחות - קרבן העומר, קרבנות - קרבן פסח

       העומר שלושה שמות יש לו                                                    שלוה הרב צבי                           א
       זכר למקדש - דרשה ודרישה לציון                                            זולדן הרב יהודה                         ו
       אכילת קטן בקודשי קודשים                                                    כהן הרב עוזיאל                          ז
       הסיבה באכילת קרבן פסח                                                       כהן הרב דוד                               ז
       הקרבת קרבנות על ידי כהנים שאינם מיוחסים                            גולדברג הרב זלמן נחמיה             ז
          קרבן פסח שחל בשבת                                                           זולדן הרב יהודה                        יא
          סמיכת קטן                                                                           ברקוביץ הרב מאיר                    יא
          אכילת שובע בקרבן פסח                                                        זולדן הרב יהודה                        יג
          זכר למקדש                                                                           רדמן הרב אורי                           יג
          הלילה הזה כולו צלי                                                               זולדן הרב יהודה                       טו
          חסרון המקדש                                                                      לוי הרב יצחק                           טז
          לחם הפנים - היבטים היסטוריים וריאליים                                  עמר פרופ' זהר                          יז
          למעמדו של הר הבית                                                             שלוה הרב צבי                            כ
          זמן אכילת הפסח בליל הסדר                                                   זולדן הרב יהודה                       כא
   ההיבט הכלכלי של קרבנות היחיד והיערכותה של ירושלים
      כעיר מקדש                                                                        עמר פרופ' זהר                          כג
          צירוף יהודי שאינו שומר תורה ומצוות לקרבן פסח                    אליצור הרב איתי                       כג
          מקראי קודש - בין קדושה לברית                                             שריר הרב אברהם ישראל            כד
   מצוות עליית רגלים במשנת ה'שפת אמת' (ב)                            מרגלית הרב ערן משה               כה
     הזמנים הראויים לעלייה לרגל ומשמעות ראיית פני ה'
        (עיון במשנת ה'שפת אמת')                                              מרגלית הרב ערן משה                כז
   סדר הקרבת פסח שנהגו לאומרו בי"ד בניסן עם ביאורים ועיונים  אריאל חנן                                כה
   סיפור יציאת מצרים בלילה וזמן אכילת קרבן הפסח                    זולדן יהודה                              כז

    פסח שני

          פסח שני כשנבנה המקדש לאחר פסח ראשון                             בנר הרב אוריאל                        כב

    ספירת העומר

       זכר למקדש - דרשה ודרישה לציון                                            זולדן הרב יהודה                         ו
          זכר למקדש                                                                           רדמן הרב אורי                           יג

    שבועות: ראה גם - קרבנות - מנחות - שתי הלחם

       העומר שלושה שמות יש לו                                                    שלוה הרב צבי                           א
       טקס העלאת הביכורים לירושלים וטעמו                                    קרומביין הרב אליקים                  ה
       זכר למקדש - דרשה ודרישה לציון                                            זולדן הרב יהודה                         ו
          חסרון המקדש                                                                      לוי הרב יצחק                           טז
          למעמדו של הר הבית                                                             שלוה הרב צבי                            כ
          מקראי קודש - בין קדושה לברית                                             שריר הרב אברהם ישראל            כד
   מצוות עליית רגלים במשנת ה'שפת אמת' (ב)                            מרגלית הרב ערן משה               כה
     הזמנים הראויים לעלייה לרגל ומשמעות ראיית פני ה'
        (עיון במשנת ה'שפת אמת')                                              מרגלית הרב ערן משה                כז

    תעניות

       בחצוצרות ובקול שופר במקדש                                              זולדן הרב יהודה                        ח
 
זריקה: ראה - עבודת הקרבנות - זריקה
חביתין: ראה - קרבנות - מנחות - מנחת חביתין
חגיגה: ראה - קרבנות - חגיגה
חגים: ראה - זמנים
חדש
          הציפייה לבניין המקדש וביטוייה ההלכתיים                               גמליאל אסף                              כז
 

חומרים

       המקדש והמים                                                                      שביב הרב יהודה                         ג
       הצדדים האנושיים והא-לוהיים במזבח הנחושת                          אודס הרב משה                           ג
          תגובה לרב משה אודס                                                         סבתו הרב חיים                           ד
       הכיור ומצוות קידוש ידיים ורגליים - מחשבה ומעשה                 מקובר הרב מנחם                       ז
       בחצוצרות ובקול שופר במקדש                                              זולדן הרב יהודה                        ח
       טיסת כוהנים מעל קברים                                                        וולף הרב דניאל                          ט
       כלי זכוכית - בירור פרטי הגזירה על טומאת כלי זכוכית                אריאל הרב עזריה                         י
          י"ט הערות על פרק א' מהלכות בית הבחירה                              קטן הרב יואל                           יב
          למעמדו של הר הבית                                                             שלוה הרב צבי                            כ
 
חושן: ראה - בגדי הכוהנים והלוויים - חושן
חטאת: ראה - קרבנות - חטאת
חיל: ראה - מבנה המקדש - עזרות
חינוך: ראה - קרבנות - מנחות - מנחת חינוך
חלל: ראה - כוהנים ולוויים - כוהנים - ייחוס

חליצה

       דין איטר                                                                               כהן הרב אורי                             ב
 
חנוכה: ראה - זמנים - חנוכה

חנוכת המקדש: ראה גם - קרבנות - מילואים

       ביטול עבודת המקדש לקריאת מגילה                                        זולדן הרב יהודה                         ג
       הצדדים האנושיים והא-לוהיים במזבח הנחושת                          אודס הרב משה                           ג
          תגובה לרב משה אודס                                                         סבתו הרב חיים                           ד
       תקפות המצוות במקדש                                                          שביב הרב יהודה                        ח
          ברכת ההודאה בתפילת הכוהנים במקדש - מניין?                       בק הרב אהרן                            יא
          מקום מזבח העולה בעזרה                                                      פרידמן הרב יהושע                   טו
            הערת המערכת                                                                    אריאל חנן                                טו
               תגובת המחבר                                                                 פרידמן הרב יהושע                   טו
            תגובה למאמרו של הרב יהושע פרידמן                                  קורן הרב זלמן מנחם                טז
          מה ליולדת, למצורע ולזב ולחנוכת המשכן?                              שריר אברהם ישראל                   יח
 
טבול יום: ראה - טומאה וטהרה - טבול יום
טבילה: ראה - טומאה וטהרה - טבילה, גרים

טומאה וטהרה

       "פריצת דרך" בתחומי קודשים וטהרות                                     קרומביין הרב אליקים                  א
       דרגות הלכתיות בטהרה                                                           שפיגלמן הרב מאיר                     א
       דין מקום בטומאה ובטהרה                                                     גרטי שמעוני                              ה
       האנשה בסדר טהרות                                                              גרטי שמעוני                             ח
       טיסת כוהנים מעל קברים                                                        וולף הרב דניאל                          ט
       שילוח טמאים וקדושת המחנה                                                שפיגלמן הרבמאיר                     ט
          בדין טבול יום פוסל את התרומה                                              רבינוביץ הרב מרדכי                  יא
          בועל נידה                                                                             אריאל הרב עזריה                       יב
          משכב ומושב                                                                       גרטי שמעוני                             יג
             המשכב והמושב - אחד הוא                                                 אריאל הרב עזריה                       יד
             תשובה לתגובה                                                                  גרטי שמעוני                             יד
          דין רוקין הנמצאין בירושלים                                                   הרב מרדכי רבינוביץ'                  יד
          בדין כל שאינו בא לכלל מגע אינו בא לכלל משא                        הרב מרדכי רבינוביץ'                  יז
          הבא ראשו ורובו במים שאובים                                               אריאל הרב עזריה                      יח
          טהרתו של פך השמן                                                              בנר הרב אוריאל                        יח
          'מנחה טהורה'                                                                      קרומביין הרב אליקים                יט
          צירוף יהודי שאינו שומר תורה ומצוות לקרבן פסח                    אליצור הרב איתי                       כג
          כנף העוז                                                                              גרטי שמעוני                            כד
          פרה אדומה בהר הבית                                                            בן שלמה הרב הלל                    כה
          ההיגיון שבכללי העברת טומאה                                               סתיו הרב אברהם                      כה

    אוהלות: ראה גם - טומאה וטהרה - טומאת מת

       טיסת כוהנים מעל קברים                                                        וולף הרב דניאל                          ט
          דין מטוס הפורח לעניין חציצה בפני הטומאה
              ולהבאת טומאה                                                                 קורן הרב זלמן מנחם                   י
                תגובה לרב קורן                                                               וולף הרב דניאל                           י
       טומאת ביאה במצורע                                                            זשוראוועל כתריאל                     ט
          חרב הרי הוא כחלל (חלק שני)                                                 אריאל הרב עזריה                       יז
          טומאת אוהל - טומאת מקום או טומאה מתפשטת                     כץ רונן                                    כב
          טומאת מת גוי                                                                       אריאל הרב עזריה                      כט

    בעל קרי ופולטת שכבת זרע

       דרגות הלכתיות בטהרה                                                           שפיגלמן הרב מאיר                     א
          עליית זבה טבולת יום להר הבית                                               כץ הרב אריה                            כד
            טהרת נשים לכניסה להר הבית                                               בן שלמה הרב הלל                     כו
               עוד בעניין עליית זבה טבולת יום להר הבית                         כץ הרב אריה                             כו
   מצוות שילוח טמאים לפי הרמב"ם                                           נוישטטר ד"ר דוד                      כז

    זבים

       דרגות הלכתיות בטהרה                                                           שפיגלמן הרב מאיר                     א
          משכב ומושב                                                                       גרטי שמעוני                             יג
             המשכב והמושב - אחד הוא                                                 אריאל הרב עזריה                       יד
               תשובה לתגובה                                                                גרטי שמעוני                             יד
          בדין כל שאינו בא לכלל מגע אינו בא לכלל משא                        הרב מרדכי רבינוביץ'                  יז
          טהרתו של פך השמן                                                              בנר הרב אוריאל                        יח
          מה ליולדת, למצורע ולזב ולחנוכת המשכן?                              שריר אברהם ישראל                   יח
          עליית זבה טבולת יום להר הבית                                               כץ הרב אריה                            כד
            טהרת נשים לכניסה להר הבית                                               בן שלמה הרב הלל                     כו
               עוד בעניין עליית זבה טבולת יום להר הבית                         כץ הרב אריה                             כו
          חיוב ספירת שבעה נקיים לצורך עלייה להר הבית                        בן שלמה הרב הלל                     כז

    טבול יום

       טבול יום ומחוסר כיפורים                                                      ליכטנשטיין הרב אהרן                ח
         שיטת מו"ר הר"א ליכטנשטיין בטבול יום                               גורדין הרב עמיחי                       ט
          בדין טבול יום פוסל את התרומה                                              רבינוביץ הרב מרדכי                  יא
         הכנסת כלי טבול יום למקדש                                                 רבינוביץ הרב מרדכי                    כ
          הבא ראשו ורובו במים שאובים                                               אריאל הרב עזריה                      יח
          עליית זבה טבולת יום להר הבית                                               כץ הרב אריה                            כד
            מחוסר זמן במצורע ויולדת                                                  קונשטט הרב אליעזר                 כה
            טהרת נשים לכניסה להר הבית                                               בן שלמה הרב הלל                     כו
               עוד בעניין עליית זבה טבולת יום להר הבית                         כץ הרב אריה                             כו

    טבילה

       דרגות הלכתיות בטהרה                                                           שפיגלמן הרב מאיר                     א
       אל הר המור                                                                          קרומביין הרב אליקים                  ו
       טבילה לפני הזאה בטהרת טמא מת                                          אריאל הרב עזריה                      יט
          חיוב ספירת שבעה נקיים לצורך עלייה להר הבית                        בן שלמה הרב הלל                     כז

      טבילת פנויה

            טהרת נשים לכניסה להר הבית                                               בן שלמה הרב הלל                     כו
               עוד בעניין עליית זבה טבולת יום להר הבית                         כץ הרב אריה                             כו

    טומאה במקום הקודש

       דרגות הלכתיות בטהרה                                                           שפיגלמן הרב מאיר                     א
       טבול יום ומחוסר כיפורים                                                      ליכטנשטיין הרב אהרן                ח
       שילוח טמאים וקדושת המחנה                                                שפיגלמן הרבמאיר                     ט
          למעמדו של הר הבית                                                             שלוה הרב צבי                            כ
       הכנסת כלי טבול יום למקדש                                                   רבינוביץ הרב מרדכי                    כ
          כפרת השעיר הפנימי                                                              סתיו הרב אברהם                        כ
   מצוות שילוח טמאים לפי הרמב"ם                                           נוישטטר ד"ר דוד                      כז

    טומאת מת: ראה גם - טומאה וטהרה - אהלות, טומאה וטהרה - פרה אדומה

       טיסת כוהנים מעל קברים                                                        וולף הרב דניאל                          ט
       טומאת ביאה במצורע                                                            זשוראוועל כתריאל                     ט
          חרב הרי הוא כחלל                                                                אריאל הרב עזריה                      טו
             תגובה למאמרו של הרב עזריה אריאל                                     קורן הרב זלמן מנחם                טז
                תשובה להשגות                                                               אריאל הרב עזריה                      טז
             תגובה למאמרו של הרב עזריה אריאל                                     אליאש עמיחי                            יז
                תגובה לתגובה                                                                 אריאל הרב עזריה                       יז
                  תשובה שנייה                                                               אליאש עמיחי                            יז
             חרב הרי הוא כחלל (חלק שני)                                              אריאל הרב עזריה                       יז
       טבילה לפני הזאה בטהרת טמא מת                                          אריאל הרב עזריה                      יט
          טומאת אוהל - טומאת מקום או טומאה מתפשטת                     כץ רונן                                    כב
          כנף העוז                                                                              גרטי שמעוני                            כד
          טומאת מת גוי                                                                       אריאל הרב עזריה                      כט

      טומאת מת לכוהנים

         מנחת חינוך - אחת או שתיים                                                שביב הרב יהודה                        ב
         טיסת כוהנים מעל קברים                                                      וולף הרב דניאל                          ט
         חרב הרי הוא כחלל                                                              אריאל הרב עזריה                      טו
                תגובה למאמרו של הרב עזריה אריאל                                  קורן הרב זלמן מנחם                טז
                   תשובה להשגות                                                            אריאל הרב עזריה                      טז
                תגובה למאמרו של הרב עזריה אריאל                                  אליאש עמיחי                            יז
                   תגובה לתגובה                                                              אריאל הרב עזריה                       יז
                     תשובה שנייה                                                            אליאש עמיחי                            יז
                חרב הרי הוא כחלל (חלק שני)                                           אריאל הרב עזריה                       יז
             טומאת מת גוי                                                                    אריאל הרב עזריה                      כט

    יולדת

       דרגות הלכתיות בטהרה                                                           שפיגלמן הרב מאיר                     א
          מה ליולדת, למצורע ולזב ולחנוכת המשכן?                              שריר אברהם ישראל                   יח
          עליית זבה טבולת יום להר הבית                                               כץ הרב אריה                            כד
             מחוסר זמן במצורע ויולדת                                                  קונשטט הרב אליעזר                 כה
          טהרת נשים לכניסה להר הבית                                                  בן שלמה הרב הלל                     כו
            עוד בעניין עליית זבה טבולת יום להר הבית                            כץ הרב אריה                             כו

    כלים

       טיסת כוהנים מעל קברים                                                        וולף הרב דניאל                          ט
          דין מטוס הפורח לעניין חציצה בפני הטומאה
              ולהבאת טומאה                                                                 קורן הרב זלמן מנחם                   י
                תגובה לרב קורן                                                               וולף הרב דניאל                           י
       כלי זכוכית - בירור פרטי הגזירה על טומאת כלי זכוכית                אריאל הרב עזריה                         י
          הגדרת כלים בדיני טומאה ובדין 'שאובין'                                  ליכטנשטיין הרב אהרן                יג
          משכב ומושב                                                                       גרטי שמעוני                             יג
             המשכב והמושב - אחד הוא                                                 אריאל הרב עזריה                       יד
               תשובה לתגובה                                                                גרטי שמעוני                             יד
          חרב הרי הוא כחלל (חלק שני)                                                 אריאל הרב עזריה                       יז
          בית קיבול העשוי להתמלאות                                                   גרטי שמעוני                              כ
          ייחודו של התנור בהלכות טומאה וטהרה                                  גרטי שמעוני                            כב
          כנף העוז                                                                              גרטי שמעוני                            כד

    מחוסר כפרה

       טבול יום ומחוסר כיפורים                                                      ליכטנשטיין הרב אהרן                ח
          על עונשין ועל אזהרות                                                           כהן הרב כרמיאל                        כג
          עליית זבה טבולת יום להר הבית                                               כץ הרב אריה                            כד
            טהרת נשים לכניסה להר הבית                                               בן שלמה הרב הלל                     כו
               עוד בעניין עליית זבה טבולת יום להר הבית                         כץ הרב אריה                             כו

    נידה

       דרגות הלכתיות בטהרה                                                           שפיגלמן הרב מאיר                     א
          בועל נידה                                                                             אריאל הרב עזריה                       יב
          משכב ומושב                                                                       גרטי שמעוני                             יג
             המשכב והמושב - אחד הוא                                                 אריאל הרב עזריה                       יד
               תשובה לתגובה                                                                גרטי שמעוני                             יד
          מקור מקומו טמא                                                                 אריאל הרב עזריה                      כא
             הערות                                                                               קטן הרב יואל וד"ר חנה             כא
          חיוב ספירת שבעה נקיים לצורך עלייה להר הבית                        בן שלמה הרב הלל                     כז

    פרה אדומה: ראה גם - טומאה וטהרה - טומאת מת

       דרגות הלכתיות בטהרה                                                           שפיגלמן הרב מאיר                     א
       פרה אדומה ובניין המקדש - מעגל קסמים?                               קאופמן פרופ' אשר ז.                 ב
         מצוות פרה אדומה והכנותיה בימינו                                      אלבום הרב שמשון                     ג
            בעניין ראיית פתח ההיכל בזמן הזיית דם פרה אדומה            קאופמן פרופ' אשר ז.                 ט
       פרה אדומה בזמן הזה                                                            גורן הרב שלמה                          ז
          פסח לשם חולין                                                                    גרטי שמעוני                             יד
          פרים בני שתיים                                                                     גרטי שמעוני                            טז
          פרה אדומה ומחלוקת הצדוקים                                                גרטי שמעוני                            יט
          הצתת אליתא                                                                         גרטי שמעוני                            כה
            שריפת הפרה – באש חדשה!                                               דביר הראל וגמליאל אסף             כו
          פרה אדומה בהר הבית                                                            בן שלמה הרב הלל                    כה
          בגדי הכוהן הגדול בעבודת יום הכיפורים                                   זתיו הרב אברהם                       כח
          הבירה                                                                                  קורן הרב זלמן מנחם                כט

    צרעת

       דרגות הלכתיות בטהרה                                                           שפיגלמן הרב מאיר                     א
       שילוח טמאים וקדושת המחנה                                                שפיגלמן הרבמאיר                     ט
       טומאת ביאה במצורע                                                            זשוראוועל כתריאל                     ט
          מעמד אירועי ההסגר                                                              רוזנצוויג אלישע                        יא
          מה ליולדת, למצורע ולזב ולחנוכת המשכן?                              שריר אברהם ישראל                   יח
          אור פני מלך                                                                          זקש הרב ניסן מאיר פייבל          יח
          מחוסר זמן במצורע ויולדת                                                     קונשטט הרב אליעזר                 כה
 

יובל

       בחצוצרות ובקול שופר במקדש                                              זולדן הרב יהודה                        ח
 
יולדת: ראה - קרבנות - יולדת, טומאה וטהרה - יולדת
יום כיפור: ראה - זמנים - יום כיפור, קרבנות - שעיר המשתלח
יחזקאל: ראה - המקדש לדורותיו - מקדש יחזקאל
יחיד וציבור: ראה - ציבור ויחיד
ייחוס: ראה - כוהנים ולוויים - כוהנים - ייחוס

ירושלים

       שילוח טמאים וקדושת המחנה                                                שפיגלמן הרבמאיר                     ט
     קדושת ירושלים וארץ ישראל                                                   דנציגר אורי                               יב
          דין רוקין הנמצאין בירושלים                                                   הרב מרדכי רבינוביץ'                  יד
          אכן 'בשמים היא' - בהלכות מקדש וקודשיו                               גוטל הרב נריה                          טז
          הכל מעלין לירושלים                                                              שנוולד הרב אליעזר חיים           כא
   ההיבט הכלכלי של קרבנות היחיד והיערכותה של ירושלים
      כעיר מקדש                                                                        עמר פרופ' זהר                          כג
   'ספר ירושלים הבנויה' - תכנית אב לעיר ואם                              עציון יהודה                              כג
   מצוות שילוח טמאים לפי הרמב"ם                                           נוישטטר ד"ר דוד                      כז
 

כבוד המקדש

       המרחק המקרב - ליחסנו להר המוריה                                       מרגלית הרב ערן משה                 ב
       גדרי מצוות מורא מקדש                                                         צוריאל הרב משה                        ג
          תגובה לרב משה צוריאל                                                      קראוס הרב אברהם משה              ד
       כיצד מהלכים בבית המקדש                                                     שלוה הרב צבי                            ג
       הצדדים האנושיים והא-לוהיים במזבח הנחושת                          אודס הרב משה                           ג
          תגובה לרב משה אודס                                                         סבתו הרב חיים                           ד
       והשתחוו לה' בהר הקודש - למקומה של ההשתחוויה במקדש     אלדד גד                                     ה
       השומרים והשוערים - הערה במצוות שמירת המקדש                 פלאי הרב יוסף                            ו
          למעמדו של הר הבית                                                             שלוה הרב צבי                            כ
          חלוקת הלויים למשוררים ושוערים                                           בנר הרב אוריאל                        כה
          כניסה להר הבית עם כרטיס אשראי והמחאות                             רייסקין שלומי                          כה
 
כוהנים ולוויים: ראה גם - בגדי הכוהנים והלוויים
       השומרים והשוערים - הערה במצוות שמירת המקדש                 פלאי הרב יוסף                            ו

    כוהנים: ראה גם - טומאת מת לכוהנים

       מנחת חינוך - אחת או שתיים                                                  שביב הרב יהודה                        ב
       אחיו הכהנים                                                                         גינזבורג גדליה                            ג
       כוהנים בתפילתם במקדש - התפילה במקדש כאחת ממצוות
            כהונה                                                                                אריאל הרב ישראל                       ד
       כהונה ולוייה - קדושה והבדלה                                                ולדמן ידעאל                               ז
          עבודת כהן בחור בבית המקדש                                                רייסקין שלומי                           יא

      ייחוס

         הקרבת קרבנות על ידי כהנים שאינם מיוחסים                          גולדברג הרב זלמן נחמיה             ז
         על כשרותם של הכוהנים שבזמן הזה לעבודת המקדש              קורן הרב זלמן מנחם                  ח
            האם נדרש כוהן מיוחס לחידוש העבודה במקדש?                   אריאל הרב ישראל                      כו
               כוהני חזקה אינם רשאים לעבוד במקדש                              אפשטיין הרב יעקב                    כז
                  העבודה במקדש תתחדש על ידי 'כהני חזקה'                     אריאל הרב ישראל                      כז

      פסולים שלא מחמת ייחוס

         דין איטר                                                                            כהן הרב אורי                             ב
            עבודת כהן בחור בבית המקדש                                             רייסקין שלומי                           יא
            פסול ערל בקודשים ובטומאה                                               פיק הרב שלמה זאב                  כט
            כהן שאינו שומר תורה ומצוות בעבודת המקדש                      קדוש ניר                                 כא

      כוהן גדול: ראה גם - זמנים - יום כיפור

            בין מלך לכהן גדול                                                             רבינוביץ' תאומים הרב אליהו דוד  יח

      משוח מלחמה

         כוהנים בתפילתם במקדש - התפילה במקדש כאחת ממצוות
               כהונה                                                                             אריאל הרב ישראל                       ד

    לוויים

       דרגות הלכתיות בטהרה                                                           שפיגלמן הרב מאיר                     א
       כוהנים בתפילתם במקדש - התפילה במקדש כאחת ממצוות
            כהונה                                                                                אריאל הרב ישראל                       ד
       כהונה ולוייה - קדושה והבדלה                                                ולדמן ידעאל                               ז
       בגדי שרד - לכוהנים וללויים                                                    אריאל הרב ישראל                       ה
       עבודת הלוי בעל כרחו                                                            רבינוביץ' תאומים הרב אליהו דוד  כ
          חלוקת הלויים למשוררים ושוערים                                           בנר הרב אוריאל                        כה
          גדרי מצוות שירת הלויים                                                         מינצר בניה                              כה
 
כוונה: ראה - עבודת הקרבנות - לשמה ופיגול
כותל מערבי: ראה - הר הבית - הכותל המערבי
כיור: ראה - כלי המקדש - כיור

כלאיים

       תקפות המצוות במקדש                                                          שביב הרב יהודה                        ח
          כלאיים בבגדי כהונה                                                               לוצקי מיכאל                              יג
 
כלים: ראה - טומאה וטהרה - כלים

כלי המקדש

       מנורת המקדש - עמידתה בהיכל וסדר הטבתה                            אריאל הרב ישראל                       א
       דרגות הלכתיות בטהרה                                                           שפיגלמן הרב מאיר                     א
       "אין עניות במקום עשירות" מול "התורה חסה
             על ממונם של ישראל" - דיון בערכים מנוגדים                         גינזבורג גדליה                            א
       הפסכתר                                                                               צחור צבי משה                          א
       כיסויי כלי המשכן - המשותף והמיוחד                                      שנדורפי הרב איתן                       ג
       בגדי שרד - לכוהנים וללויים                                                    אריאל הרב ישראל                       ה
          שינויים במקדש ובכליו במהלך הדורות                                     אריאל הרב ישראל                      יב
          אין עניות במקום עשירות                                                       ורהפטיג אושרי                          יד
          האמנם "הכל בכתב"?                                                             אליצור הרב איתי                       כא
            אכן "הכל בכתב"!                                                               שלוה הרב צבי                          כב
          ההיבט הכלכלי של קרבנות הציבור במקדש                               עמר פרופ' זהר                         כב
          מצוות בניין בית הבחירה לשיטת הרמב"ם                                 אליאש עמיחי                           כה
          "מעשה אורג" - ללא תפירה                                                     אליאש עמיחי ואריאל חנן          כה
          גלות כלי המקדש וגאולתם כסמל לישראל                                  אוחיון אברהם                          כח

    ארון

       כיסויי כלי המשכן - המשותף והמיוחד                                      שנדורפי הרב איתן                       ג
       הצדדים האנושיים והא-לוהיים במזבח הנחושת                          אודס הרב משה                           ג
          תגובה לרב משה אודס                                                         סבתו הרב חיים                           ד
       הציפייה למקדש בימינו                                                          הכהן הרב רא"ם                          ו
          אבן השתייה ומקום הארון                                                      וינר הרב הלל דוד                       יג
            מקום הארון בקודש הקודשים                                               תלמידי ישיבת בית שמש            יט
                תשובה                                                                           וינר הרב הלל דוד                      יט
          הארון והמזבח - המקדש בתפיסת הרמב"ן והרמב"ם                  קמפינסקי הרב מנחם                 כג
          במה נתקדש המקדָש?                                                            קמפינסקי הרב מנחם                 כד
          משמעותו של ארון הברית בפירוש הספורנו                              רוונה גבריאל יצחק                    כז
          גלות כלי המקדש וגאולתם כסמל לישראל                                  אוחיון אברהם                          כח

      כרובים

         תקפות המצוות במקדש                                                       שביב הרב יהודה                        ח
            חסרון המקדש                                                                    לוי הרב יצחק                           טז
            משמעותו של ארון הברית בפירוש הספורנו                           רוונה גבריאל יצחק                    כז

    חצוצרות וכלי שיר

       בחצוצרות ובקול שופר במקדש                                              זולדן הרב יהודה                        ח
          נגינה והכאה בחליל                                                                גרטי שמעוני                             כו
          מניין הכלים בשירת הלוויים                                                     לובאן הרב יוסף                       כט
          הנגינה במקדש                                                                      בורשטן אברהם                        כט

    כיור

       הכיור ומצוות קידוש ידיים ורגליים - מחשבה ומעשה                 מקובר הרב מנחם                       ז
          ניסוך המים - ממי מעיין דווקא?                                              דרך יובל                                  טז
            תגובה למאמרו של יובל דרך בעניין ניסוך המים                      בנר הרב אוריאל                         יז

    מזבח העולה: ראה גם - במות

       המערכה לקיום האש והדלקת אש המערכה                                מקובר הרב מנחם                       א
       התפוח                                                                                 אמדדי אליהו                              א
       מזבח האדמה ומזבח האבנים - הלכה ומחשבה                          מקובר הרב מנחם                       ב
       כיצד מהלכים בבית המקדש                                                     שלוה הרב צבי                            ג
       כיסויי כלי המשכן - המשותף והמיוחד                                      שנדורפי הרב איתן                       ג
       הצדדים האנושיים והא-לוהיים במזבח הנחושת                          אודס הרב משה                           ג
          תגובה לרב משה אודס                                                         סבתו הרב חיים                           ד
       שיטת הרמב"ם במקום המזבח                                                כהנא ידידיה                               ט
          מקום המזבח לפי ר' אליעזר בן יעקב                                     קאופמן פרופ' אשר ז.                  י
       סיתות אבני המזבח                                                                בן שלמה הלל                             י
          י"ט הערות על פרק א' מהלכות בית הבחירה                              קטן הרב יואל                           יב
          מצוות בניין בית המקדש                                                        גולן רע                                    יב
          בניית לשכת הגזית תחת מזבח העולה                                       פרידמן הרב יהושע                     יג
          מידות המזבח                                                                       נבנצל פרופ' ישעיה                    יג
          מקום מזבח העולה בעזרה                                                      פרידמן הרב יהושע                   טו
            הערת המערכת                                                                    אריאל חנן                                טו
               תגובת המחבר                                                                 פרידמן הרב יהושע                   טו
            תגובה למאמרו של הרב יהושע פרידמן                                  קורן הרב זלמן מנחם                טז
       המזבחות שבנו האבות                                                           שריר אברהם ישראל                  טז
          אבנים שלמות לבניין המזבח                                                   פרידמן הרב יהושע                    יח
            אבנים שלמות הן אבנים חלקות                                             בן שלמה הרב הלל                    יח
               תגובה לתגובה                                                                 פרידמן הרב יהושע                    יח
            אבנים שלמות לבניית המזבח                                                אליאש עמיחי                           יט
          על מזבח הר עיבל, בנייתו וגניזתו בשלמות                               קורן הרב זלמן מנחם                 יט
            אבני המזבח בהר עיבל הועברו אל הגלגל                               בן שלמה הרב הלל                      כ
          שינוי מידות המזבח                                                               בן שלמה הרב הלל                    כא
          עיקרו של מזבח                                                                    הירש הרב שלמה                       כג
             עיקרו של מזבח                                                                  דביר הראל                               כה
          הארון והמזבח - המקדש בתפיסת הרמב"ן והרמב"ם                  קמפינסקי הרב מנחם                 כג
          במה נתקדש המקדָש?                                                            קמפינסקי הרב מנחם                 כד
          המזבח מקדש את הראוי לו                                                     כהן הרב משה                           כו

    מזבח הקטורת

       כיסויי כלי המשכן - המשותף והמיוחד                                      שנדורפי הרב איתן                       ג
          מיקום הכלים במקדש והמעבר ביניהם                                      טל אור ד"ר עלי                         יח

    מנורה: ראה גם - עבודת המקדש - נרות המנורה

       מנורת המקדש - עמידתה בהיכל וסדר הטבתה                            אריאל הרב ישראל                       א
       כיסויי כלי המשכן - המשותף והמיוחד                                      שנדורפי הרב איתן                       ג
          מיקום הכלים במקדש והמעבר ביניהם                                      טל אור ד"ר עלי                         יח
          מנורת זהב טהור                                                                   פוקס הרב דוד                           יח

    שולחן

       שולחן לחם הפנים                                                                 אריאל הרב ישראל                       ב
       כיסויי כלי המשכן - המשותף והמיוחד                                      שנדורפי הרב איתן                       ג
          מיקום הכלים במקדש והמעבר ביניהם                                      טל אור ד"ר עלי                         יח
          עיון מחודש באיור שולחן לחם הפנים שבמטבעות מתתיה אנטיגונוס
                                                                                                    עמר פרופ' זהר                         כא
            איורי לחם הפנים במטבעות מתתיה אנטיגונוס                        נבנצל פרופ' ישעיה                    כג
 
כלי שיר: ראה - כלי המקדש - חצוצרות וכלי שיר
כרובים: ראה - כלי המקדש - ארון - כרובים
לוויים: ראה - כהנים ולוויים
לחם הפנים: ראה - קרבנות - מנחות - לחם הפנים
לימוד תורה: ראה - תורה
לשכת הגזית: ראה - סנהדרין
לשמה: ראה - עבודת הקרבנות - לשמה ופיגול

מאכלות אסורות

          מה ליולדת, למצורע ולזב ולחנוכת המשכן?                              שריר אברהם ישראל                   יח
 
מבנה המקדש: ראה גם - הר הבית, מיקום המקדש
       נבואה שעריך - הערות על שערי מקדש יחזקאל                          רוזנסון ד"ר ישראל                      ג
       הצדדים האנושיים והא-לוהיים במזבח הנחושת                          אודס הרב משה                           ג
          תגובה לרב משה אודס                                                         סבתו הרב חיים                           ד
          תגובה לרב אביגדור נבנצל                                                      קורן הרב זלמן מנחם                  ה
       הרובדין במקדש                                                                    כהן הרב דוד                               ו
       שיטת הרמב"ם במקום המזבח                                                כהנא ידידיה                               ט
          מקום המזבח לפי ר' אליעזר בן יעקב                                     קאופמן פרופ' אשר ז.                  י
       סיתות אבני המזבח                                                                בן שלמה הלל                             י
       גבולות הר הבית ומקומו וכיוונו של בית המקדש                       מיכלסון פרופ' דניאל                    י
             גבולות הר הבית ומקומו וכיוונו של בית המקדש (המשך)        מיכלסון פרופ' דניאל                  יא
          איור משולב המראה את מקדש יחזקאל והמקדש השני                קאופמן פרופ' אשר ז.                יא
          י"ט הערות על פרק א' מהלכות בית הבחירה                              קטן הרב יואל                           יב
          שינויים במקדש ובכליו במהלך הדורות                                     אריאל הרב ישראל                      יב
          גובה הבית הראשון                                                                בן שלמה הרב הלל                    יט
          למעמדו של הר הבית                                                             שלוה הרב צבי                            כ
          האמנם "הכל בכתב"?                                                             אליצור הרב איתי                       כא
            אכן "הכל בכתב"!                                                               שלוה הרב צבי                          כב
          הבירה                                                                                  קורן הרב זלמן מנחם                כט
          כניסה למחילות הר הבית בטומאה                                            בן שלמה הרב הלל                    כט

    חיל ועזרות

       מעמד החיל ועזרת נשים בזמן הזה                                           רפפורט הרב שבתי א. הכהן         א
          שלטי הגיבורים - הוצאה חדשה                                               גינזבורג גדליה ואימס יצחק          ב
       בית ה' נלך                                                                            שילת הרב יצחק                          ד
       הרובדין במקדש                                                                    כהן הרב דוד                               ו
       מעלות העזרה                                                                       נבנצל פרופ' ישעיה                      י
       גבולות הר הבית ומקומו וכיוונו של בית המקדש                       מיכלסון פרופ' דניאל                    י
             גבולות הר הבית ומקומו וכיוונו של בית המקדש (המשך)        מיכלסון פרופ' דניאל                  יא
          בניית לשכת הגזית תחת מזבח העולה                                       פרידמן הרב יהושע                     יג
          החיל                                                                                    קורן הרב זלמן מנחם                 יד
          מקום מזבח העולה בעזרה                                                      פרידמן הרב יהושע                   טו
            הערת המערכת                                                                    אריאל חנן                                טו
               תגובת המחבר                                                                 פרידמן הרב יהושע                   טו
            תגובה למאמרו של הרב יהושע פרידמן                                  קורן הרב זלמן מנחם                טז
          חסרון המקדש                                                                      לוי הרב יצחק                           טז
          האמנם "הכל בכתב"?                                                             אליצור הרב איתי                       כא
            אכן "הכל בכתב"!                                                               שלוה הרב צבי                          כב
          שחיטת צפון - גדרה ומשמעותה                                              רענן הרב נחמיה                       כא
             מיקום הצפון בעזרה                                                            קאופמן פרופ' אשר ז.               כב
          מיקומן של לשכת החותמות ושל לשכת בית המוקד                    פייגלין הרב יחזקאל                   כג
        גבולות החיל – עיון מחודש                                                    קורן הרב זלמן מנחם                 כז
            מידות החיל                                                                        אריאל הרב עזריה                      כח
               תמונת התחום המקודש השני על פי יוסף, בהשוואה למשנה
                  (תגובה לתגובה)                                                           קורן הרב זלמן מנחם                כח
            צורת חומת החיל הצפונית והדרומית                                     דביר הראל                               כט
          ה'מחכמה' אינו קדוש בקדושת הר הבית                                   בן שלמה הרב הלל                    כח

    פרוכת ואמה טרקסין

          'מעשה רוקם' ו'מעשה חושב' בפרוכות המקדש                        פרידמן הרב יהושע                     כ
          הפרוכת עוביה טפח - ומשקלה?                                              נבנצל פרופ' ישעיה                   כא
          קודש הקודשים                                                                     נבון הרב גד                             כט

    אולם

          האולם ופתחיו                                                                       קורן הרב זלמן מנחם                טו

    קודש

       עירוב חצרות בחצרות בית ה'                                                  ברלין דניאל                               א
       דין פתיחת דלתות היכל                                                           אימס יצחק                                א
          שלטי הגיבורים - הוצאה חדשה                                               גינזבורג גדליה ואימס יצחק          ב
       גבולות הר הבית ומקומו וכיוונו של בית המקדש                       מיכלסון פרופ' דניאל                    י
             גבולות הר הבית ומקומו וכיוונו של בית המקדש (המשך)        מיכלסון פרופ' דניאל                  יא
          חסרון המקדש                                                                      לוי הרב יצחק                           טז
          פתיחת שערי ההיכל ומשמעותה                                               יחיאלי הרב חובב                      כב

    קודש הקודשים

          שלטי הגיבורים - הוצאה חדשה                                               גינזבורג גדליה ואימס יצחק          ב
       גבולות הר הבית ומקומו וכיוונו של בית המקדש                       מיכלסון פרופ' דניאל                    י
             גבולות הר הבית ומקומו וכיוונו של בית המקדש (המשך)        מיכלסון פרופ' דניאל                  יא
          הכנות הכהן הגדול לכניסה אל הקודש - עיון במדרשי הלכה          שי אליהו                                  יא
          אבן השתייה ומקום הארון                                                      וינר הרב הלל דוד                       יג
            מקום הארון בקודש הקודשים                                               תלמידי ישיבת בית שמש            יט
                תשובה                                                                           וינר הרב הלל דוד                      יט
          חסרון המקדש                                                                      לוי הרב יצחק                           טז
          קודש הקודשים                                                                     נבון הרב גד                             כט
 
מועדים: ראה - זמנים
מורא מקדש: ראה - כבוד מקדש
מזבח העולה: ראה - כלי המקדש - מזבח העולה
מזבח הקטורת: ראה - כלי המקדש - מזבח הקטורת
מזבח הר עיבל: ראה - המקדש לדורותיו - מזבח הר עיבל
מחוסר כפרה: ראה - טומאה וטהרה - מחוסר כפרה

מחצית השקל

     דין קטנים ונשים במצוות שקלים                                             כהן הרב כרמיאל                        יג
          חסרון המקדש                                                                      לוי הרב יצחק                           טז
          ההיבט הכלכלי של קרבנות הציבור במקדש                               עמר פרופ' זהר                         כב
   ההיבט הכלכלי של קרבנות היחיד והיערכותה של ירושלים
      כעיר מקדש                                                                        עמר פרופ' זהר                          כג
          הציפייה לבניין המקדש וביטוייה ההלכתיים                               גמליאל אסף                              כז
          ערכה של מחצית השקל                                                          אישון הרב שלמה                      כז
 
מילה
           פסול ערל בקודשים ובטומאה                                                 פיק הרב שלמה זאב                  כט
 

מילואים: ראה - קרבנות - מילואים

מיקום המקדש

       נבואה שעריך - הערות על שערי מקדש יחזקאל                          רוזנסון ד"ר ישראל                      ג
       אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני                                              עמיטל הרב יהודה                       ג
       תגובה למתירי הכניסה להר הבית בזמן הזה                                אדלר יונתן                                 ד
          בעניין זיהוי הצכרה עם אבן השתייה - תגובה ליונתן אדלר         קורן הרב זלמן מנחם                  ד
             תגובה למכתבו של הרב זלמן קורן                                     אדלר יונתן                                 ד
             תגובה לרב זלמן מנחם קורן                                              קאופמן פרופ' אשר ז.                 ה
                תגובה לאשר ז. קאופמן                                                 קורן הרב זלמן מנחם                  ה
       תגובה למדור 'על הפרק' שבמעלין בקודש ד                              נבנצל הרב אביגדור                     ה
          תגובה לרב אביגדור נבנצל                                                    קורן הרב זלמן מנחם                  ה
       בית ה' נלך                                                                            שילת הרב יצחק                          ד
       מקדש מלך                                                                           קרומביין הרב אליקים                  ה
       מי יעלה בהר ה' - יום עיון בנושא זיקתנו להר הבית                    כהן הרב שאר ישוב                    ח
       קומו ונעלה                                                                          קרומביין הרב אליקים                 ח
       גבולות הר הבית ומקומו וכיוונו של בית המקדש                       מיכלסון פרופ' דניאל                    י
             גבולות הר הבית ומקומו וכיוונו של בית המקדש (המשך)        מיכלסון פרופ' דניאל                  יא
       המזבחות שבנו האבות                                                           שריר אברהם ישראל                  טז
          עיקרו של מזבח                                                                    הירש הרב שלמה                       כג
            עיקרו של מזבח                                                                  דביר הראל                               כה
          מיקומן של לשכת החותמות ושל לשכת בית המוקד                    פייגלין הרב יחזקאל                   כג
 
מלח: ראה - עבודת המקדש - מלח, עבודת הקרבנות - מליחה
מלחמה: ראה - כוהנים ולוויים - כוהנים - משוח מלחמה

מלך

          בין מלך לכהן גדול                                                               רבינוביץ' תאומים הרב אליהו דוד  יח
 
מנורה: ראה - כלי המקדש - מנורה, עבודת המקדש - נרות המנורה
מנחות: ראה - קרבנות - מנחות
מעיל: ראה - בגדי הכוהנים והלוויים - מעיל

מעילה

       הנאה מבגדי כהונה                                                                 וולף שלמה                                א
       יציאה לחולין ע"י מעילה                                                         ליכטנשטיין הרב אהרן                 ד
       מועל אחר מועל                                                                    לוצקי מיכאל                              ח
       בעניין צמחיית הכותל המערבי                                                 גורן הרב שלמה                         ח
          תכשיטים שהוכנו מאבני הר הבית                                            אריאל הרב יעקב                       כא
 
מעשרות / מעשר ראשון: ראה - מתנות כהונה ולווייה

מעשר שני

       טקס העלאת הביכורים לירושלים וטעמו                                    קרומביין הרב אליקים                  ה
          תגובה למאמר בנושא הביכורים                                            כנרתי עמיחי                               ו
 
מצה: ראה - זמנים - פסח

מצוות במקדש

       ביטול עבודת המקדש לקריאת מגילה                                        זולדן הרב יהודה                         ג
       כוהנים בתפילתם במקדש - התפילה במקדש כאחת ממצוות
            כהונה                                                                                אריאל הרב ישראל                       ד
       זאת תורת המקדש                                                                  שלוה הרב צבי                           ח
         בעניין קיום המצוות במקדש - תגובה לרב צבי שלוה               לרנר אליעזר                              ט
       תקפות המצוות במקדש                                                          שביב הרב יהודה                        ח
       בחצוצרות ובקול שופר במקדש                                              זולדן הרב יהודה                        ח
          ברכת ההודאה בתפילת הכוהנים במקדש - מניין?                       בק הרב אהרן                            יא
          כלאיים בבגדי כהונה                                                               לוצקי מיכאל                              יג
       חטיפת מצוות במקדש                                                           רייסקין שלומי                           יג
       תוקעין אף על פי שאין בית                                                     אליצור הרב איתי                       יח
       תקיעת שופר וחצוצרות בראש השנה                                        רדמן הרב אורי                           כ
          נטילת לולב במקדש                                                               רדמן הרב אורי                          כד
 
מצורע: ראה - טומאה וטהרה - צרעת

מקווה

       דין מקום בטומאה ובטהרה                                                     גרטי שמעוני                              ה
          הגדרת כלים בדיני טומאה ובדין 'שאובין'                                  ליכטנשטיין הרב אהרן                יג
          הבא ראשו ורובו במים שאובים                                               אריאל הרב עזריה                      יח
 
מרור: ראה - זמנים - פסח
משוח מלחמה: ראה - כוהנים ולוויים - כוהנים - משוח מלחמה
משיח: ראה - גאולה, קרבנות - חטאות פנימיות
משכן: ראה - המקדש לדורותיו - משכן
מת: ראה - טומאה וטהרה - טומאת מת

מתנות כהונה ולווייה

       בעניין עורות קודשים                                                             גרטי שמעוני                              ד
       כהונה ולוייה - קדושה והבדלה                                                ולדמן ידעאל                               ז
       חטיפת מצוות במקדש                                                           רייסקין שלומי                           יג

    בכור: ראה - קרבנות - בכור

    ביכורים

       טקס העלאת הביכורים לירושלים וטעמו                                    קרומביין הרב אליקים                  ה
          תגובה למאמר בנושא הביכורים                                            כנרתי עמיחי                               ו
       והשתחוו לה' בהר הקודש - למקומה של ההשתחוויה במקדש     אלדד גד                                     ה
          הבאת ביכורים מנכסי אשתו                                                     הלפרין הרב מרדכי                      יג
          חסרון המקדש                                                                      לוי הרב יצחק                           טז
          למעמדו של הר הבית                                                             שלוה הרב צבי                            כ
          דין ביכורים בזמן שאין המקדש קיים                                        וייס אברהם                              כד
          הציפייה לבניין המקדש וביטוייה ההלכתיים                               גמליאל אסף                              כז

    מעשר ראשון

       עבודת הלוי בעל כרחו                                                            רבינוביץ' תאומים הרב אליהו דוד  כ

    תרומה

       הקרבת קרבנות על ידי כהנים שאינם מיוחסים                            גולדברג הרב זלמן נחמיה             ז
          בדין טבול יום פוסל את התרומה                                              רבינוביץ הרב מרדכי                  יא
     קדושת ירושלים וארץ ישראל                                                   דנציגר אורי                               יב
          חסרון המקדש                                                                      לוי הרב יצחק                           טז
           פסול ערל בקודשים ובטומאה                                                 פיק הרב שלמה זאב                  כט
 

נביא

          אכן 'בשמים היא' - בהלכות מקדש וקודשיו                               גוטל הרב נריה                          טז
 

נגעים: ראה - טומאה וטהרה - צרעת

נדרים

       קדושת אדם בפרשת ערכין                                                      וינר הרב דוד הלל                        ז
          קדושת אדם בפרשת ערכין - תגובה                                        ברקוביץ הרב מאיר                     ח
             קדושת אדם בפרשת ערכין - תגובה לתגובה                         וינר הרב דוד הלל                       ח
 
נוב: ראה - המקדש לדורותיו - נוב וגבעון
נוכרים: ראה - גויים

נזיר: ראה גם - קרבנות - נזיר

          הציפייה לבניין המקדש וביטוייה ההלכתיים                               גמליאל אסף                              כז
 

נחלות

       הצדדים האנושיים והא-לוהיים במזבח הנחושת                          אודס הרב משה                           ג
          תגובה לרב משה אודס                                                         סבתו הרב חיים                           ד
 
נידה: ראה גם - טומאה וטהרה - נידה
       האוכל חלב בזמן הזה                                                             גולדברג הרב זלמן נחמיה            ב
 
ניסוך המים: ראה - זמנים - סוכות

נשיאת כפיים: ראה - ברכת כוהנים

סוטה
   מצוות שילוח טמאים לפי הרמב"ם                                           נוישטטר ד"ר דוד                      כז
 
סוכות: ראה - זמנים - סוכות
סמיכה: ראה - עבודת הקרבנות - סמיכה

סנהדרין

          חסרון המקדש                                                                      לוי הרב יצחק                           טז
          האם נדרש כוהן מיוחס לחידוש העבודה במקדש?                      אריאל הרב ישראל                      כו
            כוהני חזקה אינם רשאים לעבוד במקדש                                 אפשטיין הרב יעקב                    כז
               העבודה במקדש תתחדש על ידי 'כהני חזקה'                        אריאל הרב ישראל                      כז
          מסעות השכינה והסנהדרין                                                      אוחיון אברהם                           כו
 
ספירת העומר: ראה - זמנים - ספירת העומר

עבודת המקדש

       הקבוע והמתחלף בעבודת המקדש                                           שביב הרב יהודה                        א
       והשתחוו לה' בהר הקודש - למקומה של ההשתחוויה במקדש     אלדד גד                                     ה
       על כשרותם של הכוהנים שבזמן הזה לעבודת המקדש                 קורן הרב זלמן מנחם                  ח
          ברכת ההודאה בתפילת הכוהנים במקדש - מניין?                       בק הרב אהרן                            יא
          עומד על גבי כלים                                                                  ורהפטיג אושרי                         יב
          סדר עבודות התמיד                                                                מרקוס יוסף                             טו
          ניסוך המים - ממי מעיין דווקא?                                              דרך יובל                                  טז
            תגובה למאמרו של יובל דרך בעניין ניסוך המים                      בנר הרב אוריאל                         יז
          חסרון המקדש                                                                      לוי הרב יצחק                           טז
מודים, כורעים ומשתחווים                                                     רוונה גבריאל יצחק                     יז
סדר המערכה במקדש ובתפילה                                                בן פזי הרב יצחק                       יט
          כשרות עבודת הקרבנות בהיכל                                                 קדוש ניר                                   כ
       תקיעת שופר וחצוצרות בראש השנה                                        רדמן הרב אורי                           כ
          ההיבט הכלכלי של קרבנות הציבור במקדש                               עמר פרופ' זהר                         כב
          על עונשין ועל אזהרות                                                           כהן הרב כרמיאל                        כג
          האם נדרש כוהן מיוחס לחידוש העבודה במקדש?                      אריאל הרב ישראל                      כו
            כוהני חזקה אינם רשאים לעבוד במקדש                                 אפשטיין הרב יעקב                    כז
               העבודה במקדש תתחדש על ידי 'כהני חזקה'                        אריאל הרב ישראל                      כז

    איסור שתיית יין

          הציפייה לבניין המקדש וביטוייה ההלכתיים                               גמליאל אסף                              כז

    מלח

       ברית מלח - מליחת הקרבנות                                                   מקובר הרב מנחם                      ט
          מצוות מלח בקרבנות                                                             מרקוס יוסף                              יח
          ההיבט הכלכלי של קרבנות הציבור במקדש                               עמר פרופ' זהר                         כב
   ההיבט הכלכלי של קרבנות היחיד והיערכותה של ירושלים
      כעיר מקדש                                                                        עמר פרופ' זהר                          כג

    נרות המנורה

       מנורת המקדש - עמידתה בהיכל וסדר הטבתה                            אריאל הרב ישראל                       א
       עירוב חצרות בחצרות בית ה'                                                  ברלין דניאל                               א
       "אין עניות במקום עשירות" מול "התורה חסה
             על ממונם של ישראל" - דיון בערכים מנוגדים                         גינזבורג גדליה                            א
       והשתחוו לה' בהר הקודש - למקומה של ההשתחוויה במקדש     אלדד גד                                     ה
          סדר עבודות התמיד                                                                מרקוס יוסף                             טו
          מנורת זהב טהור                                                                   פוקס הרב דוד                           יח
סדר המערכה במקדש ובתפילה                                                בן פזי הרב יצחק                       יט
          מקראי קודש - בין קדושה לברית                                             שריר הרב אברהם ישראל            כד
          מצוות הדלקת המנורה במקדש                                                לאו הרב דוד ברוך                     כח

    עבודות מזבח העולה

       תרומת הדשן                                                                         ברנדר דב                                   א
       המערכה לקיום האש והדלקת אש המערכה                                מקובר הרב מנחם                       א
       הוצאת הדשן                                                                         תורג'מן יעקב                             א
       חטיפת מצוות במקדש                                                           רייסקין שלומי                           יג
          ההיבט הכלכלי של קרבנות הציבור במקדש                               עמר פרופ' זהר                         כב
   ההיבט הכלכלי של קרבנות היחיד והיערכותה של ירושלים
      כעיר מקדש                                                                        עמר פרופ' זהר                          כג
          בגדי הכוהן הגדול בעבודת יום הכיפורים                                   זתיו הרב אברהם                       כח
          הבירה                                                                                  קורן הרב זלמן מנחם                כט

    פיס

       הפיס                                                                                    יחיאלי הרב חובב                        י
             תגובה למאמרו של חובב יחיאלי 'הפיס'                                 האס הרב ראובן יוסף                 יא
       חטיפת מצוות במקדש                                                           רייסקין שלומי                           יג
          כיסוי ראש במקדש                                                                 אמתי הרב יצחק                        יח

    פתיחת השערים

       דין פתיחת דלתות היכל                                                           אימס יצחק                                א
          פתיחת שערי ההיכל ומשמעותה                                               יחיאלי הרב חובב                      כב

    קטורת

       דרגות הלכתיות בטהרה                                                           שפיגלמן הרב מאיר                     א
       "אין עניות במקום עשירות" מול "התורה חסה
             על ממונם של ישראל" - דיון בערכים מנוגדים                         גינזבורג גדליה                            א
       והשתחוו לה' בהר הקודש - למקומה של ההשתחוויה במקדש     אלדד גד                                     ה
       זכר למקדש - דרשה ודרישה לציון                                            זולדן הרב יהודה                         ו
       ברית מלח - מליחת הקרבנות                                                   מקובר הרב מנחם                      ט
          אין עניות במקום עשירות                                                       ורהפטיג אושרי                          יד
          סדר עבודות התמיד                                                                מרקוס יוסף                             טו
          ספר הקטורת                                                                         הרב קרומביין אליקים                טו
סדר המערכה במקדש ובתפילה                                                בן פזי הרב יצחק                       יט
          כשרות עבודת הקרבנות בהיכל                                                 קדוש ניר                                   כ
          ההיבט הכלכלי של קרבנות הציבור במקדש                               עמר פרופ' זהר                         כב

    קידוש ידיים ורגליים

       דרגות הלכתיות בטהרה                                                           שפיגלמן הרב מאיר                     א
       הכיור ומצוות קידוש ידיים ורגליים - מחשבה ומעשה                 מקובר הרב מנחם                       ז

    קרבנות: ראה - עבודת הקרבנות

    שחיטת חולין בעזרה

          מה לחוּלין בעזרה?                                                                כהן הרב משה                           כז

    שירה

          חלוקת הלויים למשוררים ושוערים                                           בנר הרב אוריאל                        כה
          גדרי מצוות שירת הלויים                                                         מינצר בניה                              כה
          נגינה והכאה בחליל                                                                גרטי שמעוני                             כו
          מניין הכלים בשירת הלוויים                                                     לובאן הרב יוסף                       כט
          הנגינה במקדש                                                                      בורשטן אברהם                        כט
 
עבודת הקרבנות
          חסרון המקדש                                                                      לוי הרב יצחק                           טז
          הבירה                                                                                  קורן הרב זלמן מנחם                כט

    אכילה

          כשרות עבודת הקרבנות בהיכל                                                 קדוש ניר                                   כ

    ביקור

   דין ביקור בתמיד ובפסח                                                         דביר הראל                               כח

    הולכה

          עבודת ההולכה - אמצעי או מטרה                                            כהן הרב משה                          כב
          אמצעי ומטרה בעבודות הזבח                                                 סבתו דוד                                  כו

    הקטרה

          מקום מזבח העולה בעזרה                                                      פרידמן הרב יהושע                   טו
             הערת המערכת                                                                   אריאל חנן                                טו
                תגובת המחבר                                                                 פרידמן הרב יהושע                   טו
             תגובה למאמרו של הרב יהושע פרידמן                                  קורן הרב זלמן מנחם                טז
          אמצעי ומטרה בעבודות הזבח                                                 סבתו דוד                                  כו
          שחיטה והעלאה בחוץ ומה שביניהן                                         כהן הרב משה                          כט

    זריקה

          אמצעי ומטרה בעבודות הזבח                                                 סבתו דוד                                  כו
          שחיטה והעלאה בחוץ ומה שביניהן                                         כהן הרב משה                          כט

    לשמה ופיגול

       שחיטה בקודשים                                                                   גרטי שמעוני                              ו
          לשמו ושלא לשמו                                                                 כהן הרב דוד (הרב הנזיר)            יד
          פסח לשם חולין                                                                    גרטי שמעוני                             יד
   למשמעותו של הציווי בקודשים - בעניין 'בעינן
       שָׁנָה עליו הכתוב לעכב'                                                       אברהם הרב מיכאל                     יד
          עבודת ההולכה - אמצעי או מטרה                                            כהן הרב משה                          כב
          מחשבה ודיבור בקודשים                                                        גרטי שמעוני                            כח

    מליחה

       ברית מלח - מליחת הקרבנות                                                   מקובר הרב מנחם                      ט
          מצוות מלח בקרבנות                                                             מרקוס יוסף                              יח

    סמיכה

       סמיכה בקודשים                                                                    ליכטנשטיין הרב אהרן                 ה
          סמיכת קטן                                                                           ברקוביץ הרב מאיר                    יא

    קבלה

          אמצעי ומטרה בעבודות הזבח                                                 סבתו דוד                                  כו

    קמיצה

          כשרות עבודת הקרבנות בהיכל                                                 קדוש ניר                                   כ

    שחיטה

       שחיטה בקודשים                                                                   גרטי שמעוני                              ו
          לשמו ושלא לשמו                                                                 כהן הרב דוד (הרב הנזיר)            יד
          פסח לשם חולין                                                                    גרטי שמעוני                             יד
          כשרות עבודת הקרבנות בהיכל                                                 קדוש ניר                                   כ
          שחיטת צפון - גדרה ומשמעותה                                              רענן הרב נחמיה                       כא
          מיקום הצפון בעזרה                                                              קאופמן פרופ' אשר ז.               כב
          אמצעי ומטרה בעבודות הזבח                                                 סבתו דוד                                  כו
          שחיטה והעלאה בחוץ ומה שביניהן                                         כהן הרב משה                          כט
 
עגלה ערופה
          בגדי הכוהן הגדול בעבודת יום הכיפורים                                   זתיו הרב אברהם                       כח
 
עולה: ראה - קרבנות - עולה
עולה ויורד: ראה - קרבנות - חטאת - עולה ויורד
עומר: ראה - קרבנות - מנחות - קרבן העומר
עוף: ראה - קרבנות - קרבנות עוף
עזרת נשים / ישראל / כהנים: ראה - מבנה המקדש - עזרות
עיבור השנה
          הציפייה לבניין המקדש וביטוייה ההלכתיים                               גמליאל אסף                              כז
 
עלייה להר הבית: ראה - הר הבית - עלייה אליו
עלייה לרגל: ראה גם - זמנים
       טקס העלאת הביכורים לירושלים וטעמו                                    קרומביין הרב אליקים                  ה
          תגובה למאמר בנושא הביכורים                                            כנרתי עמיחי                               ו
          חסרון המקדש                                                                      לוי הרב יצחק                           טז
          עלייה לרגל - ברגל                                                                  לנדאו הרב בנימין                      יט
            עלייה לרגל - ברכב!                                                            בן שלמה הרב הלל                    כד
               ואף על פי כן, עלייה לרגל - ברגל!                                      לנדאו הרב בנימין                      כד
   ההיבט הכלכלי של קרבנות היחיד והיערכותה של ירושלים
      כעיר מקדש                                                                        עמר פרופ' זהר                          כג
   מצוות עליית רגלים במשנת ה'שפת אמת'                                  מרגלית הרב ערן משה                כד
      מצוות עליית רגלים במשנת ה'שפת אמת' (ב)                          מרגלית הרב ערן משה               כה
     הזמנים הראויים לעלייה לרגל ומשמעות ראיית פני ה'
        (עיון במשנת ה'שפת אמת')                                              מרגלית הרב ערן משה                כז
 

עם ישראל והמקדש

       "אין עניות במקום עשירות" מול "התורה חסה
             על ממונם של ישראל" - דיון בערכים מנוגדים                         גינזבורג גדליה                            א
       בניין אריאל - בסוד יחד שבטי ישראל                                       עציון יהודה                               ב
       המרחק המקרב - ליחסנו להר המוריה                                       מרגלית הרב ערן משה                 ב
       נבואה שעריך - הערות על שערי מקדש יחזקאל                          רוזנסון ד"ר ישראל                      ג
       השפעת המקדש על לימוד התורה                                             שורץ הרב יואל                           ג
       אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני                                              עמיטל הרב יהודה                       ג
       תרומת נוכרים למקדש וכליו                                                    אריאל הרב ישראל                      ט
       שילוח טמאים וקדושת המחנה                                                שפיגלמן הרבמאיר                     ט
       קירוב לעולם של מקדש וקרבנות                                             מרגלית הרב ערן משה                  י
     קדושת ירושלים וארץ ישראל                                                   דנציגר אורי                               יב
       חושן המשפט - עיון תוכני וטכני                                             הרשקוביץ הרב יצחק                 יד
          והלבנון - זה בית המקדש                                                       שלוה הרב צבי                          טז
       המזבחות שבנו האבות                                                           שריר אברהם ישראל                  טז
          חסרון המקדש                                                                      לוי הרב יצחק                           טז
 
ערבה: ראה - זמנים - סוכות

ערכין                                           

       קדושת אדם בפרשת ערכין                                                      וינר הרב דוד הלל                        ז
          קדושת אדם בפרשת ערכין - תגובה                                        ברקוביץ הרב מאיר                     ח
             קדושת אדם בפרשת ערכין - תגובה לתגובה                         וינר הרב דוד הלל                       ח
 
ערל / ערלה: ראה - מילה
פורים: ראה - זמנים - פורים
פיגול: ראה - עבודת הקרבנות - לשמה ופיגול
פיס: ראה - עבודת המקדש - פיס
פסח: ראה - זמנים - פסח, קרבנות - קרבן פסח, קרבנות - מנחות - קרבן העומר
פרה אדומה: ראה - טומאה וטהרה - פרה אדומה
פרוכת: ראה - מבנה המקדש - פרוכת
פר העלם דבר: ראה - קרבנות - חטאות פנימיות
פר כהן משיח: ראה - קרבנות - חטאות פנימיות

ציבור ויחיד

          חלקו של היחיד בקרבנות ציבור                                               וייס הרב אשר                           כב
          פרשת קרבנות היחיד - מבוא לעבודת ה'                                   שריר אברהם ישראל                  כב
          ההיבט הכלכלי של קרבנות הציבור במקדש                               עמר פרופ' זהר                         כב
 

ציפייה לבניין המקדש: ראה - דרישת מקדש

ציץ: ראה - בגדי הכוהנים והלוויים - ציץ
צרעת: ראה - טומאה וטהרה - צרעת, קרבנות - מצורע

קבוע ומשתנה

       הקבוע והמתחלף בעבודת המקדש                                           שביב הרב יהודה                        א
          שינויים במקדש ובכליו במהלך הדורות                                     אריאל הרב ישראל                      יב
          האמנם "הכל בכתב"?                                                             אליצור הרב איתי                       כא
            אכן "הכל בכתב"!                                                               שלוה הרב צבי                          כב
          שינוי מידות המזבח                                                               בן שלמה הרב הלל                    כא
 
קבלה: ראה - עבודת הקרבנות - קבלה
קמיצה: ראה - עבודת הקרבנות - קמיצה

קדושת ארץ ישראל: ראה - ארץ ישראל

קדושת המקדש

          אכן 'בשמים היא' - בהלכות מקדש וקודשיו                               גוטל הרב נריה                          טז
          שתי פנים בקדושת המקדש                                                     נוישטטר ד"ר דוד ויעקב             יח
          הארון והמזבח - המקדש בתפיסת הרמב"ן והרמב"ם                  קמפינסקי הרב מנחם                 כג
          במה נתקדש המקדָש?                                                            קמפינסקי הרב מנחם                 כד
          תכשיטים שהוכנו מאבני הר הבית                                            אריאל הרב יעקב                       כא
          קדושת עפר וממצאים ארכיאולוגיים מהר הבית                          אפשטיין הרב יעקב                    כו
 

קדושת ירושלים: ראה - ירושלים

קטורת: ראה - עבודת המקדש - קטורת

קטנים

       אכילת קטן בקודשי קודשים                                                    כהן הרב עוזיאל                          ז
          סמיכת קטן                                                                           ברקוביץ הרב מאיר                    יא
    דין קטנים ונשים במצוות שקלים                                             כהן הרב כרמיאל                        יג
 
קודש / קודש הקדשים: ראה - מבנה המקדש - קודש / קודש הקודשים

קידוש החודש

          הציפייה לבניין המקדש וביטוייה ההלכתיים                               גמליאל אסף                              כז
 

קידוש ידיים ורגליים: ראה - עבודת המקדש - קידוש ידיים ורגליים

קרבנות: ראה גם - דיחוי בקודשים ובמצוות; עבודת הקרבנות

       קדושת הגוף וייעוד למזבח                                                     שמעוני שמואל                          ה
       הציפייה לחידוש הקרבנות                                                       שרלו הרב יובל                           ו
         איזהו מקומן של זבחים?                                                     בק הרב אהרן                              ז
       הקרבת קרבנות על ידי כהנים שאינם מיוחסים                            גולדברג הרב זלמן נחמיה             ז
       פרטי הקרבנות בביאור הרלב"ג לתורה                                      כהן הרב כרמיאל                         ז
       בחצוצרות ובקול שופר במקדש                                              זולדן הרב יהודה                        ח
       על כשרותם של הכוהנים שבזמן הזה לעבודת המקדש                 קורן הרב זלמן מנחם                  ח
       קירוב לעולם של מקדש וקרבנות                                             מרגלית הרב ערן משה                  י
          בעניין 'פסולו בקודש'                                                            ליכטנשטיין הרב אהרן                יא
          לימוד סדר קודשים במהלך הדורות                                           שלוה הרב צבי                          יב
          אכילת שובע בקרבן פסח                                                        זולדן הרב יהודה                        יג
          חסרון המקדש                                                                      לוי הרב יצחק                           טז
          דין מריקה ושטיפה                                                                קדוש ניר                                  יט
          חלקו של היחיד בקרבנות ציבור                                               וייס הרב אשר                           כב
          פרשת קרבנות היחיד - מבוא לעבודת ה'                                   שריר אברהם ישראל                  כב
          ההיבט הכלכלי של קרבנות הציבור במקדש                               עמר פרופ' זהר                         כב
   ההיבט הכלכלי של קרבנות היחיד והיערכותה של ירושלים
      כעיר מקדש                                                                        עמר פרופ' זהר                          כג
   "עֶגְלָה מְשֻׁלֶּשֶׁת וְעֵז מְשֻׁלֶּשֶׁת וְאַיִל מְשֻׁלָּשׁ" - על שלושה טעמים
      במעשה הקרבנות                                                                מדן הרב יעקב                           כג
   שינוי מקרבן לקרבן                                                               פיק הרב שלמה זאב                   כג
          מקראי קודש - בין קדושה לברית                                             שריר הרב אברהם ישראל            כד
          כניסה להר הבית עם כרטיס אשראי והמחאות                             רייסקין שלומי                          כה
          האם נדרש כוהן מיוחס לחידוש העבודה במקדש?                      אריאל הרב ישראל                      כו
            כוהני חזקה אינם רשאים לעבוד במקדש                                 אפשטיין הרב יעקב                    כז
               העבודה במקדש תתחדש על ידי 'כהני חזקה'                        אריאל הרב ישראל                      כז
          "ונשלמה פרים" – המחויב קרבן בזמן הזה                               אוחנה הרב שלום                      כו
          המזבח מקדש את הראוי לו                                                     כהן הרב משה                           כו
          הציפייה לבניין המקדש וביטוייה ההלכתיים                               גמליאל אסף                              כז

    אשם

       סמיכה בקודשים                                                                    ליכטנשטיין הרב אהרן                 ה
       כפרת שעיר המשתלח                                                             כהן הרב דוד                              ה
       אכילת קטן בקודשי קודשים                                                    כהן הרב עוזיאל                          ז
         לטעמי דיני החטאת והאשם                                                     אודס הרב משה                           ז
         החטאת והאשם - חלק ב'                                                     אודס הרב משה                          ח
          פרשת קרבנות היחיד - מבוא לעבודת ה'                                   שריר אברהם ישראל                  כב
          מקראי קודש - בין קדושה לברית                                             שריר הרב אברהם ישראל            כד

      אשם גזלות

           לטעמי דיני החטאת והאשם                                                  אודס הרב משה                           ז

      אשם מעילות

         יציאה לחולין ע"י מעילה                                                      ליכטנשטיין הרב אהרן                 ד
           לטעמי דיני החטאת והאשם                                                  אודס הרב משה                           ז

      אשם מצורע: ראה - קרבנות - מצורע

      אשם נזיר: ראה - קרבנות - נזיר

      אשם תלוי

         החטאת והאשם - חלק ב'                                                     אודס הרב משה                          ח
            קרבן אשם תלוי וחומרתו המיוחדת                                       בנר הרב אוריאל                        טו
            בדין חטאת ואשם תלוי                                                        גולדברג הרב זלמן נחמיה             כ

    בכור

          משמעות הקדשת פה בבכור                                                    נחשון הרבנים אברהם ואלעזר     כז

    גר

       קרבנות העוף                                                                        מקובר הרב מנחם                       ד

    זב

       קרבנות העוף                                                                        מקובר הרב מנחם                       ד

    חגיגה

          אכילת שובע בקרבן פסח                                                        זולדן הרב יהודה                        יג
          המקרא מפרש את עצמו                                                         כהן הרב כרמיאל                       יט

    חטאת

       סמיכה בקודשים                                                                    ליכטנשטיין הרב אהרן                 ה
         לטעמי דיני החטאת והאשם                                                     אודס הרב משה                           ז
         החטאת והאשם - חלק ב'                                                     אודס הרב משה                          ח
       פרשת קרבן חטאת                                                                 שנדורפי הרב איתן                      ט
          לשמו ושלא לשמו                                                                 כהן הרב דוד (הרב הנזיר)            יד
          דין מריקה ושטיפה                                                                קדוש ניר                                  יט
          המקרא מפרש את עצמו                                                         כהן הרב כרמיאל                       יט
          בדין חטאת ואשם תלוי                                                           גולדברג הרב זלמן נחמיה             כ
          פרשת קרבנות היחיד - מבוא לעבודת ה'                                   שריר אברהם ישראל                  כב
          קרבן חטאת וטומאת החטא                                                    ברונשטיין יוסף                         כג
          מקראי קודש - בין קדושה לברית                                             שריר הרב אברהם ישראל            כד
          הקדמת העולה לחטאת בחג הסוכות ומשמעותה                        בנר הרב אוריאל                        כו

      חטאות חיצונות

         קרבנות העוף                                                                     מקובר הרב מנחם                       ד
         כפרת שעיר המשתלח                                                          כהן הרב דוד                              ה
         אכילת קטן בקודשי קודשים                                                  כהן הרב עוזיאל                          ז
         פרטי הקרבנות בביאור הרלב"ג לתורה                                    כהן הרב כרמיאל                         ז
         החטאת והאשם - חלק ב'                                                     אודס הרב משה                          ח
         פרשת קרבן חטאת                                                              שנדורפי הרב איתן                      ט

      חטאות פנימיות

         החטאת והאשם - חלק ב'                                                     אודס הרב משה                          ח
         פרשת קרבן חטאת                                                              שנדורפי הרב איתן                      ט
            הכנות הכהן הגדול לכניסה אל הקודש - עיון במדרשי הלכה       שי אליהו                                  יא
             כפרת השעיר הפנימי                                                            סתיו הרב אברהם                        כ
            חלקו של היחיד בקרבנות ציבור                                            וייס הרב אשר                           כב

      קרבן עולה ויורד

         קרבנות העוף                                                                     מקובר הרב מנחם                       ד
         החטאת והאשם - חלק ב'                                                     אודס הרב משה                          ח

    יולדת

       קרבנות העוף                                                                        מקובר הרב מנחם                       ד
   ההיבט הכלכלי של קרבנות היחיד והיערכותה של ירושלים
      כעיר מקדש                                                                        עמר פרופ' זהר                          כג

    מנחות

       העומר שלושה שמות יש לו                                                    שלוה הרב צבי                           א
       דיחוי בדברים המתעכבים שלא מחמת עצמם                             שפירא הרב אברהם א. כהנא         ב
       המנחות ומשמעותן                                                               אודס הרב משה                          ב
       מנחת חינוך - אחת או שתיים                                                  שביב הרב יהודה                        ב
       נוסח חלופי מימי הגאונים למנחות פרק י"ג                               שבט ד"ר עזרא                           ב
       כפרה בקרבנות הנדבה                                                            שנדורפי הרב איתן                       ו
       הסולת למנחות                                                                      אוחנה הרב שלום                        י
          אכילת שובע בקרבן פסח                                                        זולדן הרב יהודה                        יג
          מצוות מלח בקרבנות                                                             מרקוס יוסף                              יח
          "שפע ברכות ללומדי מנחות" - חידושים למסכת מנחות              נבנצל פרופ' ישעיה                     כ
          פרשת קרבנות היחיד - מבוא לעבודת ה'                                   שריר אברהם ישראל                  כב
          מקראי קודש - בין קדושה לברית                                             שריר הרב אברהם ישראל            כד

      חינוך

         מנחת חינוך - אחת או שתיים                                                שביב הרב יהודה                        ב

      חביתין

         עירוב חצרות בחצרות בית ה'                                               ברלין דניאל                               א
         דיחוי בדברים המתעכבים שלא מחמת עצמם                           שפירא הרב אברהם א. כהנא         ב
         המנחות ומשמעותן                                                            אודס הרב משה                          ב
         מנחת חינוך - אחת או שתיים                                                שביב הרב יהודה                        ב
   סדר המערכה במקדש ובתפילה                                             בן פזי הרב יצחק                       יט
      ההיבט הכלכלי של קרבנות היחיד והיערכותה של ירושלים
        כעיר מקדש                                                                      עמר פרופ' זהר                          כג

    לחם הפנים

         עירוב חצרות בחצרות בית ה'                                               ברלין דניאל                               א
         "אין עניות במקום עשירות" מול "התורה חסה
                על ממונם של ישראל" - דיון בערכים מנוגדים                      גינזבורג גדליה                            א
         דיחוי בדברים המתעכבים שלא מחמת עצמם                           שפירא הרב אברהם א. כהנא         ב
         האוכל חלב בזמן הזה                                                          גולדברג הרב זלמן נחמיה            ב
         המנחות ומשמעותן                                                            אודס הרב משה                          ב
         שולחן לחם הפנים                                                              אריאל הרב ישראל                       ב
         צורתו של לחם הפנים                                                          נבנצל פרופ' ישעיה                     ז
         שחזור לחם הפנים                                                              כהן אריה                                    י
         חטיפת מצוות במקדש                                                         רייסקין שלומי                           יג
            לחם הפנים - היבטים היסטוריים וריאליים                               עמר פרופ' זהר                          יז
             עיון מחודש באיור שולחן לחם הפנים שבמטבעות מתתיה אנטיגונוס
                                                                                                    עמר פרופ' זהר                         כא
               איורי לחם הפנים במטבעות מתתיה אנטיגונוס, עיון נוסף       נבנצל פרופ' ישעיה                    כג
            ההיבט הכלכלי של קרבנות הציבור במקדש                             עמר פרופ' זהר                         כב
            מקראי קודש - בין קדושה לברית                                           שריר הרב אברהם ישראל            כד

      לחמי תודה: ראה - קרבנות - תודה

      קרבן העומר: ראה גם - זמנים - פסח

         העומר שלושה שמות יש לו                                                 שלוה הרב צבי                           א
         המנחות ומשמעותן                                                            אודס הרב משה                          ב
            חסרון המקדש                                                                    לוי הרב יצחק                           טז
             "שפע ברכות ללומדי מנחות" - חידושים למסכת מנחות           נבנצל פרופ' ישעיה                     כ
            מקראי קודש - בין קדושה לברית                                           שריר הרב אברהם ישראל            כד

      שתי הלחם: ראה גם - זמנים - שבועות

         העומר שלושה שמות יש לו                                                 שלוה הרב צבי                           א
         דיחוי בדברים המתעכבים שלא מחמת עצמם                           שפירא הרב אברהם א. כהנא         ב
         המנחות ומשמעותן                                                            אודס הרב משה                          ב
         טקס העלאת הביכורים לירושלים וטעמו                                 קרומביין הרב אליקים                  ה
            חסרון המקדש                                                                    לוי הרב יצחק                           טז
             "שפע ברכות ללומדי מנחות" - חידושים למסכת מנחות           נבנצל פרופ' ישעיה                     כ
            מקראי קודש - בין קדושה לברית                                           שריר הרב אברהם ישראל            כד
            הכנת שתי הלחם                                                                 עמר פרופ' זהר                         כח

    מילואים

       המנחות ומשמעותן                                                               אודס הרב משה                          ב
       ביטול עבודת המקדש לקריאת מגילה                                        זולדן הרב יהודה                         ג

    נזיר

       המנחות ומשמעותן                                                               אודס הרב משה                          ב
         לטעמי דיני החטאת והאשם                                                     אודס הרב משה                           ז

    מעשר בהמה

          הציפייה לבניין המקדש וביטוייה ההלכתיים                               גמליאל אסף                              כז

    מצורע

       דיחוי בדברים המתעכבים שלא מחמת עצמם                             שפירא הרב אברהם א. כהנא         ב
       קרבנות העוף                                                                        מקובר הרב מנחם                       ד
         לטעמי דיני החטאת והאשם                                                     אודס הרב משה                           ז
       אשם מצורע שלא ניתן מדמו על בהונות המצורע                       הלפרין אליעזר זאב                      י

    עולה

       המנחות ומשמעותן                                                               אודס הרב משה                          ב
       בעניין עורות קודשים                                                             גרטי שמעוני                              ד
       קרבנות העוף                                                                        מקובר הרב מנחם                       ד
       סמיכה בקודשים                                                                    ליכטנשטיין הרב אהרן                 ה
       כפרה בקרבנות הנדבה                                                            שנדורפי הרב איתן                       ו
       פרטי הקרבנות בביאור הרלב"ג לתורה                                      כהן הרב כרמיאל                         ז
          פסח לשם חולין                                                                    גרטי שמעוני                             יד
          פרשת קרבנות היחיד - מבוא לעבודת ה'                                   שריר אברהם ישראל                  כב
          מקראי קודש - בין קדושה לברית                                             שריר הרב אברהם ישראל            כד
          הקדמת העולה לחטאת בחג הסוכות ומשמעותה                        בנר הרב אוריאל                        כו

    קרבן פסח: ראה גם - זמנים - פסח

       הסיבה באכילת קרבן פסח                                                       כהן הרב דוד                               ז
       הקרבת קרבנות על ידי כהנים שאינם מיוחסים                            גולדברג הרב זלמן נחמיה             ז
          קרבן פסח שחל בשבת                                                           זולדן הרב יהודה                        יא
          סמיכת קטן                                                                           ברקוביץ הרב מאיר                    יא
          אכילת שובע בקרבן פסח                                                        זולדן הרב יהודה                        יג
          לשמו ושלא לשמו                                                                 כהן הרב דוד (הרב הנזיר)            יד
          פסח לשם חולין                                                                    גרטי שמעוני                             יד
          הלילה הזה כולו צלי                                                               זולדן הרב יהודה                       טו
          זמן אכילת הפסח בליל הסדר                                                   זולדן הרב יהודה                       כא
          פסח שני כשנבנה המקדש לאחר פסח ראשון                             בנר הרב אוריאל                        כב
   ההיבט הכלכלי של קרבנות היחיד והיערכותה של ירושלים
      כעיר מקדש                                                                        עמר פרופ' זהר                          כג
          צירוף יהודי שאינו שומר תורה ומצוות לקרבן פסח                    אליצור הרב איתי                       כג
          אופיו המשתנה של קרבן פסח                                                 כהן הרב משה                          כה
   סדר הקרבת פסח שנהגו לאומרו בי"ד בניסן עם ביאורים ועיונים  אריאל חנן                                כה
          הציפייה לבניין המקדש וביטוייה ההלכתיים                               גמליאל אסף                              כז
   סיפור יציאת מצרים בלילה וזמן אכילת קרבן הפסח                    זולדן הרב יהודה                        כז
   דין ביקור בתמיד ובפסח                                                         דביר הראל                               כח
           פסול ערל בקודשים ובטומאה                                                 פיק הרב שלמה זאב                  כט

    קרבנות עוף

       קרבנות העוף                                                                        מקובר הרב מנחם                       ד
       קרבן העוף - ביאור ריאלי בשולי גופי הלכות                              עמר זהר                                    ד
           דרך שער העליון - קרבן העוף כשער לעולם הקודש                    קרומביין הרב אליקים                 יד
          מצוות מלח בקרבנות                                                             מרקוס יוסף                              יח

    קרבנות בהמה

       דין פתיחת דלתות היכל                                                           אימס יצחק                                א
       בעניין עורות קודשים                                                             גרטי שמעוני                              ד
          פרים בני שתיים                                                                     גרטי שמעוני                            טז
          חסרון המקדש                                                                      לוי הרב יצחק                           טז
          מצוות מלח בקרבנות                                                             מרקוס יוסף                              יח

    שלמים

       דין פתיחת דלתות היכל                                                           אימס יצחק                                א
       סמיכה בקודשים                                                                    ליכטנשטיין הרב אהרן                 ה
       כפרה בקרבנות הנדבה                                                            שנדורפי הרב איתן                       ו
       אכילת קטן בקודשי קודשים                                                    כהן הרב עוזיאל                          ז
          בעניין 'פסולו בקודש'                                                            ליכטנשטיין הרב אהרן                יא
          המקרא מפרש את עצמו                                                         כהן הרב כרמיאל                       יט
          פרשת קרבנות היחיד - מבוא לעבודת ה'                                   שריר אברהם ישראל                  כב
          מקראי קודש - בין קדושה לברית                                             שריר הרב אברהם ישראל            כד

    שעיר המשתלח: ראה גם - זמנים - יום כיפור

       דרגות הלכתיות בטהרה                                                           שפיגלמן הרב מאיר                     א
       "אין עניות במקום עשירות" מול "התורה חסה
             על ממונם של ישראל" - דיון בערכים מנוגדים                         גינזבורג גדליה                            א
       דיחוי בדברים המתעכבים שלא מחמת עצמם                             שפירא הרב אברהם א. כהנא         ב
       כפרת שעיר המשתלח                                                             כהן הרב דוד                              ה
       כיוון שהגיע שעיר למדבר                                                       וסרמן הרב אברהם                     ט
          חקר ועיון בעבודת יום הכיפורים                                              קרומביין הרב אליקים                 יא
          כפרת השעיר הפנימי                                                              סתיו הרב אברהם                        כ
          לשון של זהורית – קשירתה בראש השעיר כחלק ממהות
            עבודת השעיר                                                                     רדמן הרב אורי                          כו
          תפקיד הלשון של זהורית בעבודת יום הכיפורים                         סתיו הרב אברהם                       כו

    תודה

       המנחות ומשמעותן                                                               אודס הרב משה                          ב
       מי מביא קרבן תודה?                                                             שנדורפי הרב איתן                      ד
       בדין חלת תודה שנפסלה                                                         נבנצל פרופ' ישעיה                    ח
          הלילה הזה כולו צלי                                                               זולדן הרב יהודה                       טו
          המקרא מפרש את עצמו                                                         כהן הרב כרמיאל                       יט
          קרבן תודה - חובה או נדבת לב?                                              שוורץ משה דוד                       כא

    תמיד

       עירוב חצרות בחצרות בית ה'                                                  ברלין דניאל                               א
       "אין עניות במקום עשירות" מול "התורה חסה
             על ממונם של ישראל" - דיון בערכים מנוגדים                         גינזבורג גדליה                            א
          אין עניות במקום עשירות                                                       ורהפטיג אושרי                          יד
          סדר עבודות התמיד                                                                מרקוס יוסף                             טו
סדר המערכה במקדש ובתפילה                                                בן פזי הרב יצחק                       יט
   דין ביקור בתמיד ובפסח                                                         דביר הראל                               כח
 
קרי: ראה - טומאה וטהרה - בעל קרי
ראש חודש: ראה - זמנים - ראש חודש
ראש השנה: ראה - זמנים - ראש השנה
שבועות: ראה - זמנים - שבועות, קרבנות - מנחות - שתי הלחם
שבת: ראה - זמנים - שבת
שולחן: ראה - כלי המקדש - שולחן
שופר: ראה - זמנים - ראש השנה

שונות

       המקדש והמים                                                                      שביב הרב יהודה                         ג
          הבית לדוד? - עיון במדרש תהילים למזמור ל'                            שביב הרב יהודה                       יב
          ההיבט הכלכלי של קרבנות הציבור במקדש                               עמר פרופ' זהר                         כב
 
שחיטה: ראה - עבודת הקרבנות - שחיטה
שילוח טמאים: ראה - טומאה וטהרה - טומאה במקום הקודש

שינויים: ראה - קבוע ומשתנה

שיעורי תורה
       האוכל חלב בזמן הזה                                                             גולדברג הרב זלמן נחמיה            ב
 
שלמים: ראה - קרבנות - שלמים
שמיני עצרת: ראה - זמנים - שמיני עצרת
שמן המשחה
       דרך חכמה                                                                            קרומביין הרב אליקים                טז
 
שעיר המשתלח: ראה - קרבנות - שעיר המשתלח
שקלים: ראה - מחצית השקל
שתי הלחם: קרבנות - מנחות - שתי הלחם
תודה: ראה - קרבנות - תודה

תורה

       מכתבים מרבני דורנו בעניין לימוד סדר קודשים                                                                         א
       מדברי קדמונינו על לימוד קודשים                                                                                           א
       נוסח חלופי מימי הגאונים למנחות פרק י"ג                               שבט ד"ר עזרא                           ב
          שלטי הגיבורים - הוצאה חדשה                                               גינזבורג גדליה ואימס יצחק          ב
       השפעת המקדש על לימוד התורה                                             שורץ הרב יואל                           ג
       מקדש - לא בשמים!                                                              אריאל הרב ישראל                       ג
       פירוש ר' יוסף חיון לספר יחזקאל                                            שביב הרב יהודה                        ה
          ספרים וציורים בגליציה בנושא המקדש                                     וונדר הרב מאיר                          ה
          שפת אמת על הש"ס                                                               שמעוני גרטי                               י
          הכנות הכהן הגדול לכניסה אל הקודש - עיון במדרשי הלכה          שי אליהו                                  יא
          לימוד סדר קודשים במהלך הדורות                                           שלוה הרב צבי                          יב
          העיסוק בנושאי קודשים בתלמוד הבבלי                                    יורמן שמואל                            יב
          לימוד תורת הבית                                                                   שניאורסון הרב מנחם מנדל        יב
          בלבבי משכן אבנה                                                                 קרומביין הרב אליקים                 יג
          לשמו ושלא לשמו                                                                 כהן הרב דוד (הרב הנזיר)            יד
למשמעותו של הציווי בקודשים - בעניין 'בעינן
  שָׁנָה עליו הכתוב לעכב'                                                        אברהם הרב מיכאל                     יד
           דרך שער העליון - קרבן העוף כשער לעולם הקודש                    קרומביין הרב אליקים                 יד
          המשכב והמושב - אחד הוא                                                    אריאל הרב עזריה                       יד
            תשובה לתגובה                                                                   גרטי שמעוני                             יד
          אכן 'בשמים היא' - בהלכות מקדש וקודשיו                               גוטל הרב נריה                          טז
          חסרון המקדש                                                                      לוי הרב יצחק                           טז
          תשובה שנייה                                                                        אליאש עמיחי                            יז
          תגובה למאמרו של הרב עזריה אריאל                                       אליאש עמיחי                            יז
             תגובה לתגובה                                                                    אריאל הרב עזריה                       יז
                תשובה שנייה                                                                  אליאש עמיחי                            יז
   מקדש, חידוש והתחדשות                                                       שליט ד"ר דניאל                        יח
       כתיבת ישרון במקרא ובאבני החושן                                         אמיתי הרב איתיאל                     יט
          המקרא מפרש את עצמו                                                         כהן הרב כרמיאל                       יט
          'מנחה טהורה'                                                                      קרומביין הרב אליקים                יט
          תגובה למאמר "פרה אדומה ומחלוקת הצדוקים"                        אליאש עמיחי                             כ
          פרשת קרבנות היחיד - מבוא לעבודת ה'                                   שריר אברהם ישראל                  כב
          על עונשין ועל אזהרות                                                           כהן הרב כרמיאל                        כג
          מקראי קודש - בין קדושה לברית                                             שריר הרב אברהם ישראל            כד
          עלייה לרגל - ברכב!                                                               בן שלמה הרב הלל                    כד
             ואף על פי כן, עלייה לרגל - ברגל!                                         לנדאו הרב בנימין                      כד
          "ונשלמה פרים" – המחויב קרבן בזמן הזה                               אוחנה הרב שלום                      כו
          הציפייה לבניין המקדש וביטוייה ההלכתיים                               גמליאל אסף                              כז
 
תמיד: ראה - קרבנות - תמיד
תעניות: ראה - זמנים - תעניות

תפילה

       כוהנים בתפילתם במקדש - התפילה במקדש כאחת ממצוות
            כהונה                                                                                אריאל הרב ישראל                       ד
           ברכת ההודאה בתפילת הכוהנים במקדש - מניין?                       בק הרב אהרן                            יא
למשמעותו של הציווי בקודשים - בעניין 'בעינן
  שָׁנָה עליו הכתוב לעכב'                                                        אברהם הרב מיכאל                     יד
          חסרון המקדש                                                                      לוי הרב יצחק                           טז
מודים, כורעים ומשתחווים                                                     רוונה גבריאל יצחק                     יז
   מקדש, חידוש והתחדשות                                                       שליט ד"ר דניאל                        יח
סדר המערכה במקדש ובתפילה                                                בן פזי הרב יצחק                       יט
 

תפילין

          דין היסח הדעת בציץ                                                              וינר הרב הלל דוד                       יא
 

תקנות חז"ל

       הקדש בזמן הזה                                                                    אנגל הרב פינחס                         ב
          תגובה לפינחס אנגל                                                             ליאור הרב דב                             ב
 
תרומות: ראה - מתנות כהונה ולווייה
תרומת הדשן: ראה - עבודת המקדש - עבודות מזבח העולה
 
לחץ כאן להכנסת טקסט לחץ כאן להכנסת טקסט לחץ כאן להכנסת טקסט לחץ כאן להכנסת טקסט לחץ כאן להכנסת טקסט לחץ כאן להכנסת טקסט
לייבסיטי - בניית אתרים