חפש  
 
אל המקדש - עמותת צור ישועתי
 
 
 
לחץ כאן להכנסת טקסט לחץ כאן להכנסת טקסט ל

מפתח מחברים

אברהם הרב מיכאל
           למשמעותו של הציווי בקודשים - בעניין 'בעינן שָׁנָה עליו הכתוב לעכב'                              יד
אדלר יונתן
           תגובה למתירי הכניסה להר הבית בזמן הזה                                                                       ד
           תגובה למכתבו של הרב זלמן קורן                                                                                   ד
אודס הרב משה
           המנחות ומשמעותן                                                                                                      ב
           הצדדים האנושיים והא-לוהיים במזבח הנחושת                                                                  ג
           לטעמי דיני החטאת והאשם                                                                                             ז
           החטאת והאשם - חלק ב'                                                                                               ח
אוחיון אברהם
           מסעות השכינה והסנהדרין                                                                                            כו
               גלות כלי המקדש וגאולתם כסמל לישראל                                                                        כח
אוחנה הרב שלום
           הסולת למנחות                                                                                                              י
               "ונשלמה פרים" – המחויב קרבן בזמן הזה                                                                     כו
אופן בעז
           שלטי הגיבורים                                                                                                             כ
               מסכת זבחים עם 'שערי היכל'                                                                                        כא
           ספר 'איזהו מקומן' על מסכת מנחות                                                                              כב
               עת לחננה                                                                                                                   כו
               מנחה וזבח                                                                                                                 כו
               [קובץ] תורת הקרבנות                                                                                                  כז
אימס יצחק
           דין פתיחת דלתות היכל                                                                                                   א
           שלטי הגיבורים - הוצאה חדשה                                                                                       ב
אישון הרב שלמה
               ערכה של מחצית השקל                                                                                                כז
אלבום הרב שמשון
           מצוות פרה אדומה והכנותיה בימינו                                                                                 ג
אלדד הרב גד
           והשתחוו לה' בהר הקודש - למקומה של ההשתחוויה במקדש                                            ה
אליאש עמיחי
               תגובה למאמרו של הרב עזריה אריאל                                                                              יז
               תשובה שנייה                                                                                                               יז
               אבנים שלמות לבניית המזבח                                                                                        יט
               תגובה למאמר "פרה אדומה ומחלוקת הצדוקים"                                                               כ
               חידושי הגר"א על המשניות עם פירוש אור אליהו                                                             כד
               מצוות בניין בית הבחירה לשיטת הרמב"ם                                                                      כה
               "מעשה אורג" - ללא תפירה                                                                                          כה
               שיבת ציון - הלכות טהרת אבות (דיני טומאת שרץ ונבלה)                                                כט
אליהו הרב מרדכי
           מי יבנה את בית המקדש השלישי - תשובה                                                                       ב
אליצור הרב איתי
           פיתוחי חותם                                                                                                              טז
               תוקעין אף על פי שאין בית                                                                                           יח
               האמנם "הכל בכתב"?                                                                                                  כא
               צירוף יהודי שאינו שומר תורה ומצוות לקרבן פסח                                                          כג
אמדדי אליהו
           התפוח                                                                                                                        א
אמתי הרב יצחק
           כיסוי ראש במקדש                                                                                                       יח
אמיתי הרב איתיאל
           כתיבת ישרון במקרא ובאבני החושן                                                                               יט
אנגל הרב פינחס
           הקדש בזמן הזה                                                                                                           ב
אפשטיין הרב יעקב
               במה גדולה ודיניה                                                                                                        כג
               קדושת עפר וממצאים ארכיאולוגיים מהר הבית                                                                 כו
               כוהני חזקה אינם רשאים לעבוד במקדש                                                                          כז
אריאל חנן
           הערת המערכת                                                                                                            טו
               סדר הקרבת פסח שנהגו לאומרו בי"ד בניסן עם ביאורים ועיונים                                        כה
               "מעשה אורג" - ללא תפירה                                                                                          כה
אריאל הרב יעקב
           תכשיטים שהוכנו מאבני הר הבית                                                                                  כא
אריאל הרב ישראל
           מנורת המקדש - עמידתה בהיכל וסדר הטבתה                                                                   א
           שולחן לחם הפנים                                                                                                        ב
           מקדש - לא בשמים!                                                                                                      ג
           כוהנים בתפילתם במקדש - התפילה במקדש כאחת ממצוות כהונה                                       ד
           בגדי שרד - לכוהנים וללויים                                                                                            ה
           האפוד - סינר או מעיל?                                                                                                  ו
           נספח מאויר למאמר: האפוד סינר או מעיל?                                                                      ו
           תרומת נוכרים למקדש וכליו                                                                                           ט
               שינויים במקדש ובכליו במהלך הדורות                                                                           יב
               אריגה ותפירה במחט בבגדי כהונה                                                                                 כה
               תפירת בגדי כהונה - תגובה לתגובה                                                                                כה
               האם נדרש כוהן מיוחס לחידוש העבודה במקדש?                                                            כו
               העבודה במקדש תתחדש על ידי 'כהני חזקה'                                                                    כז
אריאל הרב עזריה
           כלי זכוכית - בירור פרטי הגזירה על טומאת כלי זכוכית                                                        י
               בועל נידה                                                                                                                   יב
               המשכב והמושב - אחד הוא - תגובה למאמרו של שמעוני גרטי                                          יד
               חרב הרי הוא כחלל                                                                                                      טו
               תשובה להשגות                                                                                                          טז
               חרב הרי הוא כחלל (חלק שני)                                                                                        יז
               תגובה לתגובה                                                                                                              יז
               הבא ראשו ורובו במים שאובים                                                                                     יח
               טבילה לפני הזאה בטהרת טמא מת                                                                                יט
               מקור מקומו טמא                                                                                                       כא
               אבני החושן – גלויות או מוסתרות?                                                                              כח
               מידות החיל                                                                                                                כח
               טומאת מת גוי                                                                                                            כט
בורשטין אברהם
           הנגינה במקדש                                                                                                           כט
בן פזי הרב יצחק
           סדר המערכה במקדש ובתפילה                                                                                      יט
בן שלמה הרב הלל
           סיתות אבני המזבח                                                                                                        י
               חקיקת האותיות בציץ                                                                                                  טז
               ציץ כהלכתו: תגובה בעניין חקיקת האותיות בציץ                                                              יז
               אבנים שלמות הן אבנים חלקות                                                                                     יח
               גובה הבית הראשון                                                                                                      יט
               אבני המזבח בהר עיבל הועברו אל הגלגל                                                                          כ
               שינוי מידות המזבח                                                                                                     כא
               עלייה לרגל – ברכב!                                                                                                    כד
               פרה אדומה בהר הבית                                                                                                  כה
               טהרת נשים לכניסה להר הבית                                                                                        כו
               חיוב ספירת שבעה נקיים לצורך עלייה להר הבית                                                              כז
               ה'מחכמה' אינו קדוש בקדושת הר הבית                                                                         כח
               כניסה למחילות הר הבית בטומאה                                                                                 כט
בנר הרב אוריאל
           קרבן אשם תלוי וחומרתו המיוחדת                                                                                טז
               תגובה למאמרו של יובל דרך בעניין ניסוך המים                                                                יז
               טהרתו של פך השמן                                                                                                    יח
               דיחוי בקרבנות ודיחוי במצוות                                                                                      יט
               פסח שני כשנבנה המקדש לאחר פסח ראשון                                                                  כב
               חלוקת הלויים למשוררים ושוערים                                                                                 כה
               הקדמת העולה לחטאת בחג הסוכות ומשמעותה                                                               כו
בק הרב אהרן
           איזהו מקומן של זבחים?                                                                                                ז
               ברכת ההודאה בתפילת הכוהנים במקדש - מניין?                                                              יא
ברונשטיין יוסף
               קרבן חטאת וטומאת החטא                                                                                          כג
ברלין דניאל
           עירוב חצרות בחצרות בית ה'                                                                                         א
ברנדר דב
           תרומת הדשן                                                                                                                א
ברקוביץ הרב מאיר
           קדושת אדם בפרשת ערכין - תגובה                                                                                 ח
               סמיכת קטן                                                                                                                 יא
גוטל הרב נריה
           אכן 'בשמים היא' - בהלכות מקדש וקודשיו                                                                    טז
גולדברג הרב זלמן נחמיה
           במצוות בניין בית המקדש                                                                                              א
           האוכל חלב בזמן הזה                                                                                                    ב
           הקרבת קרבנות על ידי כהנים שאינם מיוחסים                                                                    ז
           בדין חטאת ואשם תלוי                                                                                                   כ
גולן רע
           מצוות בניין בית המקדש                                                                                               יב
גורדין הרב עמיחי
           שיטת מו"ר הר"א ליכטנשטיין בטבול יום                                                                        ט
גורן הרב שלמה
           פרה אדומה בזמן הזה                                                                                                    ז
           בעניין צמחיית הכותל המערבי                                                                                        ח
           בעניין מחילה שנחשפה מתחת לשטח הר הבית                                                                ט
גינזבורג גדליה
           "אין עניות במקום עשירות" מול "התורה חסה על ממונם של ישראל"
                       - דיון בערכים מנוגדים                                                                                           א
           שלטי הגיבורים - הוצאה חדשה                                                                                       ב
           אחיו הכהנים                                                                                                                 ג
           ניצוצות בודדים על ידיד נפשי ר' יצחק אימס ורעייתו, הי"ד                                                כא
               מעט מזיכרונותיי על חנן פורת ז"ל                                                                                 כג
גמליאל אסף
           שריפת הפרה – באש חדשה!                                                                                        כו
               הציפייה לבניין המקדש וביטוייה ההלכתיים                                                                      כז
גרטי שמעוני
           בעניין עורות קודשים                                                                                                     ד
           דין מקום בטומאה ובטהרה                                                                                            ה
           שחיטה בקודשים                                                                                                           ו
           האנשה בסדר טהרות                                                                                                     ח
           הקדשת חד-איבר                                                                                                            י
           שפת אמת על הש"ס                                                                                                       י
               משכב ומושב                                                                                                              יג
               תשובה לתגובה                                                                                                            יד
               פסח לשם חולין                                                                                                           יד
               פרים בני שתיים                                                                                                           טז
               פרה אדומה ומחלוקת הצדוקים                                                                                      יט
               בית קיבול העשוי להתמלאות                                                                                          כ
               ייחודו של התנור בהלכות טומאה וטהרה                                                                        כב
               כנף העוז                                                                                                                    כד
               הצתת אליתא                                                                                                               כה
               נגינה והכאה בחליל                                                                                                      כו
               מחשבה ודיבור בקודשים                                                                                             כח
דביר הראל
           עיקרו של מזבח                                                                                                          כה
               שריפת הפרה – באש חדשה!                                                                                        כו
               דין ביקור בתמיד ובפסח                                                                                              כח
               צורת חומת החיל הצפונית והדרומית                                                                             כט
דנציגר אורי
           קדושת ירושלים וארץ ישראל                                                                                         יב
דרך יובל
           הכנסת חולין לעזרה                                                                                                      ח
               ניסוך המים - ממי מעיין דווקא?                                                                                    טז
האס הרב ראובן יוסף
           תגובה למאמרו של חובב יחיאלי 'הפיס'                                                                          יא
הירש הרב שלמה
               עיקרו של מזבח                                                                                                           כג
הכהן הרב רא"ם
           הציפייה למקדש בימינו                                                                                                  ו
הלפרין אליעזר זאב
           אשם מצורע שלא ניתן מדמו על בהונות המצורע                                                               י
הלפרין הרב מרדכי
           הבאת ביכורים מנכסי אשתו                                                                                            יג
הרשקוביץ הרב יצחק
           חושן המשפט - עיון תוכני ומבני                                                                                   יד
וולף הרב דניאל
           טיסת כוהנים מעל קברים                                                                                               ט
           תגובה לרב קורן                                                                                                             י
וולף שלמה
           הנאה מבגדי כהונה                                                                                                        א
וונדר הרב מאיר
           ספרים וציורים בגליציה בנושא המקדש                                                                            ה
וייס אברהם
           דין ביכורים בזמן שאין המקדש קיים                                                                              כד
וייס הרב אשר
           חלקו של היחיד בקרבנות ציבור                                                                                    כב
וינר הרב דוד הלל
           קדושת אדם בפרשת ערכין                                                                                              ז
           קדושת אדם בפרשת ערכין - תגובה לתגובה                                                                      ח
               דין היסח הדעת בציץ                                                                                                    יא
               אבן השתיה ומקום הארון                                                                                              יג
               מקום הארון בקודש הקודשים - תשובה                                                                          יט
ולדמן ידעאל
           כהונה ולוייה - קדושה והבדלה                                                                                        ז
וסרמן הרב אברהם
           כיוון שהגיע שעיר למדבר                                                                                              ט
ורהפטיג אושרי
           עומד על גבי כלים                                                                                                        יב
               אין עניות במקום עשירות                                                                                              יד
זולדן הרב יהודה
           ביטול עבודת המקדש לקריאת מגילה                                                                                ג
           זכר למקדש - דרשה ודרישה לציון                                                                                    ו
           בחצוצרות ובקול שופר במקדש                                                                                     ח
               קרבן פסח שחל בשבת                                                                                                 יא
               אכילת שובע בקרבן פסח                                                                                               יג
               הלילה הזה כולו צלי                                                                                                     טו
               זמן אכילת הפסח בליל הסדר                                                                                         כא
               סיפור יציאת מצרים בלילה וזמן אכילת קרבן הפסח                                                           כז
זקש הרב ניסן מאיר פייבל
           אור פני מלך                                                                                                                יח
זשוראוועל כתריאל
           טומאת ביאה במצורע                                                                                                   ט
ח"ש
           "רצו עבדיך את מקדשך" - שירים                                                                                     ג
טל-אור ד"ר עלי
           מיקום הכלים במקדש והמעבר ביניהם                                                                            יח
יורמן שמואל
           העיסוק בנושאי קודשים בתלמוד הבבלי                                                                          יב
יחיאלי הרב חובב
           הפיס                                                                                                                            י
           הציווי על בגדי כהונה - כפילות ומשמעותה                                                                       כ
           פתיחת שערי ההיכל ומשמעותה                                                                                    כב
כהן הרב אורי
           דין איטר                                                                                                                      ב
כהן אלעד
               על אבא, הרב משה כהן זצ"ל, הכ"מ                                                                               כג
כהן אריה
           שחזור לחם הפנים                                                                                                         י
כהן הרב דוד (הרב הנזיר)
           לשמו ושלא לשמו                                                                                                        יד
               הערות על הלכות עבודת יום הכיפורים                                                                            יח
כהן הרב דוד
           כפרת שעיר המשתלח                                                                                                    ה
           הרובדין במקדש                                                                                                            ו
           הסיבה באכילת קרבן פסח                                                                                               ז
כהן הרב כרמיאל
           פרטי הקרבנות בביאור הרלב"ג לתורה                                                                              ז
               דין קטנים ונשים במצוות שקלים                                                                                    יג
               המקרא מפרש את עצמו                                                                                               יט
               על עונשין ועל אזהרות                                                                                                 כג
כהן הרב משה
           עבודת ההולכה - אמצעי או מטרה                                                                                 כב
               דיחוי בקודשים ובמצוות – בחפץ או בדעת האדם                                                            כד
               אופיו המשתנה של קרבן פסח                                                                                       כה
               המזבח מקדש את הראוי לו                                                                                           כו
               מה לחוּלין בעזרה?                                                                                                      כז
               שחיטה והעלאה בחוץ ומה שביניהן                                                                              כט
כהן הרב עוזיאל
           אכילת קטן בקודשי קודשים                                                                                            ז
כהן הרב שאר ישוב
           מי יעלה בהר ה' - יום עיון בנושא זיקתנו להר הבית                                                           ח
כהנא ידידיה
           שיטת הרמב"ם במקום המזבח                                                                                       ט
כנרתי עמיחי
           תגובה לרב קרומביין - טקס העלאת ביכורים לירושלים                                                        ו
כץ הרב אריה
               עליית זבה טבולת יום להר הבית                                                                                     כד
               עוד בעניין עליית זבה טבולת יום להר הבית                                                                     כו
כץ רונן
           טומאת אוהל – טומאת מקום או טומאה מתפשטת                                                          כב
לאו הרב דוד ברוך
               מצוות הדלקת המנורה במקדש                                                                                     כח
לובאן הרב יוסף
           מניין הכלים בשירת הלוויים                                                                                          כט
לוי הרב יצחק
           חסרון המקדש                                                                                                            טז
לוצקי מיכאל
           מועל אחר מועל                                                                                                           ח
               כלאיים בבגדי כהונה                                                                                                      יג
ליאור הרב דב
           תגובה לפינחס אנגל                                                                                                       ב
ליכטנשטיין הרב אהרן
           יציאה לחולין ע"י מעילה                                                                                                ד
           סמיכה בקודשים                                                                                                           ה
           דין נזיקין בהקדשות                                                                                                       ו
           טבול יום ומחוסר כיפורים                                                                                             ח
               בעניין 'פסולו בקודש'                                                                                                  יא
               הגדרת כלים בדיני טומאה ובדין שאובין                                                                           יג
               קריאה גדולה לחידוש הלימוד בענייני המקדש וקודשיו                                                      כג
לנדאו הרב בנימין
           מיתת הכוהנים הגדולים בימי בית שני - תגובה למאמרו של הרב צבי שלוה                          טו
               עלייה לרגל - ברגל                                                                                                        יט
               ואף על פי כן, עלייה לרגל – ברגל!                                                                                 כד
לרנר אליעזר
           בעניין קיום המצוות במקדש - תגובה למאמרו של הרב צבי שלוה                                       ט
מדן הרב יעקב
               "עֶגְלָה מְשֻׁלֶּשֶׁת וְעֵז מְשֻׁלֶּשֶׁת וְאַיִל מְשֻׁלָּשׁ" – על שלושה טעמים במעשה הקרבנות                כג
מיכלסון פרופ' דניאל
           גבולות הר הבית ומקומו וכיוונו של בית המקדש                                                                י
               גבולות הר הבית ומקומו וכיוונו של בית המקדש (המשך)                                                 יא
מינצר בניה
           גדרי מצוות שירת הלויים                                                                                              כה
מקובר הרב מנחם
           המערכה לקיום האש והדלקת אש המערכה                                                                        א
           מזבח האדמה ומזבח האבנים - הלכה ומחשבה                                                                 ב
           קרבנות העוף                                                                                                                ד
           הכיור ומצוות קידוש ידיים ורגליים - מחשבה ומעשה                                                         ז
           ברית מלח - מליחת הקרבנות                                                                                          ט
מרגלית הרב ערן משה
           המרחק המקרב - ליחסנו להר המוריה                                                                              ב
           קירוב לעולם של מקדש וקרבנות                                                                                      י
               מצוות עליית רגלים במשנת ה'שפת אמת'                                                                        כד
               מצוות עליית רגלים במשנת ה'שפת אמת' (ב)                                                                  כה
               הזמנים הראויים לעלייה לרגל ומשמעות ראיית פני ה' (עיון במשנת ה'שפת אמת')                 כז
מרקוס יוסף
           סדר עבודות התמיד                                                                                                      טו
               מצוות מלח בקרבנות                                                                                                   יח
נבון הרב דן
           איסורי החורבן                                                                                                              כ
               קודש הקודשים                                                                                                           כט
נבנצל הרב אביגדור
           תגובה למדור 'על הפרק' שבמעלין בקודש ד'                                                                    ה
נבנצל פרופ' ישעיה
           צורתו של לחם הפנים                                                                                                     ז
           בדין חלת תודה שנפסלה                                                                                                ח
           מעלות העזרה                                                                                                                י
               מידות המזבח                                                                                                              יד
               "שפע ברכות ללומדי מנחות" - חידושים למסכת מנחות                                                     כ
               הפרוכת עוביה טפח - ומשקלה?                                                                                   כא
               איורי לחם הפנים במטבעות מתתיה אנטיגונוס                                                                 כג
נוישטטר ד"ר דוד
           שתי פנים בקדושת המקדש                                                                                           יח
               מצוות שילוח טמאים לפי הרמב"ם                                                                                 כז
נוישטטר יעקב
           שתי פנים בקדושת המקדש                                                                                           יח
נחשון הרב אברהם
               משמעות הקדשת פה בבכור                                                                                          כז
נחשון הרב אלעזר
               משמעות הקדשת פה בבכור                                                                                          כז
סבתו דוד
           אמצעי ומטרה בעבודות הזבח                                                                                       כו
סבתו הרב חיים
           תגובה לרב משה אודס                                                                                                   ד
סתיו הרב אברהם
           כפרת השעיר הפנימי                                                                                                      כ
           קריאת התורה ביום הכיפורים                                                                                         כב
               דיחוי בקודשים - תהליך או מציאות                                                                                כד
               ההיגיון שבכללי העברת טומאה                                                                                     כה
               תפקיד הלשון של זהורית בעבודת יום הכיפורים                                                                כו
               זבחי שלמים – פירוש על תפילת ימים נוראים וסדר העבודה של יום הכיפורים לרמ"ק           כח
עמיטל הרב יהודה
           אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני                                                                                      ג
עמר פרופ' זהר
           קרבן העוף - ביאור ריאלי בשולי גופי הלכות                                                                     ד
               לחם הפנים - היבטים היסטוריים וריאליים                                                                         יז
               עיון מחודש באיור שולחן לחם הפנים שבמטבעות מתתיה אנטיגונוס                                 כא
               ההיבט הכלכלי של קרבנות הציבור במקדש                                                                     כב
               ההיבט הכלכלי של קרבנות היחיד והיערכותה של ירושלים כעיר מקדש                                 כג
               הכנת שתי הלחם                                                                                                         כח
עציון יהודה
           בניין אריאל - בסוד יחד שבטי ישראל                                                                               ב
               'ספר ירושלים הבנויה' – תכנית אב לעיר ואם                                                                   כג
פוקס הרב דוד
               מהר שלם - עיוני תנ"ך ומקדש / הרב שלמה מן ההר                                                         יז
               מנורת זהב טהור / הרב ישראל אריאל                                                                             יח
פורת הרב חנן
               אתם ידַי!                                                                                                                    כג
פייגלין הרב יחזקאל
               מיקומן של לשכת החותמות ושל לשכת בית המוקד                                                          כג
פיק הרב שלמה זאב
               שינוי מקרבן לקרבן                                                                                                      כג
               פסול ערל בקודשים ובטומאה                                                                                       כט
פלאי הרב יוסף
           השומרים והשוערים - הערה במצוות שמירת המקדש                                                         ו
פרידמן הרב יהושע
           בניית לשכת הגזית תחת מזבח העולה                                                                              יג
               מקום מזבח העולה בעזרה                                                                                            טו
               תגובת המחבר                                                                                                            טו
               אבנים שלמות לבניין המזבח                                                                                         יח
               תגובה לתגובה                                                                                                             יח
               'מעשה רוקם' ו'מעשה חושב' בפרוכות המקדש                                                                כ
צוריאל הרב משה
           גדרי מצוות מורא מקדש                                                                                                 ג
צחור צבי משה
           הפסכתר                                                                                                                       א
קאופמן פרופ' אשר זליג
           פרה אדומה ובניין המקדש - מעגל קסמים?                                                                      ב
           תגובה לרב זלמן מנחם קורן                                                                                           ה
           בעניין ראיית פתח ההיכל בזמן הזיית דם פרה אדומה                                                          ט
           מקום המזבח לפי ר' אליעזר בן יעקב                                                                                י
               איור משולב המראה את מקדש יחזקאל והמקדש השני                                                      יא
               מיקום הצפון בעזרה                                                                                                    כב
               לשון הזהורית על פתח ההיכל כסמל לאומי                                                                     כח
קדוש ניר
           דין מריקה ושטיפה                                                                                                      יט
           כשרות עבודת הקרבנות בהיכל                                                                                        כ
           כהן שאינו שומר תורה ומצוות בעבודת המקדש                                                              כא
קונשטט הרב אליעזר
           מחוסר זמן במצורע ויולדת                                                                                          כה
קורן הרב זלמן מנחם
           בעניין זיהוי הצכרה עם אבן השתייה - תגובה ליונתן אדלר                                                   ד
           תגובה לאשר ז. קאופמן                                                                                                 ה
           תגובה לרב אביגדור נבנצל                                                                                              ה
           על כשרותם של הכוהנים שבזמן הזה לעבודת המקדש                                                        ח
           דין מטוס הפורח לעניין חציצה בפני הטומאה ולהבאת טומאה                                             י
               החיל                                                                                                                          יד
               האולם ופתחיו                                                                                                            טו
               תגובה למאמרו של הרב יהושע פרידמן                                                                          טז
               תגובה למאמרו של הרב עזריה אריאל                                                                             טז
               על מזבח הר עיבל, בנייתו וגניזתו בשלמות                                                                     יט
               גבולות החיל – עיון מחודש                                                                                          כז
               תמונת התחום המקודש השני על פי יוסף, בהשוואה למשנה (תגובה לתגובה)                     כח
               הבירה                                                                                                                       כט
קטן ד"ר חנה
           הערות על המאמר "מקור מקומו טמא"                                                                          כא
קטן הרב יואל
           י"ט הערות על פרק א' מהלכות בית הבחירה                                                                     יב
           הערות על המאמר "מקור מקומו טמא"                                                                          כא
קמפינסקי הרב מנחם
               הארון והמזבח – המקדש בתפיסת הרמב"ן והרמב"ם                                                       כג
               במה נתקדש המקדָש?                                                                                                  כד
קראוס הרב משה אברהם
           תגובה לרב משה צוריאל                                                                                                 ד
קרומביין הרב אליקים
               ביקורת ספרים - "פריצת דרך" בתחומי קדשים וטהרות                                                       א
         ביקורת ספרים - ידי משה - זבחים ומנחות                                                                        ב
         ביקורת ספרים - חידושי הגרי"מ והגרי"ד                                                                           ג
         הדר העולם                                                                                                                   ד
         טקס העלאת הביכורים לירושלים וטעמו                                                                           ה
               'מקדש מלך'                                                                                                                 ה
               ביקורת ספרים - 'אל הר המור'                                                                                         ו
               ביקורת ספרים                                                                                                               ז
               סקירת ספרים                                                                                                               ח
               סקירת ספרים                                                                                                               ט
               חקר ועיון בעבודת יום הכיפורים                                                                                    יא
               'שערי היכל'                                                                                                                יב
               ' בלבבי משכן אבנה'                                                                                                     יג
               'דרך שער העליון - קרבן העוף כשער לעולם הקודש', ועשו לי מקדש                                  יד
               'בעקבות תולעת השני הארץ-ישראלית', 'ספר הקטורת'                                                     טו
               'דרך חכמה', 'ואתה תחזה'                                                                                            טז
               'מנחה טהורה'                                                                                                            יט
רבינוביץ' הרב מרדכי
           בדין טבול יום פוסל את התרומה                                                                                    יא
               דין רוקין הנמצאין בירושלים                                                                                          יד
               בדין כל שאינו בא לכלל מגע אינו בא לכלל משא                                                               יז
               הכנסת כלי טבול יום למקדש                                                                                           כ
רבינוביץ' תאומים הרב אליהו דוד (האדר"ת)
           בין מלך לכהן גדול                                                                                                       יח
           עבודת הלוי בעל כרחו                                                                                                    כ
רדמן הרב אורי
           זכר למקדש                                                                                                                  יג
               מודים, כורעים ומשתחווים                                                                                            יז
               תקיעת שופר וחצוצרות בראש השנה                                                                               כ
               נטילת לולב במקדש                                                                                                     כד
               לשון של זהורית – קשירתה בראש השעיר כחלק ממהות עבודת השעיר                               כו
רוונה גבריאל יצחק
               מודים, כורעים ומשתחווים                                                                                            יז
               משמעותו של ארון הברית בפירוש הספורנו                                                                    כז
רוזנסון ד"ר ישראל
           נבואה שעריך                                                                                                                ג
           מי יעלה בהר ה' - יום עיון בנושא זיקתנו להר הבית                                                           ח
רוזנפלד הרב יאיר
               תורת מעשה הבניין                                                                                                       יז
רוזנצוויג אלישע
           מעמד אירועי ההסגר                                                                                                     יא
רון אברהם
           מי יבנה את בית המקדש השלישי - שאלה                                                                         ב
רייסקין שלומי
           עבודת כהן בחור בבית המקדש                                                                                      יא
               חטיפת מצוות במקדש                                                                                                  יג
               כניסה להר הבית עם כרטיס אשראי והמחאות                                                                   כה
רענן הרב נחמיה
           שחיטת צפון - גדרה ומשמעותה                                                                                   כא
רפפורט הרב שבתי א. הכהן
           מעמד החיל ועזרת נשים בזמן הזה                                                                                  א
שבט ד"ר עזרא
           נוסח חלופי מימי הגאונים למנחות פרק י"ג                                                                      ב
שביב הרב יהודה
           הקבוע והמתחלף בעבודת המקדש                                                                                  א
           מנחת חינוך - אחת או שתיים                                                                                          ב
           המקדש והמים                                                                                                              ג
           פירוש ר' יוסף חיון לספר יחזקאל                                                                                    ה
           מהותו של מקדש                                                                                                           ו
           מקדש - ראשית ותכלית                                                                                                   ז
           תקפות המצוות במקדש                                                                                                 ח
               הבית לדוד? - עיון במדרש תהילים למזמור ל'                                                                  יב
               הרב וההר - פסיקותיו של הרב אלישיב זצ"ל לחייל בהר הבית                                             כד
שוורץ משה דוד
           קרבן תודה - חובה או נדבת לב?                                                                                   כא
שורץ הרב יואל
           השפעת המקדש על לימוד התורה                                                                                     ג
שי אליהו
           הכנות הכהן הגדול לכניסה אל הקודש - עיון במדרשי הלכה                                                יא
שילת הרב יצחק
           בית ה' נלך                                                                                                                    ד
שלוה הרב צבי
           העומר שלושה שמות יש לו                                                                                           א
           כיצד מהלכים בבית המקדש                                                                                             ג
           זאת תורת המקדש                                                                                                         ח
               לימוד סדר קודשים במהלך הדורות                                                                                 יב
               קשירת חבל ברגלו של כוהן גדול                                                                                    יד
               והלבנון - זה בית המקדש                                                                                             טז
               למעמדו של הר הבית                                                                                                     כ
               אכן "הכל בכתב"!                                                                                                       כב
               כסף למקדש – מנלן?                                                                                                   כז
שליט ד"ר דניאל
           מקדש, חידוש והתחדשות                                                                                             יח
שמעוני שמואל
           קדושת הגוף וייעוד למזבח                                                                                             ה
שנדורפי הרב איתן
           כיסויי כלי המשכן - המשותף והמיוחד                                                                              ג
           מי מביא קרבן תודה?                                                                                                     ד
           כפרה בקרבנות הנדבה                                                                                                    ו
           פרשת קרבן חטאת                                                                                                        ט
               נוב וגבעון - מקדש או משכן?                                                                                       יז
שנוולד הרב אליעזר חיים
           הכל מעלין לירושלים                                                                                                    כא
שניאורסון הרב מנחם מנדל
           בעניין ה'אפוד בד'                                                                                                         ז
               לימוד תורת הבית                                                                                                         יב
שניידר ישראל יהודה
           נוב וגבעון - משכן או מקדש                                                                                          ג
שפיגלמן הרב מאיר
           דרגות הלכתיות בטהרה                                                                                                  א
           שילוח טמאים וקדושת המחנה                                                                                       ט
שפירא הרב אברהם א. כהנא
           דיחוי בדברים המתעכבים שלא מחמת עצמם                                                                     ב
שרייבר אריה
           דרישת 'לשמה' בעשיית בגדי הקודש                                                                              כה
שריר אברהם ישראל
           המזבחות שבנו האבות                                                                                                טז
               מה ליולדת, למצורע ולזב ולחנוכת המשכן?                                                                    יח
               פרשת קרבנות היחיד - מבוא לעבודת ה'                                                                         כב
               מקראי קודש - בין קדושה לברית                                                                                   כד
שרלו הרב יובל
           הציפייה לחידוש הקרבנות                                                                                               ו
תורג'מן יעקב
           הוצאת הדשן                                                                                                                א
תלמידי שיעור א' בישיבת ההסדר בית שמש
           מקום הארון בקודש הקודשים                                                                                       יט
 
חץ כאן להכנסת טקסט לחץ כאן להכנסת טקסט לחץ כאן להכנסת טקסט לחץ כאן להכנסת טקסט
לייבסיטי - בניית אתרים